Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
• На основание на:
» Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 12, ал. 2
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 14 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
» Квитанция за платена такса

• ТАКСА:
» 5,00 лв./бр.