Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2117 Одобряване на подробен устройствен план
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 129
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 110 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ: Нотариален акт за собственост; Договор за концесия; Други документи, които са предвидени в специален/специални закон/закони
» Предварителен договор за прехвърляне на собственост;
» Проект– 3 комплекта с части;
» Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ, което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ:
– документ, че заданието е съгласувано с Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите);
– документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство);
– опорен план.
» Документи за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи по чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ.
» Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

• ТАКСА:
» 50,00 лв./бр.