Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от  Закона за задълженията и договорите

     •   На основание на:

               »  Закон за нотариусите и нотариалната дейност – чл. 83

               »  ГПК – чл. 569 т. 2, чл. 571, чл. 589 и чл. 590

               »  Случаите на едновременно удостоверяване на подпис и съдържание на частни документи са уредени в чл. 37  от ЗЗД.

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кметове на кметства и кметски наместници

     •    Срок за предоставяне:

               »   веднага

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    Последователни стъпки:

                 1. Лицето, чийто подпис се удостоверява, се явява лично пред кмета. Производството по нотариалното  удостоверяване на подписа започва с устна молба от лицето (чл. 571 от ГПК) като представя два или повече   еднообразни екземпляра на документа.

                 2. Проверка дали нотариалното удостоверяване, извършено от кмета, няма да е нищожно или унищожаемо по  чл. 574 и чл. 575 от ГПК и по чл. 27 от ЗЗД.
                 3. Кметът проверява самоличността на явилото се пред него лице. Самоличността се установява по документ  за самоличност. Проверява се дали лицето е навършило пълнолетие (чл. 578 ал. 5 от ГПК).
                 4. Кметът сравнява правилно ли са вписани данните от документа за самоличност в частния документ, който ще удостоверява.
                 5. При наличие на допуснати грешки те се поправят като се зачеркват грешните данни и се изписват  верните. Кметът се подписва и се слага кръгъл печат. След зачеркването грешните данни трябва да могат да се четат.
                 6. Внимателно се проверява съдържанието на представения документ. При пълномощно за разпореждане с   недвижим имот лицето представя документ за собственост. Сверява се дали данните за имота в  пълномощното са същите, като в документа за собственост.
                  7. Ако има грешка в изписването на имота тя се поправят като се зачеркват грешните данни и се изписват  верните. Кметът се подписва и се слага кръгъл печат. След зачеркването грешните данни трябва да могат да се четат.

                 8. Ако документът е изготвен на бланка и има празни места, кметът ги зачерква, подписва се и слага печат.

                 9. Лицето прочита документа и казва, че знае за какво се подписва или кметът прочита документа и лицето  казва, че знае за какво се подписва.
                10. Лицето подписва и двата еднообразни формуляра на документа. Ако го е подписало предварително, то  потвърждава пред кмета, че положения подпис е негов (чл. 589 ал. 2 от ГПК). След това пред кмета лицето  собственоръчно си изписва имената под подписа на двата екземпляра.

                11. Поставя се щемпела за удостоверяване на положен подпис и щемпел за удостоверяване на съдържание.

                12. Документът се извежда в общия регистър. Първо се извежда удостоверяването на подписа.

                      Регистрационният номер от общия регистър се записва на щемпела за удостоверяване на подпис.

                13. Със следващия регистрационен номер в общия регистър се записва удостоверяването на съдържанието. Записва се номера на акта и номера на тома.

                14. Определя се нотариалната такса.

                15. Лицето заплаща дължимата нотариална такса.

                16. Нотариално завереният документ и документа за платена такса се дават на лицето.

                17. Данните за извършената нотариална заверка се регистрират в информационната система „Единство 2” на Нотариалната камара на Р. България.

                18. Завереното пълномощно се подрежда в книгата по чл. 4, ал. 4 от Наредба 32.

 

     • ТАКСА: 

                »  Съгласно ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност Одобрена с
                    ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от
                     19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г.