Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев уведомяваме желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до 09 септември 2022 г.

август 25, 2022
Автор: Веселин Михов

image

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев уведомяваме желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до 09 септември 2022 г, по един от следните начини: в деловодството на Община Трявна, ул. “Ангел Кънчев 21“, по електронен път на e-mail: tryavna@tryavna.bg, при Кмета на Кметство Плачковци или при съответния кметски наместник по постоянен адрес на лицето. Заявлението следва да съдържа трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което има  право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра
Право да закупуват дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба, които имат постоянен адрес в община Трявна.
Продажната цена на дървата ще бъде съгласно достигнатата при търговете цена към момента на продажбата. Транспортирането, товарене и разтоварване се осигуряват от купувача.
Продажбата на включените в списъците лица ще се извършва от ТП ДГС „ Плачковци“ до изчерпване на определеното количество.        ЗАЯВЛЕНИЕ