Профил на купувача ИМЕОН ( юли – декември 2017 г. )


 

Обявление за приключен договор в обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Трявна, в това число: Предварителен проект (включва изработването на Опорен план); Екологична оценка (ЕО); Оценка за съвместимост (ОС) и Окончателен проект“ – ID 01042-2014-0008 в АОП – качено на 08.01.2019г.

 

 Обявление за приключен договор в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобил за събиране на твърди битови отпадъци при условията на договор за финансов лизинг за нуждите на община Трявна“ – ID 01042-2014-0001 в АОП – качено на 30.11.2018г.

 

Пряко договаряне с предмет: „Изготвяне на идеен и технически  проект за благоустрояване на „Божковска поляна“-  кв. Тепавици и проект за мостово съоръжение и авторски надзор“ – качено на 04.12.2017г.

Решение за откриване АОП – качено на 04.12.2017г.

Покана до СД АРТИКА-ИВАНОВ И СИЕ – качено на 04.12.2017г.

Протокол 1 – качено на 14.12.2017г.

Протокол 2 – качено на 14.12.2017г.

Доклад – качено на 14.12.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 14.12.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 22.01.2018г.

Договор – качено на 22.01.2018г.

Обявление за приключен договор – качено на 20.03.2018г.

 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна” по 5 обособени позиции“ – качено на 16.11.2017г.

Решение за откриване АОП – качено на 16.11.2017г.

Обявление за откриване АОП – качено на 16.11.2017г.

Документация – качено на 16.11.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 11.12.2017г.

Протокол №1 – качено на 21.12.2017г.

Протокол №2 – качено на 21.12.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 21.12.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 18.01.2018г.

Договор ОП1 – качено на 18.01.2018г.

Договор ОП2 – качено на 18.01.2018г.

Договор ОП3 – качено на 18.01.2018г.

Договор ОП4 – качено на 18.01.2018г.

Договор ОП5 – качено на 18.01.2018г.

Обявление за приключен договор ОП1 – качено на 23.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 23.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 23.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП4 – качено на 23.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП5 – качено на 23.01.2019г.

 

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на кухненско обзавеждане за кухня в ДГ „Калина“ – гр. Трявна, с цел обслужване на неорганизиран контингент – качено на 11.10.2017г.

Обява – качено на 11.10.2017г.

Приложение №1 – Образци – качено на 11.10.2017г.

Приложение №2 – Техническа спесификация – качено на 11.10.2017г.

Информация за удължаване на срока – качено на 20.10.2017г.

Протокол №1 – качено на 03.11.2017г.

Протокол №2 – качено на 03.11.2017г.

Договор – качено на 24.11.2017г.

 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна” по 5 обособени позиции“ – качено на 02.10.2017г.

Решение за откриване АОП – качено на 02.10.2017г.

Обявление за откриване АОП – качено на 02.10.2017г.

Документация – качено на 02.10.2017г.

Протокол №2 – качено на 06.11.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 23.11.2017г.

Протокол №1 – качено на 06.12.2017г.

Протокол №3 – качено на 06.12.2017г.

Протокол №4 – качено на 06.12.2017г.

Протокол №5 – качено на 06.12.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 06.12.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 09.01.2018г.

Договор ОП1 – качено на 09.01.2018г.

Договор ОП2 – качено на 09.01.2018г.

Договор ОП3 – качено на 09.01.2018г.

Договор ОП4 – качено на 09.01.2018г.

Договор ОП5 – качено на 09.01.2018г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 08.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 08.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП4 – качено на 08.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП5 – качено на 08.01.2019г.

Обявление за приключен договор ОП1 – качено на 21.01.2019г.

 

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Социално предприятие за социални услуги – Трявна“ по сключен Договор № РД04 – 92/04.07.2017 г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Трявнакачено на 24.07.2017

Обява-качено на 24.07.2017

Информация до АОП – качено на 24.07.2017

Приложение №1 Образци – качено на 24.07.2017

Приложение №2 Техническа спецификация –качено на 24.07.2017

Протокол №1 – качено на 10.08.2017г.

