Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 7 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
» Оригинал на разрешението за строеж;
» Квитанция за платена такса.

• ТАКСА:
– строежи от първа категория                     100,00 лв./бр.
– строежи от втора категория                        90,00 лв./бр.
– строежи от трета категория                        70,00 лв./бр.
– строежи от четвърта категория                 50,00 лв./бр.
– строежи от пета категория                          30,00 лв./бр.
– строежи от шеста категория                       10,00 лв./бр.

Презаверяване на разрешение за строеж за обекти по чл.147, ал.1 от ЗУТ – 10,00 лв./бр.