Предложение  утвърждаване проекта за бюджета на Община Трявна за 2024г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение №12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17

Приложение №18

Приложение №19

Приложение № 20


Проект на бюджет на Община Трявна за 2022 г.


Проект на бюджет на Община Трявна за 2021 г.


Капиталова програма на Община Трявна-Проект 2020г.


Проект на бюджет на Община Трявна за 2020 г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  БЮДЖЕТ  НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 г.

На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.5  Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2020 година / сряда / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2020 г.  можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: obtryavna@unicsbg.net  от датата на публикуване на поканата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кмет на Община Трявна

 

Проект  бюджет  2019 г.  на Община Трявна

Разходи проект бюджет

Държавни дейности

Общински дейности

Дофинансиране държавни дейности

Бюджет второстепенен разпоредител

Капиталова програма

Средства от ЕС


Проект на бюджет на Община Трявна за 2018 г.