Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


УСЛУГА № 1988
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2005
УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2021
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2090
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН ОБЕКТ И ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ НЕГО

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2095
СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2105
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Заявление за настаняване по общия ред
Заявление за настаняване във ведомствено жилище

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2878
ИЗВЪРШВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА, ЧЕ ДАДЕН ИМОТ НЕ Е ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 3087
ПРИЕМАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ИЛИ ЗАЯВЯВАНЕ ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОБЕКТА

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.27, АЛ.3 ОТ НРПУРОИ

ЗАЯВЛЕНИЕ