14.03.2023 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  – 2023 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 28.02.2023г.

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 – 28.02.2023г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 28.02.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2023г.


27.02.2023Г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022г

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г.

СПРАВКА ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ КЪМ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.


17.02.2023 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ  – 2023 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 – 31.01.2023Г.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ,КАКТО И ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.01.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2023г.


17.01.2023г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ПА ЧЛ.3 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №326 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2021 ГОДИНА

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 – 31.12.2022Г.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ,КАКТО И ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022г.


14.12.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 КЪМ 30.11.2022 Г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ИЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.11.2022 Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.11.2022 Г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

 

 

 


14.11.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 КЪМ 31.10.2022 Г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ИЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.10.2022 Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.10.2022 Г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2022 Г.

 

28.10.2022Г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.-2022Г.

БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

СПРАВКA ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

СПРАВКА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗШИФРОВКА НА НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА, ПО ИЗТОЧНИЦИ И ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПО ФУНКЦИЯ РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ/ ОТ ЕБК

РАЗШИФРОВКА НА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ

СПРАВКА КЪМ 30.09.2022Г.

ПЛАН -ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА -30.09.2022 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

СПРАВКА КЪМ III – ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022ГОДИНА


17.10.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.09.2022Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.09.2022г.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ,КАКТО И ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.3 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №326 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021Г.

 


10.10.2022г.

РЕШЕНИЕ №142/29.09.2022г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА ОТНОСНО ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2021г.


14.09.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ АВГУСТ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.08.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г.


15.08.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЮЛИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.07.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2022г.

 


22.07.2022г.

TРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ – 30.06.2022 г .

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

БАЛАНС КЪМ 30.06.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

СПРАВКА КЪМ II- РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г. ЗА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА,НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ КЪМ 30.06.2022Г.

 


2.07.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЮНИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.06.2022Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022Г.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ,КАКТО И ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

 


13.06.2022г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ МАЙ – 2022г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2022Г.


9.05.2022 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ АПРИЛ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.04.2022Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2022Г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ


29.04.2022г.

TРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ – 31.03.2022 г .

ОТТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

БАЛАНС КЪМ 31.03.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА,НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ КЪМ 31.03.2022Г.


14.04.2022 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ МАРТ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.03.2022Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022Г.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ,КАКТО И ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

 


10.03.2022 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 28.02.2022Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2022Г.


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 Г.

22.02.2022 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ – 2022 г.

ОЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.01.2022Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2022Г