10.04.2024 г.

Проект на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Трявна

Мотиви

Проект на наредба

Предложение


15.03.2024 г.

Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г.

Мотиви

Проект на програма

Предложение


26.02.2024 г.

Мотиви

Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Формуляр за частична оценка на въздействието

Проект

Протокол сайт

–––––––––––––––––––––––––-

12.02.2024 г.

Предложение за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територита на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


12.02.2024 г.

Предложение проект за Наредба за определяне реда и условията за управление и разпореждане с жилища, собственост на Община Трявна, реда за установяване на жилищни нужди и условията за настаняване с общински жилища

Мотиви

Предложение

Проект 


09.02.2024 г.

Предложение проект за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Oбщина Tрявна

Мотиви

Предложение

Проект 

–––––––––––––––––––––––––––

26.01.2024 г.

Предл. изменение Правилник

Приложение 1

Мотиви

Формуляр за частична оценка

Протокол сайт

–––––––––––––––––––––––––––

23.01.2024г.

Проект за актуализация на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1кв.м полезна площ.

Мотиви

Предложение

Проект


17.01.2024г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ВПИСВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Мотиви

Предложение

Проект


18.12.2023г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Мотиви

Предложение

Проект


18.12.2023г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Мотиви

Предложение

ПУО – проект


22.11.2023 г.

Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, публикувани на 22.11.2023 г.

Предложение (Доклад) от Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, публикувано на 22.11.2023 г.

Оценка на въздействието,  публикувана на 22.11.2023 г.

Протокол сайт,  публикуван на 22.11.2023 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействето му с общинската администрация,  публикуван на 22.11.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

18.10.2023г.

Предложение проект за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Oбщина Tрявна

Мотиви

Предложение

Проект 


23.02.2023г.

Проект на Предложение за планиране на социалните услуги

Мотиви и правно основание

Анализ на потребностите от социални услуги

Предложение за планиране на социалните услуги

Споразумение за сътрудничество между кметовете на общини в област Габрово


10.01.2023г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


01.12.2022г.

Проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


31.10.2022г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


19.10.2022г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на  местните данъци на територията на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


19.10.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна (Раздел ТБО)

Мотиви

Предложение

Проект


19.10.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


26.08.2022г.

Проект на наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост

Мотиви

Предложение

Проект

 


09.06.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


28.03.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


28.03.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


28.03.2022г.

Проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Трявна

Мотиви

Предложение

Проект


18.03.2022г.

Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна и изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини.

Мотиви

Предложение

Проект


30.12.2021г.

Проект за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г.

Мотиви

Предложение

Проект

Трявна ПООС 2021-2028


18.11.2021 г.

Проект на Политика на Община Трявна за участие в общинските публични предприятия.

Мотиви

Предложение

Проект


 

16.08.2021г.

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Трявна 2021-2028г.

Мотиви
Предложение
Проект
Протокол


27.07.2021г.

Проект за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини

Мотиви
Предложение
Протокол


14.07.2021г.

Проект Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на
Община Трявна в публични предприятия и търговски дружества с
общинско участие в капитала

Мотиви
Предложение
Проект


14.07.2021г.

Проект Наредба за търговската дейност на територията на Община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


12.04.2021г.

Проект за Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


24.02.2021г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


03.02.2021г.

Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


20.01.2021г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на  местните данъци на територията на Община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


12.01.2021г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


11.12.2020г.

Предложение за приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени осиновени деца на територията на Община Трявна

Мотиви
Предложение
Проект


09.11.2020г.

Предложение за изменение и допълнение на наредбата за местните данъци

Мотиви
Предложение
Проект


08.09.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Мотиви за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна


27.08.2020г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Предложение
Мотиви
Наредба животновъдна дейност
Оценка на въздействие


Частична оценка, публикувана на 12.08.2020 г.

Мотиви проект за правилник, публикувани на 12.08.2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 2019-2023г., публикуван на 12.08.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––

17.07.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Предложение (Доклад)


08.07.2020 г.

ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Предложение (Доклад)


09.06.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Предложение (Доклад)


31.03.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Формуляр за частична оценка
Предложение (Доклад)


25.02.2020г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Проект на наредба
Мотиви
Формуляр за частична оценка
Предложение (Доклад)

–––––––––––––––––––––––––––––-

Предложение допълнение правилник

Мотиви допълнение на правилник


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 18.02.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

03.01.2020г.

                                                                                         ПРОЕКТ 

                За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на                                                                      територията на община Трявна.

 

                                                                                  ПРЕДЛОЖЕНИЕ      

            За допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на                                                                                            територията   на Община Трявна

                                                                                     

                                                                                         МОТИВИ

За допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на                                                                                            територията   на Община Трявна

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тряна, публикувана на 17.01.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––

                                      Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проект за Правилник на Общински съвет – Трявна- 17.12.19 г. публикуван на 17.12.2019 г.