Протокол №2 – качено на 25.08.2017г.

Договор – качено на 05.09.2017г.

 

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2017/2018 г.” – качено на 17.07.2017

Решение за откриване – качено на 17.07.2017

Решение за откриване АОП – качено на 17.07.2017

Обявление за откриване АОП – качено на 17.07.2017

Документация – качено на 17.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 29.08.2017г.

Протокол №1 – качено на 04.09.2017г.

Протокол №2 – качено на 04.09.2017г.

Протокол №3 – качено на 04.09.2017г.

Доклад – качено на 04.09.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 04.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 28.09.2017г.

Договор – качено на 28.09.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 15.06.2018г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна по 3 обособени позиции“ – качено на 14.07.2017г.

Решение за откриване – качено на 14.07.2017г.

Решение до АОП – качено на 14.07.2017г.

Обявление до АОП – качено на 14.07.2017г.

Документация за участие – качено на 14.07.2017г.

Скица за обособена позиция №1 – качено на 14.07.2017г.

Скица за обособена позиция №2 – качено на 14.07.2017г.

Скица за обособена позиция №3 – качено на 14.07.2017г.

Протокол №2 – качено на 04.09.2017г.

Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 20.09.2017г.

Протокол №1 – качено на 06.10.2017г.

Протокол №3 – качено на 06.10.2017г.

Протокол №4 – качено на 06.10.2017г.

Протокол №5 – качено на 06.10.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 06.10.2017г.

Договор ОП2 – качено на 11.12.2017г.

Договор ОП3 – качено на 11.12.2017г.

Обявление за възложена поръчка за ОП2 и ОП3 – качено на 11.12.2017г.

Обявление за прекратяване на ОП1 – качено на 11.12.2017г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 03.04.2018г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 03.04.2018г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Трявна за период от 12 (дванадесет) месеца“ – качено на 10.07.2017г.

Решение за откриване – качено на 07.07.2017г.

Решение до АОП – качено на 07.07.2017г.

Обявление  за възложена поръчка – качено на 28.09.2017г.

Договор – качено на 28.09.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 18.10.2018г.

 

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“ – качено на 18.05.2017г.

Обява – качено на 18.05.2017г.

Информация до АОП за публикувана обява – качено на 18.05.2017г.

Образци – качено на 18.05.2017г.

Техническа спесификация – качено на 18.05.2017г.

Информация до АОП за удължаване на срока – качено на 06.06.2017г.

Протокол №1 – качено на 14.06.2017г.

Протокол №2 – качено на 28.06.2017г.

Договор ОП1 – качено на 19.07.2017г.

Договор ОП2 – качено на 24.07.2017г.

Договор ОП3 – качено на 24.07.2017г.

Договор ОП4 – качено на 19.07.2017г.

Договор ОП5 – качено на 20.07.2017г.

Договор ОП6 – качено на 26.07.2017г.

 

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“ – качено на 21.04.2017г.

Решение за откриване – качено на 21.04.2017г.

Решение до АОП – качено на 21.04.2017г.

Обявление до АОП – качено на 21.04.2017г.

Документация – качено на 21.04.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 12.06.2017г.

Протокол №1 – качено на 20.06.2017г.

Протокол №2 – качено на 20.06.2017г.

Доклад – качено на  20.06.2017г.

Решение за прекратяване – качено на 20.06.2017г.

Обявление за прекратяване до АОП – качено на 06.07.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“ – качено на 16.03.2017г.

Решение за откриване – качено на 16.03.2017г.

Решение до АОП – качено на 16.03.2017г.

Обявление до АОП – качено на 16.03.2017г.

Документация – качено на 16.03.2017г.

Протокол №1 – качено на 25.04.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 16.05.2017г.

Протокол №2 – качено на 01.06.2017г.

Протокол №3 – качено на 01.06.2017г.

