ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМАТА ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ

март 23, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Областен информационен център – Габрово насърчава усилията с възможност по поредната трета сесия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България.

Операторът на Фонда обръща внимание, че Насоките за кандидатстване за третата сесия са променени, вкл. специфични цели, целеви групи и крайни ползватели.

На линка може да намерите актуалните Насоки по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи (валидни от 17 март 2020 г.)
Крайният срок за подаване на проекти в рамките на третата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 17 септември 2020 г. 

 

По схемата за малки инициативи с общ индикативен бюджет от € 950 000 ще се подкрепят проекти в шест тематични приоритета:

 1. Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменостс бюджет€ 185 000;
 2. Подкрепа за правата на човекас бюджет€ 125 000;
 3. Овластяване на уязвими групис бюджет€ 90 000;
 4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признакс бюджет€ 45 000 ;
 5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните променис бюджет€ 45 000;
 6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организациис бюджет € 460 000.

Допустими кандидати по схемата за малки инициативи са граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст).

Допустимите кандидати трябва да отговарят и на следните изисквания: да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси на техните членове, учредители или членове на органи; да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции; да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон; да спазват принципите на демокрацията и зачитане правата на човека.

 

Схемата за малки инициативи се организира в рамките на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г.

Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. са допринасяне за намаляването на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и държавите бенефициенти, една от които е България.

 

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори, по силата на подписан Меморандум за разбирателство с Република България . Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Оператор на Фонд Активни граждани България (Фонда) е Фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИОО-София) в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

 

Конкурсът е в съответствие със специфичните особености на програмна област „Гражданско общество“:

 1. Насочване на минимум една трета от сумата на отпуснатата финансова помощ за разпределение по проекти в областта на демокрацията и човешките права.
 2. Програмата (Фондът) трябва да включва младежко участие.
 3. Опазването на околната среда и борбата с климатичните промени могат да бъдат подкрепени, само доколкото представляват част от мерките за стимулиране на гражданското участие, застъпничеството, социалните иновации и активните граждани.
 4. Предоставянето на социални и базисни услуги може да бъде подкрепено само доколкото представлява част от по-широки действия, насочени към повишаване на осведомеността, застъпничество, овластяване и инициативи за реформи.
 5. Поне 15% от размера на отпуснатата финансова помощ трябва да бъде използвана за подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, включително неправителствените организации.

 

Конкурсът е съобразен и със следните специфични изисквания за Фонда в България:

 1. Да бъде гарантирана квота от минимум 10% от проектното финансиране за овластяване и включване на роми.
 2. Да се укрепи капацитетът и устойчивостта на гражданския сектор.
 3. Фондът да достигне до необлагодетелствани географски райони и целеви групи.
 4. Търсещите убежище и бежанците/мигрантите да бъдат една от целевите групи на проектите.