ЗАПОЧВА РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

април 1, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева и главният инженер – инж. Георги Илиев направиха оглед на двата обекта, където започва ремонт и изграждане на детски площадки. Едното място е дворът на ДГ „Светлина“ в Трявна, а другото, където ще бъде изградена изцяло нова площадка, се намира в района над тревненската болница.

 

Днес бяха сключени два договора след проведена обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции”, финансирана по Договор BG06RDNP001-19.1 17-0003-C01/ 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Единият договор е по Обособена позиция №1 – Ремонт и изграждане на спортна площадка в двора на ДГ „Светлина“. Ще бъдат извършени строителни и монтажни работи на обект: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции”, за Обособена позиция №1 – Ремонт и изграждане на спортна площадка в двора на ДГ „Светлина“.

Дейностите включват подмяна на настилката на съществуваща площадка за игра, както и направа на рампи за хора в неравностойно положение и майки с колички. Ще бъдат поставени и различни съоръжения – люлка тип „махало“, комбиниран фитнес уред,  образователни игри „Аз броя“ и „Морски шах“.

Стойността е 30 271,35 лева без ДДС или 36 325,62 лева с ДДС. Срокът за извършване на строителните работи е 60 календарни дни. Изпълнител на дейностите е „Виви 2016“ ЕООД.

 

Другият сключен днес договор е по Обособена позиция №2 – „Изграждане на спортна площадка в кв. 23 по плана на гр. Трявна“. Касае се за квартала над МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“. Ще бъдат извършени строителни и монтажни работи на обект: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции”, за Обособена позиция №2 – Изграждане на спортна площадка в кв. 23 по плана на гр. Трявна“.

Дейностите включват изграждане на детска площадка, включваща комбинирани съоръжения – две детски къщички, от които едната с пързалка, люлка „махало“, клатушка и пясъчник, поставяне на  беседка, пергола, маса с пейки, цветна ограда, кошче за отпадъци. Предвиждат се още доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка, уни павета, градински бордюр, армирана бетонна настилка.

Стойността е 36 426,64 лева без ДДС или 43 711,97 лева с ДДС. Срокът за извършване на строителните работи е 59 календарни дни. Изпълнител е фирма „Екострой-Трявна“ ООД.