публикувани на 05.05.2021 г.

resh-2021-98а resh-2021-97а resh-2021-96а resh-2021-95а resh-2021-94а resh-2021-93а resh-2021-92а resh-2021-91а resh-2021-91-01а resh-2021-90а resh-2021-89а   

Решение № 88 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна  в обхват поземлени имоти с идентификатори 73403.48.14  и 73403.48.3, местност  „Санаториум“,  землище  гр. Трявна,  публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 87 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.257.78  местност  „Данова поляна“,  землище Черновръх,  общ. Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 86 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот  с идентификатор  81058.429.39 – стопански двор по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, местността „Вареницата“ с цел отреждане на имота  “за производствена дейност“, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 85 от 27.04.2021 г. относно:  Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 84 от 27.04.2021г. относно: Предложение относно Покана с вх. № 3100-208/23.02.2021 г. от проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 83 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно промяна на част от Правилата за присъждане и връчване на Славейкова награда в община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 82 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2020 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 81 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 81 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.01.2021-31.03.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 80 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VІ-1334, кв. 34, отреден за спортен комплекс, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 79 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи – поземлени имоти с идентификатори 73403.501.2373 и 73403.501.3051,  находящи се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 78 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи – поземлени имоти с идентификатори 73403.501.2373 и 73403.501.3051,  находящи се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 77 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост, допълнение на Програмата за управление и  разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., тук е допусната грешка, става въпрос за 2021 г. и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 76 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост, допълнение на Програмата за управление и  разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., тук е допусната грешка, става въпрос за 2021 г. и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 75 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост, допълнение на Програмата за управление и  разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., тук е допусната грешка, става въпрос за 2021 г. и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, публикувани на 05.05.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 74 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно промяна от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 73403.501.2862, находящ се в гр. Трявна,     ул. „Иванка Горова“, община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

———————————————————————————-

Решение № 73 от 25.03.2021 относно:  Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, във връзка с новата Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021г. на министъра на здравеопазването, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 72 от 25.03.2021 г.относно:  Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд./насл. на Гана Бонева/, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 71 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд./Ганка Ноева/, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 70 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд./Маргарита Йорданова/, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 69 от 25.03.2021 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост представляващ: помещение от 24.00кв.м. на първи етаж от полумасивна  триетажна сграда с идентификатор 73403.501.1696.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 68 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещ /пещ за керамика/ на Фондация  „Еко Флора 2018“, публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 67 от 2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 67 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното  управление през 2020 година, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 66 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „ Основен ремонт на ул. „Черновръх“ в гр. Трявна“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 65 от 25.03.2 г. относно: Предложение относно одобряване на схема за преместваеми обекти в ЦГЧ на гр. Трявна, изработена съгласно чл. 56 от ЗУТ, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 64 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно терен за проектиране и изграждане на Спортна зала – гр. Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 63 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот публична общинска собственост с идентификатор 80114.434.39 и имот публична общинска собственост с идентификатор 80114.434.38, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 62 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение на застроителния и регулационен план на  гр. Трявна  в обхват  кв.  61а  и улица с осови точки  523-524-525-225а, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 61 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, във връзка с измененията и допълненията на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването. /вх. № 137/15.03.2021 г./публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 60 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 60 от 25.03.2021 г. относно:  Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г, през 2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 59 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в община Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

 Решение № 58 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно кандидатстване с проект „Патронажна грижа + в община Трявна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 57 от 25.03.2021 готносно: Предложение относно издаван на Запис на заповед от Община Трявна в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.105-0005-C01, по проект “Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“, публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 56 от 25.03.2021 г.,  публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 56 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2021 г.,  публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 55 от 25.03.2021 г. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 54 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувано на 01.04.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 5 към Решение № 53 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 53 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 53 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 53 от 25.03.2021 г. публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение 1 към Решение № 53 от 25.03.2021 г. публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 53 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 52 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно изразходване на възстановените средства от РИОСВ за внесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.03.2020-31.12.2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложения към Решение № 51 от 25.03.2021 г. – Приложение 1а поети  ангажименти Приложение 6г дълг и лихви Приложение 6a ангажименти лизинг и др. Приложение 6б нов дълг заеми Приложение 6в-лихви по заеми Приложение 10а нефинансови предприятия Прогноза 2021-2024, публикувани на 01.04.2021 г.

