УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА

май 17, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

На 26.05.2022 г. в 11:00 часа, в зала 403 на Общинска Администрация Трявна ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“ с рег. №: BG16M1OP002-2.010-0023-C02, АДБФП: Д-34-32/13.05.2020 г., финансиран по ОП „Околна среда 2014- 2020 г.“

Срок за изпълнение на проекта: 25 месеца

Начало: 28.05.2020
Край: 07.11.2022

Обща стойност: 1 549 891.73лв. ЕФРР: 1 317 407.97лв.

Национално съфинансиране: 232 483.76лв.

Дейности по проекта: 1. Подготовка и изпълнение, 2. Техническа рекултивация, 3. Организация и управление, 4. Информация и комуникация

Събитието ще открие инж. Петя Папурова – Ръководител на Проекта, Г-жа Силвия Кръстева – Кмет на Община Трявна и представител на „Техно строй България“ ООД – изпълнител на техническата рекултивация по проекта ще изнесат заключителни речи.

Община Трявна е с успешно изпълнен проект и с положителни резултати при възстановяването на биологичното разнообразие, както и за опазването качеството на почвата. Чрез реализираният проект е постигната заложената цел – дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за отпадъци на общината. Ограничи се неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.

Прессъобщение 1

Прессъобщение 2