Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

     •   На основание на:

               »  Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец;

              » Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).

»Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

     • ТАКСА: 

              »   20.00 лв.