Протокол №4 – качено на 01.06.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 01.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП1 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП2 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП3 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП4 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП5 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП6 – качено на 11.07.2017г.

Обявление за приключен договор ОП6 – качено на 12.07.2017г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 22.08.2017г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 22.08.2017г.

Обявление за приключен договор ОП1 – качено на 04.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП4 – качено на 04.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП5 – качено на 04.09.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени – обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“ – качено на 22.02.2017г.

Решение за откриване – качено на 22.02.2017г.

Решение АОП – качено на 22.02.2017г.

Обявление АОП – качено на 22.02.2017г.

Документация – качено на 22.02.2017г.

Скици – качено на 22.02.2017г.

Протокол №1 – качено на 13.04.2017г.

Протокол №2 – качено на 13.04.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 23.05.2017г.

Протокол №3 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №4 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №5 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №6 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №7 – качено на 13.06.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 13.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП1 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП2 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП3 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП4 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП5 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП6 – качено на 26.07.2017г.

Обявление за приключен договор ОП1 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП4 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП5 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП6 – качено на 19.09.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“ – качено на 23.01.2017г.

Решение за откриване – качено на 23.01.2017г.

Решение АОП – качено на 23.01.2017г.

Обявление АОП – качено на 23.01.2017г.

Документация – качено на 23.01.2017г.

Отговор на запитване – качено на 25.01.2017г.

Протокол №1 – качено на 14.03.2017г.

Протокол №2 – качено на 14.03.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 18.05.2017г.

Протокол №3 – качено на 06.07.2017г.

Протокол №4 – качено на 06.07.2017г.

Протокол №5 – качено на 06.07.2017г.

Протокол №6 – качено на 06.07.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 06.07.2017г.

Договор – качено на 22.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 22.08.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 23.11.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Трявна за 2017 г.“ – качено на 03.01.2017г.

Решение за откриване – качено на 03.01.2017г.

Договор – качено на 23.01.2017г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор – качено на 26.01.2018г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище „П. Славейков” гр. Трявна” – качено на 06.12.2016г.

Решение за откриване – качено на 06.12.2016г.

Покана – качено на 06.12.2016г.

Протокол №1 – качено на 11.01.2017г.

Протокол №2 – качено на 11.01.2017г.

Доклад – качено на 11.01.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 11.01.2017г.

Договор – качено на 17.02.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 12.07.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище “Пробуда” гр. Плачковци“ – качено на 06.12.2016г.

Решение за откриване – качено на 06.12.2016г.

Покана – качено на 06.12.2016г.

Протокол №1 – качено на 11.01.2017г.

Протокол №2 – качено на 11.01.2017г.

Доклад – качено на 11.01.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 11.01.2017г.

Договор – качено на 17.02.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 12.07.2017г.

 

Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. – качено на 28.11.2016г.

Обява – качено на 28.11.2016г.

Документация – качено на 28.11.2016г.

Протокол – качено на 12.12.2016г.

 

Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина“ – гр. Трявна за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. – качено на 28.11.2016г.

Обява – качено на 28.11.2016г.

Документация – качено на 28.11.2016г.

Съобщение за удължаване на срока – качено на 01.12.2016г.

Протокол – качено на 06.12.2016г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“ – качено на 16.11.2016г.

Решение за откриване – качено на 16.11.2016г.

Решение АОП – качено на 16.11.2016г.

Обявление АОП – качено на 16.11.2016г.

Документация – качено на 16.11.2016г.

Протокол №1 – качено на 09.12.2016г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови оферти“ – качено на 19.12.2016г.

Протокол №2 – качено на 29.12.2016г.

Протокол №3 – качено на 29.12.2016г.

Доклад – качено на 29.12.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 29.12.2016г.

Решение за избор на втория класиран – качено на 22.02.2017г.

Договор – качено на 09.03.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 19.01.2018г.

 

Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Трявна за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. – качено на 16.11.2016г.

