КЪМ ГЛАСУВАНЕ ЗА 2022 г.!

Община Трявна обявява национален конкурс за лирично стихотворение на името на „Петко и Пенчо Славейкови“, като част от Националните славейкови празници 2022 год. 


 

Антология 2021 г.


Антология 2020 г.


ПРОГРАМА на националната кръгла маса „Петко и Пенчо Славейкови – между Изтока и Запада“, Трявна, 2019 г.

 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ

Обединена Европа – „откритие“ на Петко Славейков? – Доц. д-р Елена ГЕТОВА

Дядо Славейков чете европейски книги – Проф. дфн Цветан Ракьовски

Петко Славейков и „Шутош“. Няколко неавторизирани творби и отношението им към опозицията Изток – Запад – Проф. дфн Николай Аретов

Геопоетика на Пенчо-Славейковите избори – топоси и посоки, реални и въображаеми проф. Михаил Неделчев

Поетическа аксиология на Изтока и Запада в творчеството на Пенчо Славейковпроф. дфн Николай Димитров

На изток или на запад е „На Острова на блажените“ Хипотези за мистифициране на пространството – Доц. дфн Пламен Дойнов

Изток и запад, изгрев и залез в „Cis moll“ – Доц. д-р Йордан Ефтимов

За „Избрани съчинения на Пенчо Славейков“ от 1923 г. и концепцията на съставителката Мара Белчева – Гл. ас. д-р Мая Ангелова


Правила за присъждане и връчване на Славейкова награда

Статут за провеждането на Славейкови празници в Община Трявна

Антология 2017 г.