Бюджет на ДГ „Осми март“ за 2019 г.


22.02.2019 г.

Формула за разпределение на средства за функция „Образование“ за 2019 г. по единни разходни стандарти

Формула за разпределение на средствата в дейност „ Детски градини“ по данни от НЕИСПУО към 01.01.2019 г.

Формула за разпределение на средствата в дейност „ Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ към 01.01.2019 г.


Бюджет на ДГ „Осми март“ – 2017 г.