ЗАРАДИ ЕКСТРЕМНИТЕ ЖЕГИ: ОБЩИНА ТРЯВНА НАПОМНЯ ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

юли 26, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с настъпилия пожароопасен летен сезон, повишаване  на температурите, засушаване, зачестилите пожари на територията на цялата страна и с цел предотвратяването им, ръководството на Община Трявна напомня основни правила и мерки за пожарна безопасност, както и някои от задълженията и отговорностите на всички граждани, собственици на фирми, ползватели на земеделски и горски територии, арендатори и пр.

Съгласно Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на Общински съвет –  Трявна и в изпълнение на Заповед № РД  02-01-55/22.03.2022 г. на Областния управител на област Габрово, относно определяне периода 01.04.2022 г – 31.10.2022 г. за пожароопасен сезон на област Габрово и Заповед № 158/28.03.2022 г. на кмета на Община Трявна:

  1. Забранява се изгарянето на стърнища, суха трева и отпадъци от  слогове, крайпътни  ивици, тревни площи и отпадъци в свободни площи на територията на град Трявна и кметствата на територията на Община Трявна. Отговорност за евентуално възникнали  пожари в горските и полски масиви носят собствениците или ползвателите на тези земи.
  2. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на пролетно почистване на районите около сградите и свободните площи на територията на Община Трявна.
  3. Специализираните органи  на  РС „ПБЗН” при констатиране  на нарушения  на противопожарните правила и изисквания  на Наредба № 1-153/ 23.07.1999г.  за опазване на земеделските обекти от пожари и общинската наредба за ПАБ ще прилагат в пълен обем предвидените в ЗМВР и ППЗМВР административно-наказателни мерки .
  4. На територията на Общината са изградени Доброволно формирование, специализирани групи за гасене и в пряко взаимодействие с РС ПБЗН – Трявна и Държавно лесничейство – Плачковци, Община Трявна има готовност за борба с горски и полски пожари.

Ръководството на Община Трявна препоръчва на гражданите да спазват Наредбите и заповедите за пожарна и аварийна безопасност предвид опасно горещото време в момента и разразилите се горски пожари в много от районите на страната.

„Изразявам увереност, че гражданите, фирмите и организациите на територията на Община Трявна ще предприемат съответните мерки и ще изпълняват задълженията си съгласно разпоредбите на Общински съвет – Трявна и стриктно спазване на издадената от мен Заповед!“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.