Решение № 51 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година, публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 50 от 25.03.2021 г.  Анекс 1 Програма за реализация  Анекс 1A Приоритетни проекти Анекс1B Програма за реализация туризъм Анекс 2-Индикативна  финансова таблица Анекс 3.1 – Индикатори Анекс 3.2 – Резултати индикатори Анекс 3.3-Индикатори въздействие План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 50 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 година, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 49 от 25.03.2021 г. относно: Прeдложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна да гласува в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 48 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна за 2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.                                                                                                                                                  ———————————————————————————–

Решение № 47 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно съгласие Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна да кандидатства пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2021г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 46 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно съгласие Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна да кандидатства пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2021г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 45 от 25.02.2021 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /заявление от Божидар Колев/, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 44 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /заявление от Божидар Колев/, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 43 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, касаещо квартали 20, 32, 33, и 34, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 42 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност в Община Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 41 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред “Уолтопия” АД с проект  за изграждане на съоръжение за активно забавление, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 40 от 25.02.2021 г. относно: Подаване на проектно предложение “Информационно-визуална система за ориентация към туристически обекти в община Трявна“ по Процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на стойност до 20 000 лв., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 39 от 25.02.2021 относо: Предложение относно подаване на проектно предложение „Интерактивен посетителски център за атракции“ по Процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на стойност до 70 000 лв., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 38 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение “Туристически информационен център: Трявна – минало и настояще“ по Процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на стойност до 70 000 лв., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 37 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 36 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно определяне на имот, частна общинска собственост, който подлежи на задължително застраховане, публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 35 от 25.02.2021г.,  публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 35 от 25.02.2021 г.,  публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 35 от 25.02.2021 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Трявна за 2020 година и Приемане на Общинска програма за развитие на туризма, като част от Плана за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 година, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 34 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 33 от 25.02.2021 г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 33 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2020г., публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 32 от 25.02.2021г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 32 от 25.02.2021г. относно:  Предложение относно приемане на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г.,  публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 31 от 25.02.2021 г. относно: Приложение относно управление на общинските горски територии и Договор за възлагане на управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 30 от 25.02.2021 г. относно: Приложение относно управление на общинските горски територии и Договор за възлагане на управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 29 от 25.02.202г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно присъствено заседание на Общото, събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 01 март 2021 г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 28 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица” ЕООД гр. Трявна за 2020 година., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 27 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за 2020 година, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 26 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна за 2020 г., публикувано на 04.03.2021 г.

———————————————————————-

Приложение № 20 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 18 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 17 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,   публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 16 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 15 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 14 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 13 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 12 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 11 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 10 към Решение № 25  от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 9 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение №8 към Решение № 25 от 18.02.2021г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 7 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 6 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 5 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Решение № 25 от 18.02.2021 г. относно: Предложение относно утвърждаване Проекта за бюджет на Община Трявна за 2021 г.,      публикувано на 25.02.2021 г.

Решение № 24 от 18.02.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна, публикувано на 25.02.2021 г.

—————————————————————————

Решение № 23 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ   „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 22 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 21 28.01.2021 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-8 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-7 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-6 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-5 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-4 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публино на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-3 към Решение № 20 от 28.01.2021г. публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-2 към Решение № 20 от 28.01.2021г.,  публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 20 от  28.01.2021 г. относно: Предложение относно съгласуване процедура по  възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластни транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 19 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно отказ за частично изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, село Големи Станчовци, землище Черновръх, община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 18 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване Кмета на Община Трявна да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически или юридически лица, през земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № А към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Прилоение № 1-11 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-10 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-09 към Решение №  17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-08 към Решение № 17 от 28.01.2021 г.,  публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-07 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-06 към Решение № 17 от 28.01.2021г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-05 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-04 към Решение № 17 от 28.01.2021г.,      публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-03 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-02 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-01 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 17 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада които да бъдат предоставени за стопанската  2021-2022 година и годишни рентни плащания, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложене № 1 към Решение № 16 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 16 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 15 от 28.01.2021 г.,  публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 15 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 14 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно участие на община Трявна като пълноправен член на „Национално сдружение – Народно щастие“ и партньорство реализиране на Национална програма за малки местни инициативи, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 13 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно намаляване на таксата за разрешение за ползване на таксиметрови стоянки за паркиране на таксиметрови автомобили за 2021г., във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 12 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Придобиване в собственост на община Трявна на  Поземлен имот №916, кв. 72,  гр. Плачковци, кв. Пунговци, чрез дарение от физическо лице, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 11 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба на Урегулиран поземлен имот  VIII -653 обществено обслужване, кв. 44 по регулациония план на гр. Плачковци, кв. Късовци, заедно с построената в имота сграда,  публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 10 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно определяне на  цена за продажба на Поземлен имот 480, по плана на град Плачковци,  община Трявна, ул. „Пролет“ №16А, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 9 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.257.78 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  81058.257.78, с цел  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с  отреждане на имота „за производствена и складова дейности”, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 8 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 8 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 7 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно регистриране на общинска фирма, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 6 от 28.01.2г. относно: Предложение относно заявление за прекратяване на договор за управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 5 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно поставяне под закрила на общински гори в землище  Енчовци, чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 4 от 28.01.2021 г. относно: Предложение за промяна в състава на Местната комисия по Закона за установяване правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове,  публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 3 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 3 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г.публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 2 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „В И К“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 1 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 1 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на еднкратна финансова помощ за новородени и осиновени деца на територията на община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

———————————————————————————-