ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В ПЛАЧКОВЦИ

април 1, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес бе подписан договорът между Община Трявна и „Виви 2016“ ЕООД – фирмата изпълнител на ремонтните дейности по Обособена позиция № 2 – Вътрешна реконструкция и благоустройство на част от помещенията в НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци.

Договорът се сключва след проведена обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“, финансирана по Договор BG06RDNP001-19.1 17-0002-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

На обекта „Вътрешна реконструкция и благоустройство на част от сградата на НЧ „Пробуда – 1924“, град Плачковци, общ. Трявна“ ще бъде извършено преустройство и ремонт на част от помещенията. Предмет на настоящия проект е вътрешно обновяване на залата, което се състои в изпълнение на нови настилки, обновяване на таванските обшивки и окачените тавани, обновяване на стенните слоеве, премахване на стария подиум и монтиране на нов, свързване на залата с помещението за декори, монтиране на нови врати, обновяване на санитарните помещения, нови осветителни тела и инсталации, свързани с озвучаването и осветяването на залата, осигуряване на достъпност на средата за хора в неравностойно положение.

Стойността по договор е 52 822,68 лева без ДДС или 63 387,22 лева с ДДС.

Срокът за извършване на строителните работи, включително и отчитане и приемане на обектите с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, е 160 календарни дни.

Днес кметът на Община Трявна Силвия Кръстева посети обекта и пожела ползотворна работа и дейности, извършени качествено и в срок.