Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 57, ал. 1

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »   Документ за собственост или писмено съгласие на собственика /собствениците на сградата, терена или  съоръжението, за имоти, които не са общинска собственост, документ за съгласуване с НИНКН/когато е необходимо/;

               »   Архитектурно – дизайнерски проект в подходящ мащаб и/или снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда;

               »   Конструктивен проект /при наличие на носеща конструкция/;

               »   Инсталационен проект в случаите на светлинна реклама;

               »   Удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя, когато последния е лице,  регистрирано по търговския закон;

               »   Документ за платена такса.
 

     • ТАКСА: 

                »    20.00 лв.