Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска  собственост

     •   На основание на:

               »  Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 2

               »  Закон за местните данъци и такси – чл. 115

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   Обикновена –  7 раб.дни

               »   Бърза –  3 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец;

               »    Документ, доказващ правния интерес на лицето;

               »    Документ за платена такса.

 

     • ТАКСА: 

                »   обикновена – 5.00 лв.
               »   бърза – 10.00 лв.