ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.ИВАНКА ГОРОВА“ И ПАРКИНГ В ГР.ТРЯВНА

август 23, 2019
Автор: Илияна Георгиева

                                                                                    З А П О В Е Д

№ 464

Гр.Трявна 23.08.2019 г.

 

На основание чл.44, ал,2 във връзка с чл.44, ал.1 т.4 от ЗМСМА, чл.81, ал,2 от Наредба № 3 ат 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците за въвеждане на временна организация на движението до завършване на строително- монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул.Иванка Горова” и паркинг в гр.Трявна

                                                                                  Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се въведе временна организация на движението при спазване на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно проект за ВОД, както следва:

1.Затваря се за движение на моторни превозни средства улица „Иванка Горова” от пресечката и с ул.”Ангел Кънчев” при паметника на Ангел Кънчев  до пресечката и с ул.”Ангел Кънчев”  при кръговото кръстовище.

2.Срок на действие на временната организация на движението : от 13,00 ч на 26.08. 2019 г. до 17,00 ч. на 25.10.2019 г.

3.Ограничението и приемането на временната организация на движението във връзка с ремонта да се приемат, след като стриктно е изпълнена  на място  сигнализацията /според съгласуван одобрен проекта за ВОД /.

4.Приемането на организацията на движението да се извърши с протокол на комисия в състав:

Председател: инж.Боряна Йорданова Иванова-за директор на дирекция „ТСУ” при Община Трявна.

Членове: Представител на РУ на ОДМВР гр.Трявна

Представител на РС”ПБЗН”- гр.Трявна

Младен Георгиев – технически ръководител на обекта – представител на строителя „Пътстрой Габрово” АД,

Резервен член :  Елица Любомирова Кръстева – специалис „Строителство и комуникации” при Община Трявна

5.За изпълнение и поддържане на ВОД, определям „Пътстрой Габрово”  АД  с технически Ръководител Младен  Георгиев.Същият отговаря за целостта, изправността и поддържането на ВОД от името на строителя.

 

6.Органите на РУ „Полиция” гр.Трявна да окажат пълно съдействие за осигуряване на спазването на  ВОД  от водачите на МПС.

7.По един екземпляр от проекта за ВОД и заповедта за въвеждането и поддържането му да се съхраняват  на обекта и при необходимост да се предоставят на контролните органи.

8.    Движението да се нормализира незабавно след премахване на временната сигнализация  и въвеждане на постоянната организация на движението,не по късно от 26.10.2019 г. след изготвяне на заключителен протокол от комисията. След изтичане на горепосочения срок Строителя на обекта носи пълната отговорност при евентуални ПТП.

За създадената временна организация на движението да се уведомят  всички заинтересовани,  като настоящата заповед се публикува на  официалната интернет страница на Община Трявна.

Препис от настоящата заповед да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница  на Община Трявна.

Контрол по изпълнението  на заповедта  ще  упражнява лично.

 

 

 

НИКОЛИНА НИКОЛОВА

     За Кмет на община Трявна

    / Съгласно Заповед №165/28.03.2019г./

 

 

Изготвил:

Инж.Боряна Иванова

      За директор на „ТСУ: