Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

     •   На основание на:

               »  Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 3

               »  Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти

                   и кадастралните регистри – чл. 35, ал. 1, във връзка със Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост;

               »    Квитанция за платена такса

     • ТАКСА: 

              »    2.00 лв.