Обява – качено на 16.11.2016г.

Документация – качено на 16.11.2016г.

Съобщение за удължаване на срока – качено на 25.11.2016г.

Протокол – качено на 08.12.2016г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.10.2016г. – качено на 20.10.2016г.

Справка

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“  № 6 – качено на 05.10.2016г.

Решение за откриване – качено на 05.10.2016г.

Решение за промяна – качено на 14.10.2016г.

Актуализирани референтни стойности за допустимите дейности по НПЕЕМЖС – качено на 14.10.2016г.

Архитектурно заснемане на сградата – качено на 14.10.2016г.

Отговор на запитване – качено на 28.10.2016г.

Протокол №1 – качено на 23.02.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 10.04.2017г.

Протокол №2 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №3 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №4 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №5 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №6 – качено на 19.05.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 19.05.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 11.12.2017г.

Договор – качено на 11.12.2017г.

обявление за приключен договор – качено на 12.12.2018г.

 

Публично състезание с предмет: „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за МПС и техника на община Трявна за 2017г.“

Решение за откриване – качено на 05.10.2016г.

Обавление за поръчка – качено на 05.10.2016г.

Документация – качено на 05.10.2016г.

Протокол №1 – качено на 12.01.2017г.

Протокол №2 – качено на 12.01.2017г.

Доклад – качено на 12.01.2017г.

Решение за прекратяване – качено на 12.01.2017г.

Обявление за прекратяване

 

Открита процедура с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2016/2017г.“

Решение за откриване – качено на 01.09.2016г.

Обявление – качено на 01.09.2016г.

Документация – качено на 01.09.2016г.

Решение за промяна – качено на 01.09.2016г.

Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 10.10.2016г.

Протокол №1 – качено на 14.10.2016г.

Протокол №2 – качено на 14.10.2016г.

Доклад – качено на 14.10.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 14.10.2016г.

Договор – качено на 27.10.2016г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор – качено на 23.06.2017г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.09.2016г. – качено на 20.09.2016г.

Справка

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.08.2016г. – качено на 20.08.2016г.

Справка

 

Върнати гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна“ – качено на 10.08.2016г.

Платежни

 

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Трявна по отношение на обект, представляващ: „Сграда с административен адрес-гр. Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ №97″ – качено на 01.08.2016г.

Решение за откриване – качено на 01.08.2016г.

Решение АОП – качено на 01.08.2016г.

Покана за участие – качено на 01.08.2016г.

Протокол №1 – качено на 18.08.2016г.

Протокол №2 – качено на 18.08.2016г.

Доклад – качено на 18.08.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 18.08.2016г.

Договор – качено на 31.08.2016г.

Техническо предложение – качено на 31.08.2016г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление приключен договор – качено на 05.10.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление  с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Трявна по отношение на обект, представляващ: „Сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ № 93“ – качено на 01.08.2016г.

Решение за откриване – качено на 01.08.2016г.

Решение АОП – качено на 01.08.2016г.

Покана за участие – качено на 01.08.2016г.

Протокол №1 – качено на 18.08.2016г.

Протокол №2 – качено на 18.08.2016г.

Доклад – качено на 18.08.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 18.08.2016г.

Договор – качено на 31.08.2016г.

Технически предложение – качено на 31.08.2016г.

Чертеж 1 – качено на 31.08.2016г.

Чертеж 2 – качено на 31.08.2016г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.07.2016г. – качено на 20.07.2016г.

Справка

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.06.2016г. – качено на 20.06.2016г.

Справка

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.05.2016г. – качено на 20.05.2016г.

Справка

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.04.2016г. – качено на 20.04.2016г.

Справка

 

1000-31/14.04.2016 г. – Открита процедура  с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в бюджета на Община Трявна за 2016 г., разпределени в обособени позиции“ – качено на 15.04.2016г.

Решение за откриване – качено на 15.04.2016г.

Решение за откриване АОП – качено на 15.04.2016г.