Chastichna otsenka Pravilnik Obs – Tryavna, публикувано на 16.12.2019 г.

Predlozhenie s Motivi za Pravilnik Obs -Tryavna, публикувано на 16.12.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––

09.12.2019г.

Проект на предложение за решение на общински съвет за определяне на такса “ Битови отпадъци “ за 2020 година 


10 април 2019 г.

Проект на наредба за отмяна на разпоредбите на чл.34, ал.1, т.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем  разпореждане с общински жилища на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в деловодството на  Общински съвет – Трявна

Р Е Ш Е Н И Е на АС – Габрово по адм.д. № 337/2018 на АС – Габрово

МОТИВИ

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проект на Наредба: Проект Наредба с отменен чл.34, ал.1 т.1


28 декември 2018 г.

Отмяна на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна

Р Е Ш Е Н И Е на АС – Габрово

МОТИВИ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


28 декември 2018 г.

Отмяна на Н А Р Е Д Б А  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГАБРОВО

МОТИВИ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


август 15, 2018 г.

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на  допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в Деловодството на  Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на  допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна:Проект

Мотиви за изменение и допълнение на  допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна: Мотиви

Оценка на въздействие: Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

юли 17, 2018 г.

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение на наредбата НАРЕДБА за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на община Трявна: Проект

Мотиви за изменение на наредбата НАРЕДБА за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на община Трявна: МОТИВИ

Оценка на въздействие: ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Доклад: Предложение

Решение № 78/18.06.2018 г. на АС – Габрово : Р Е Ш Е Н И Е


 

юни 27, 2018 г.

Публикуван е Проект за изменение на Наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна, приета с Решение № 78 от 03.07.2014 година на Общински съвет – Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в стая 401 в Община Трявна.

 

Проект за изменение на наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна, приета с Решение № 78 от 03.07.2014 година на Общински съвет – Трявна : Проект

 

Мотиви за изменение на наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на Община Трявна: МОТИВИ

Оценка на въздействие:ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Доклад: Предложение 

Решение на АС – Габрово №15/30.03.2017 г. Р Е Ш Е Н И Е 

Решение на ВАС №7464/05.06.2018 г. Решение 

 


юни 22, 2018 

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна.  Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 14 – дневен срок от публикуването в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна: 1

Мотиви за изменение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Трявна 2

Оценка на въздействие 3

Решение на АС – Габрово 4

Доклад 5


февруари 16, 2018

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /Приета с РЕШЕНИЕ № 120, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 29.09.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 10    /Изменена с Решение № 81 от 20.04.2012 г., изм. с Решение № 23  от 04.04.2013 г., изм. с Решение № 187 от 18.12.2013 г./. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (531 KB)

Мотиви за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (872 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)


февруари 12, 2018

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните данъци  на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването в стая 103 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Оценка на въздействието

Доклад


12.02.2018 г.

Публикуван е Проект за изменение на разпоредбата на чл.85, ал.2, т.1 и чл.88, ал.2, т.1  от НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 401 в сградата на общинска администрация в 14-дневен срок от публикуването.

Р Е Ш Е Н И Е №179/28.12.2017 г. на АС – Габрово

Р Е Ш Е Н И Е № 68/23.01.2018 г на АС – Габрово /второ/

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проект за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА СПРАВКА 


януари 10, 2018

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването.

Проект за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (220 KB)

Мотиви за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (710 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)


01.12.2017 г.

Публикуван е Проект за изменение на чл. 33  от НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 401 в сградата на общинска администрация в 14-дневен срок от публикуването.

РЕШЕНИЕ НА АС – ГАБРОВО ПО АД №242/2017 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

 ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проект  за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА СПРАВКА


07.11.2017 г.

Публикуван е Проект за изменение на чл. 39  от НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 401 в сградата на общинска администрация в 14-дневен срок от публикуването.

Р Е Ш Е Н И Е на АС – Габрово по АД № 212/2017 г.

МОТИВИ за изменение

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени науслуги на територията на Община Трявна

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА  СПРАВКА 


27.10.2017 г.

Публикуван е Проект за изменение на чл. 45, ал. 1, т. 44А, подточка б) от НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 306 в сградата на общинска администрация в 30-дневен срок от публикуването.

Проект за изменение

Мотиви за изменение

Оценка на въздействието

 


01.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №86 от 01.08.2017 г. на АС – Габрово  относно: Отмяна на разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.16, ал.6, т.2; чл.16, ал.6, т.6; чл.19, ал.2 и ал.3 и чл.30, ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна

01.09.2017 г.

НАРЕДБА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ОБЩИНА ТРЯВНА /с отменени текстове/, ведно с мотиви и частична оценка за въздействие

 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА СПРАВКА