Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

     •   На основание на:

               »  Закон за туризма – чл. 133, ал. 3; Преходни и заключителни разпоредби – §. 5

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     90 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

               »     5 години

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление-декларация по образец (1 MB) ;

               »    Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

               »    Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

               »    Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

               »    Документ за платена такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

     • ТАКСА: 

За потвърждаване на категоризация

на места за настаняване

Клас А 

хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища
и вили:

                         до 30 стаи 450 лв.
                         от 31 до 150 стаи 1 000 лв.
                         от 151 до 300 стаи 1 700 лв.
                         от 301 до 500 стаи 2 500 лв.
                         над 500 стаи                4 500 лв.

 

 

За потвърждаване на категоризация

на места за настаняване

Клас Б 

семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

 

                         до 20 стаи 180 лв.
                         от 21 до 40 стаи 360 лв.
                         от 41 до 60 стаи 850 лв.
                         от 61 до 100 стаи 1 800 лв.
                         над 100 стаи                3 600 лв.

 

За потвърждаване на категоризация 

на заведения за хранене и развлечения

(самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

 

         до 20 места за сядане

 

130 лв.

 

от 21 до 50 места за сядане

 

220 лв.

 

 от 51 до 150 места за сядане

 

720 лв.

 

   от 151 до 300 места за сядане

 

1 400 лв.

 

над 300 места за сядане      

   

1 800 лв.

 

Таксата се внася при подаване на заявлението.


     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление-декларация по образец (1 MB) ;

               »    Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

               »    Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците с сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“;

               »    Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

               »    Документ за платена такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

     • ТАКСА: 

За потвърждаване на категоризация

на места за настаняване

Клас Б

Стаи за гости, апартаменти за гости,

къщи за гости, бунгала и къмпинги:

 

        за едно легло

 

9 лв. на легло

 

        за паркомясто за автомобил/           

        каравана/кемпер в къмпинг

 

9 лв. на брой

 

        за място на палатка в къмпинг

 

9 лв. на брой

 

Таксата се внася при подаване на заявлението.