Обявление – качено на 15.04.2016г.

Документация – качено на 15.04.2016г.

Приложение 20 – КСС ОП1 – качено на 15.04.2016г.

Приложение 21 – КСС ОП2 – качено на 15.04.2016г.

Приложение 22 – КСС ОП5 – качено на 15.04.2016г.

Приложение 23 – Ситуация ОП1 – качено на 15.04.2016г.

Приложение 24 – Детайли ОП1 – качено на 15.04.2016г.

Приложение 24 – Конструктивно становище ОП1 – качено на 15.04.2016г.

Съобщение медии – качено на 15.04.2016г.

Отговор на запитване от участник – качено на 09.05.2016г.

Отговор №2 на запитване от участник – качено на 18.05.2016г.

Писмо-покана – качено на 08.06.2016г.

Протокол №1 – качено на 20.06.2016г.

Протокол №2 – качено на 20.06.2016г.

Решение №336 от 17.06.2016г. – качено на 20.06.2016г.

Писмо до Монолит-Т – качено на 20.06.2016г.

Писмо до Стройко ЕООД – качено на 20.06.2016г.

Писмо до Екострой – качено на 20.06.2016г.

Решение №375а

Договор ОП1 – качено на 13.07.2016г.

Договор ОП2 – качено на 13.07.2016г.

Договор ОП5 – качено на 13.07.2016г.

Договор ОП3 – качено на 20.07.2016г.

Договор ОП4 – качено на 20.07.2016г.

Възстановени гаранции за участие по ОП 1, 2 и 5 на 12.07.2016г. – качено на 20.07.2016г.

Възстановени гаранции за участие по ОП3 и4 на 21.07.2016г. – качено на 22.07.2016г.

На основание чл. 61, ал. 2, т. 2 от ЗОП (отменен), гаранцията за участие за ОП №3 в размер на 190,00 лв. и за ОП №4 в размер на 70,00 лв., на класирания на първо място участник се задържа.

Справка плащания –

Възстановена гаранция за изпълнение по ОП2 на 27.02.2017г.

Възстановена гаранция за изпълнение по ОП4 на 28.02.2017г.

 

1000-30/14.04.2016 г. – Открита процедура  с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна”, разпределени в обособени позиции – качено на 15.04.2016г.

Решение за откриване – качено на 15.04.2016г.

Решение АОП – качено на 15.04.2016г.

Обявление – качено на 15.04.2016г.

Документация – качено на 15.04.2016г.

Съобщение медии – качено на 15.04.2016г.

Отговор на запитване от участник – качено на 16.05.2016г.

Отговор на запитване №2 от участник – качено на 18.05.2016г.

Отговор на запитване №3 от участник – качено на 26.05.2016г.

Писмо-покана – качено на 08.06.2016г.

Протокол №1 – качено на 14.07.2016г.

Протокол №2 – качено на 14.07.2016г.

Протокол №3 – качено на 14.07.2016г.

Протокол №4 – качено на 14.07.2016г.

Протокол №5 – качено на 14.07.2016г.

Решение за класиране – качено на 14.07.2016г.

Писма до участниците – качено на 14.07.2016г.

Решение за прекратяване по ОП3, 4 и 5  – качено на 02.08.2016г.

Договор за ОП6 – качено на 02.08.2016г.

Договор за ОП7 – качено на 02.08.2016г.

Възстановени гаранции за участие на 10.08.2016г.

Договор за ОП1 – качено на 25.08.2016г.

Договор за ОП2 – качено на 25.08.2016г.

Справка плащания ОП6 и ОП7

Справка плащания ОП1 и ОП2

Възстановена гаранция за изпълнение ОП1

Възстановена гаранция за изпълнение ОП2

Възстановена гаранция за изпълнение ОП6

Възстановена гаранция за изпълнение ОП7

 

1000-32/14.04.2016 г. – Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Трявна, по три обособени позиции – качено на 15.04.2016г.

