Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
• На основание на:
» Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, ал. 1, т. 2
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 30 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Проект за поправка на плана, изработен от правоспособно по Закона за кадастъра и имотния регистър лице – 2 екземпляра;
» Списък на заинтересованите собственици, засегнати от изменението, съдържащ данните за № на имота, име на заинтересования собственик и адрес;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).

• ТАКСА:
» 10,00 лв./бр.