УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ТРЯВНА

май 30, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

На 26.05.2022 г. в 11:00 часа, в зала 403 на Общинска администрация Трявна се проведе заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“ с рег. №: BG16M1OP002-2.010-0023-C02, АДБФП: Д-34-32/13.05.2020 г., финансиран по ОП „Околна среда 2014- 2020 г.“

Срокът за изпълнение на проекта бе 25 месеца с начало 28.05.2020 год. и край: 07.11.2022 год. Обща стойност: 1 549 891.73 лв. ЕФРР: 1 317 407.97лв. Национално съфинансиране: 232 483.76лв.

Дейности по проекта:

1. Подготовка и изпълнение
2. Техническа рекултивация
3. Организация и управление
4. Информация и комуникация

Събитието бе открито от инж. Петя Папурова – Ръководител на проекта и г-жа Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна, която подчерта значимостта на опазването на зелените пространства и създаването на нови. Чрез реализирания проект е постигната заложената цел – ограничено е неблагоприятното въздействие на натрупаните стари отпадъци и се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.

По време на заключителната пресконференция стана ясно, че изпълнителят на СМР дейности по техническа рекултивация на съществуващото депо е изпълнил дейността, съгласно проекта. Гости и домакини отбелязаха, че създадените условия за опазване на околната среда и възстановяване на почвата дават възможност за бъдещо развитие на туризма в района и за опазване му от замърсявания.