Публична покана – качено на 15.04.2016г.

Публична покана АОП – качено на 15.04.2016г.

Съобщение медии – качено на 15.04.2016г.

Протокол №1 – качено на 06.06.2016г.

Протокол №2 – качено на 06.06.2016г.

Протокол №3 – качено на 06.06.2016г.

Протокол №4 – качено на 06.06.2016г.

Договор

 

1000-28/11.04.2016 г. – Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка на автомобил втора употреба за сметосъбиране и сметоизвозване, с който да се обезпечи системата за разделно събиране на отпадъци в Община Трявна“ – качено на 12.04.2016г.

Решение за откриване – качено на 12.04.2016г.

Решение АОП – качено на 12.04.2016г.

Обявление – качено на 12.04.2016г.

Документация – качено на 12.04.2016г.

Съобщение до медии – качено на 12.04.2016г.

Отговор на запитване – качено на 17.05.2016г.

Покана – плик 3 – качено на 22.06.2016г.

Протокол №1 – качено на 04.07.2016г.

Протокол №2 – качено на 04.07.2016г.

Протокол №3 – качено на 04.07.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 04.07.2016г.

Придружително писмо – качено на 04.07.2016г.

Договор – качено на 26.07.2016г.

Възстановен гаранция за участие – качено на 26.07.2016г.

Окончателно плащане на 03.10.2016г.

Възстановена гаранция за изпълнение на 27.02.2017г.

 

 

1000-22/24.03.2016 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка на специално оборудвано МПС (микробус) по проект „Център за независим живот“ – качено на 25.03.2016г.

Решение за откриване – качено на 25.03.2016г.

Решение АОП – качено на 25.03.2016г.

Обявление – качено на 25.03.2016г.

Документация – качено на 25.03.2016г.

Съобщение до медии – качено на 25.03.2016г.

Протокол №1 – качено на 09.05.2016г.

Писмо до Кънтри Ауто – качено на 09.05.2016г.

Писмо до Автотрейд – качено на 09.05.2016г.

Писмо-покана – качено на 08.06.2016г.

Протокол №2 – качено на 17.06.2016г.

Протокол №3 – качено на 17.06.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 17.06.2016г.

Писма до участниците – качено на 17.06.2016г.

Договор – качено на 13.10.2016г.

Плащания по договора – аванс

Плащания по договора – окончателно плащане

 

1000-23/24.03.2016 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Трявна по обособени позиции.“ – качено на 25.03.2016г.

Решение откриване – качено на 25.03.2016г.

Решение АОП – качено на 25.03.2016г.

Обявление – качено на 25.03.2016г.

Документация – качено на 25.03.2016г.

Приложение №2 – качено на 25.03.2016г.

Съобщение  до медиите – качено на 25.03.2016г.

Отговор на запитване – качено на 28.04.2016г.

Протокол №1 – качено на 03.06.2016г.

Протокол №2 – качено на 03.06.2016г.

Протокол №3 – качено на 03.06.2016г.

Решение за прекратяване на ОП1 и ОП2 – качено на 04.07.2016г.

Покана за отваряне на ценова оферта – качено на 05.07.2016г.

Протокол №4 – качено на 14.07.2016г.

Протокол №5 – качено на 14.07.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 14.07.2016г.

Придружителни писма – качено на 14.07.2016г.

Договор за ОП3 – качено на 15.08.2016г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.03.2016г. – качено на 20.03.2016г.

Справка

 

1000-18/15.03.2016 г. – Открита процедура  с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И СРР НА ОБЕКТИ ОТ ПОИМЕННИЯ СПИСЪК НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 г. В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА“ – качено на 15.03.2016г.

Решение за откриване – качено на 15.03.2016г.

Решение АОП – качено на 15.03.2016г.

Обявление – качено на 15.03.2016г.

Документация – качено на 15.03.2016г.

Съобщение до медии – качено на 15.03.2016г.

Решение за промяна – качено на 23.03.2016г.

