ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2023 ГОДИНА


Разрешения за строеж -2022


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2022 ГОДИНА


ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО, ЗА 2022 ГОДИНА


Разрешения за строеж -2021


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2021 ГОДИНА


Разрешения за строеж -2020


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2020 ГОДИНА


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2020 ГОДИНА


Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала 2020 г.


Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала


Регистър на общинските предприятия


 

Списък на общите административни актове, издадени от Кмета на Община Трявна през 2019 г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2019 ГОДИНА


 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2018 ГОДИНА (91 KB)
Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала (38 KB)

Регистър на общинските предприятия


Регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници-2018г. (82 KB)

 

Регистър на общинските предприятия (118 KB)
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в Община Трявна (79 KB)
Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала (38 KB)
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2017 ГОДИНА (77 KB)

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 ГОДИНА (38 KB)
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в Община Трявна (164 KB)
Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала (38 KB)
Регистър на общинските предприятия (118 KB)
Регистър на военните паметници на територията на Община Трявна (25 KB)

 


Регистър на концесиите (14 KB)
Регистър на културните институти (15 KB)
Регистър на лекарските практики (20 KB)
Регистър на недвижимите културни ценности (258 KB)
Регистър по приватизация (34 KB)
Регистър на разрешителни за водовземане (7 KB)

Регистър на пчелини и пчелни семейства


Регистър на търговските обекти


Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти


Регистър на заявленията за достъп до обществена информация


Регистър на рекламни елементи


Регистър на социалните институти и услуги


Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им


Списък на общите административни актове, издадени от Кмета на Община Трявна в изпълнение на неговите правомощия


Регистър на домашни кучета


Регистър на даренията


Регистър на обществените поръчки


Регистър за публична общинска собственост

Регистър за частна общинска собственост