Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна.

юли 29, 2021

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.З, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“ и във връзка с предложение на началник район на Трявна, ВиК ООД Габрово относно намаляване на дебита на водните количества в община Трявна

ЗАБРАНЯВАМ:

ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график. При неспазване на установената забрана лицата носят административнонаказателна отговорност по Закона за водите.

Документ