Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    2105 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

     •   На основание на:

               »   Закон за общинската собственост – чл. 45а, ал. 1

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     60 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »   Заявление по образец;

               »    Служебна бележка за доходите на всички работещи в семейството – 12 месеца назад;

               »    Документ от Бюро по труда за регистрираните безработни;

               »    Документ за правно основание на обитаваното жилище- договор за наем или декларация, за обитаваното

                     жилище;

               »    Документ доказващ жилищното състояние/при наличие на такъв документ/;

               »    Документ от отдел МДТ за актуално недвижимо състояние;

               »    Документ от ТЕЛК за I-ва и II- ра група инвалидност (при необходимост);

               »    При собственост на МПС- документ за застрахователната стойност на МПС.

  • ЗАБЕЛЕЖКА: При подаването на документите, лицата представят лична карта за проверка на адресната регистрация.

     • ТАКСА: 

                »   5.00 лв.