Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 7 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
» При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост:
 Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж;
 Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4;
 При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39 ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;
 Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл. 183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот;
 Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост;
 Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл.21, ал.4 от ЗУТ;
» Едно копие от одобрен инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности/ описват се всички части на проекта/;
» Оценка за съответствието, изготвена от лица по чл. 142, ал. 6 т.2 от ЗУТ окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./ или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал.6 т.1 от ЗУТ;
» Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл. 17, ал.1 т.1 от ЗОЗЗ/ за земеделски земи със сменено предназначение/; Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и категория; Разрешително от МОСВ – Басейнова дирекция; Становище от ДИТН; Разрешение от МРРБ по чл. 96 от ЗУТ/ строителство в свлачищни райони/; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от ОПУ; Становище от КАТ; Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии и др.;
»Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради/ разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./;
»Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
»Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – чл.193, чл. 4 от ЗУТ или договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по чл.193 ал.1 от ЗУТ;
»Квитанция за платена такса.

• ТАКСА:
» 20,00 лв./бр.