Решение за промяна АОП – качено на 23.03.2016г.

Приложение №20 КСС – качено на 23.03.2016г.

Приложение №21 – Технически проект – качено на 23.03.2016г.

Разяснение до участниците – качено на 11.04.2016г.

Отговор на запитване – качено на 18.04.2016г.

Протокол №1 – качено на 01.06.2016г.

Протокол №1.1 – качено на 01.06.2016г.

Протокол №1.2 – качено на 01.06.2016г.

Протокол №1.3 – качено на 01.06.2016г.

Протокол №1.4 – качено на 01.06.2016г.

Протокол №1.5 – качено на 01.06.2016г.

Протокол №1.6 – качено на 01.06.2016г.

Покана – качено на 20.06.2016г.

Протокол №2.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №2.2 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №2.3 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №2.4 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №2.5 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №2.6 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.2 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.3 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.4 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.5 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.6 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.1.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.2.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.3.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.4.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.5.1 – качено на 08.07.2016г.

Протокол №3.6.1 – качено на 08.07.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 08.07.2016г.

Писма до участниците – качено на 08.07.2016г.

Договор ОП1 – качено на 26.07.2016г.

Договор ОП2  – качено на 26.07.2016г.

Договор ОП3 – качено на 26.07.2016г.

Договор ОП4 – качено на 26.07.2016г.

Договор ОП5 – качено на 26.07.2016г.

Договор ОП6 – качено на 26.07.2016г.

Информация за сключени договори АОП

Възстановени гаранции за участие – качено на 28.07.2016г.

Информация за изпълнен договор ОП1

Информация за изпълнен договор ОП2

Информация за изпълнен договор ОП3

Информация за изпълнен договор ОП4

Информация за изпълнен договор ОП5

Информация за изпълнен договор ОП6

Справка плащания

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за разделно събиране на твърди битови отпадъци“ – качено на 01.03.2016г.

Публична покана – качено на 01.03.2016г.

Съобщение до медии – качено на 01.03.2016г.

Образец №1 – представяне – качено на 01.03.2016г.

Образец №2 – техническа оферта – качено на 01.03.2016г.

Образец №3 – цена – качено на 01.03.2016г.

Образец №4 – проект на договор – качено на 01.03.2016г.

Образец №5 – приемане договор – качено на 01.03.2016г.

Техническа спесификация – качено на 01.03.2016г.

Протокол

Договор

Справка плащания

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.02.2016г. – качено на 20.02.2016г.

Справка

 

1000-6 / 29.01.2016 г. – Открита процедура с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, по три обособени позиции“ – качено на 29.01.2016г.

Решение за откриване – качено на 29.01.2016г.

Решение АОП – качено на 29.01.2016г.

Обявление – качено на 29.01.2016г.

Документация – качено на 29.01.2016г.

Съобщение до медии

Решение за промяна – качено на 12.02.2016г.

Решение за промяна АОП – качено на 12.02.2016г.

Отговор на запитване – качено на 12.02.2016г.

Покана за отваряне на Плик 3 – качено на 14.03.2016г.

Протокол №1 – качено на 18.03.2016г.

Протокол №2 – качено на 18.03.2016г.

Решение изпълнител – качено на 18.03.2016г.

Договор ОП1 – качено на 04.04.2016г.

Информация за сключен договор АОП – ОП1

Договор ОП2 – качено на 04.04.2016г.

Информация за сключен договор АОП – ОП2

Възстановени гаранции за участие за ОП №1 и ОП №2 на 01.04.2016 г.

Договор ОП3 – качено на 20.04.2016г.

Информация за сключени договори АОП – ОП3

Информация за прекратен договор по ОП3 – качено на 16.11.2016г.

Справка плащания за ОП1 – 2016г.

Справка плащания за ОП2 – 2016г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.01.2016г. – качено на 20.01.2016г.

Справка

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.12.2015г. – качено на 20.12.2015г.

Справка