Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

     •   На основание на:

               »   Закон за устройство на територията – чл. 159, ал. 3

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    обикновена – 7 раб.дни

               »   бърза – 3 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Искане по образец (1 MB) ;

               »    Разрешение за строеж-по служебен път;

               »    Одобрен технически или инвестиционен проект (по служебен път);

               »    Протокол Образец 2, част III: Констатации от извършени проверки при достигане на контролни проектни нива;

               »    Квитанция за платена такса
 
 

     • ЗАБЕЛЕЖКА: Техническият /инвестиционният/проект се представя при проверката.

     • ТАКСА: 

                »   обикновена –  30.00 лв.
                »   бърза –  60.00 лв.