Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 190; чл. 191
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 30 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).

• ТАКСА:
» 50,00 лв./бр.