ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“

февруари 6, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна започна набирането на заявления на кандидат-потребители по проект „Грижа в дома в Община Трявна“, чийто главен приоритет е социалното включване и равните възможности на хората в нужда. Процедурата с код BG05SFPR002-2.001 се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз. Стойността на проекта е 518 315, 62 лв. със срок на изпълнение 13 месеца.

Изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Трявна“  стартира от 01.02.2023 год. с 1 подготвителен месец и 12 месеца предоставяне на социалната услуга, считано от 01.03.2023 год. Това ще осигури непрекъснатост на предоставяните към настоящия момент грижи в домашна среда.

Проектът ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по успешно изпълнените проекти на общината по процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа +“.

Лицата, които се предвижда да бъдат обхванати от проектното предложение са минимум 97 представители на особено уязвими рискови групи –  възрастни в невъзможности за самообслужване и хора с увреждания над 18-годишна възраст.

Заявления за кандидатстване по Проекта са предоставени в Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, ул. „Индустриална“ № 1 и могат да се подават на място всеки делничен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Заинтересованите лица могат да изтеглят формуляра за кандидатстване и ОТТУК: ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Чрез проекта ще се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване, което ще допринесе за преодоляването на последиците от социалното изключване и бедност.

Възрастните хора и лицата с увреждания ще могат да избират услуги и лицата, които им ги предоставят, ще се подпомагат при вземане на решение за услугата, която в максимална степен отговаря на потребностите им. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа и до здравни услуги, и към развитие на социални услуги в общността, за социално включване на хората с увреждания.

Ще се подобри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания и чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.

Подкрепата ще бъде изразена чрез реализиране на следните дейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите.
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

Допълнителна информация кандидат-потребителите могат да получат на тел.: 0878627139 – Ивелина Койчева /сътрудник „Социални дейности“ по проект „Грижа в дома в Община Трявна“/.