Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


» УСЛУГА № 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.87, ал.6, във връзка с Закона за местните данъци и такси – чл.4, ал.1, чл.4, ал.3, чл.9а, ал.1, чл.9б

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
3. По електронен път с електронен подпис

Такси:
1. 20.00 лв. , срок – 7 дни

 

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Закон за местните данъци и такси – чл.61и, ал.5

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси: безплатно

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2071 Издаване на Удостоверение за декларирани данни

Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти.
Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община по постоянен адрес на собственика за определяне на дължимия данък върху превозните средства.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12, във връзка с чл.14, чл.54

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
3. По електронен път с електронен подпис

Такси:
1. 10,00 лв. за обикновена услуга
2. 20,00 лв. за бърза услуга

Видове услуги:
– за обикновена услуга, със срок – 7 дни /горе цитираните такси/.
– за бърза услуга, със срок – 3 дни /таксата се увеличава със 100 %/.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2091 Издаване на Удостоверение за дължим и платен данък върху наследството

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Закон за местните данъци и такси – чл.41 във връзка с чл.29, ал.1

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси:
1. 10,00 лв. за обикновена услуга
2. 20,00 лв. за бърза услуга

Видове услуги:
– за обикновена услуга, със срок – 7 дни /горе цитираните такси/.
– за бърза услуга, със срок – 3 дни /таксата се увеличава със 100 %/.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Закон за местните данъци и такси – чл.3, чл.14, ал.1, чл.110, ал.1, т.13

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси:
1. 15,00 лв. за обикновена услуга
2. 30,00 лв. за бърза услуга

Видове услуги:
– за обикновена услуга, със срок – 7 дни /горе цитираните такси/.
– за бърза услуга, със срок – 3 дни /таксата се увеличава със 100 %/.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2126 Издаване и заверка на документи по мести данъци и такси за чужбина

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Закон за местните данъци и такси – чл.4,ал.1,3, чл.9а,ал.1, чл.9б, чл.115
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл.3

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси: 1. В зависимост от вида на съответното удостоверение и 2. Фиксирана такса за легализация – 7 лв.

Видове услуги:
– за обикновена услуга, със срок – 7 дни /горе цитираните такси/.
– за бърза услуга, със срок – 3 дни /таксата се увеличава със 100 %/.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозните средства

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Закон за местните данъци и такси – чл.4, ал.3, във връзка с чл.52

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси:
1. 5,00 лв.

Документът се издава веднага.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2393 Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Необходими документи:
1. Искане по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно
3. Документ за собственост
4. Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Правно основание:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл.3, ал.2

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси:
1. 20,00 лв. , срок 5 дни

 

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2395 Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Необходими документи:
1. Искане по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно

Правно основание:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл.3, ал.2

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси:
1. 20,00 лв. , срок 5 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2396 Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Необходими документи:
1. Искане по образец;
2. Документ за самоличност при заявяване на място или нотариално заверено пълномощно
3. Документ за собственост
4. Удостоверение за степен на завършеност от Главния архитект

Правно основание:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл.3, ал.2

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Такси:
1. 20,00 лв. , срок 5 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Необходими документи:
1. Заявление по образец;

Правно основание:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.87, ал.11

Начини на заявяване на услугата:
1. На гише в стая 103, отдел МДТ
2. Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
3. По електронен път с електронен подпис

Такси: безплатно

Видове услуги:
– за обикновена услуга, със срок – 7 дни
– за бърза услуга, със срок – 3 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Какво представлява услугата
Описание
С данък се облагат:
сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията застроените земеделски и горски земи – за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен.

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава при:
придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство;
предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот;
придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
учредяване право на концесия върху недвижим имот;
преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
подаване на коригираща декларация за деклариран имот.

Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица:
собствениците на облагаем с данък недвижим имот
лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти – държавна или общинска собственост
ползвателят – предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
концесионерът при учредено право на концесия.

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Срокове за подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ:
двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 14:

първа вноска – до 30 юни;
втора вноска – до 31 октомври.

Предплатилите до 30 април за цялата година получават отстъпка 5 на сто.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларацията се подава в следните случаи:
при придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона от повече от едно лице;
при придобиване по наследство;
когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък.

Декларацията се подава от собствениците на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици,като се вписват данните за другите съсобственици.

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от данък.

При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.

При придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Какво представлява услугата
Описание
Декларацията по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона се подава в следните случаи:
при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, от повече от едно лице;
при придобиване по наследство;
когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната.

Декларацията се подава и при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за
ползване на данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Какво представлява услугата
Описание
Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство се подава при
придобиване на въздухоплавателно средство или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

Декларацията се подава от собствениците на въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. Когато въздухоплавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на въздухоплавателното средство.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Какво представлява услугата
Описание
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство се подава при придобиването му или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

Декларацията се подава от собствениците на плавателни средства, вписани в регистрите на българските пристанища. Когато плавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на въздухоплавателното средство.

Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

За въздухоплавателните средства, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият собственик не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик го е платил за времето до края на годината.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти – груб строеж

Какво представлява услугата
Описание
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е:
собственикът на имота;
лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;
лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Какво представлява услугата
Описание
Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение се подава в следните случаи:

при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.
Декларацията се подава от данъчно задължените лица:

собственици на облагаем с данък недвижим имот;
лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти – държавна или общинска собственост;
ползвателят – предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване;
концесионерът при учредено право на концесия.
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и
ползватели.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Какво представлява услугата
Описание
Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.

Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес.

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ се подава от задълженото за данъка лице:

приобретателят (новия собственик);
при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;
двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина.

Не се подава декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ в следните случаи:
за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи;
при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
за получени обичайни подаръци;
за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Какво представлява услугата
Описание
Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата се подава – при смърт на физическо лице и откриване на наследство.

При откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.

Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.

Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.

Декларацията се подава лично или чрез упълномощен представител.

Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 ДОПК, който подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ръководителя на звеното за местни приходи на общината.

Имуществата, които се облагат с данък върху наследствата са тези, наследени по закон или по завещание:
в страната или в чужбина – на български граждани;
в страната – на чуждите граждани;
в страната или в чужбина – на лица без гражданство, чието постоянно местопребиваване е на територията на страната;

Наследственото имущество включва:
притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго;

Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор, с изключение на случаите, когато договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Не плащат данъка върху наследствата:
преживелия съпруг и
наследниците по права линия без ограничения.

Освобождава се от данък върху наследствата:
имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
имуществото, завещано на държавата, общините;
завещано на Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.
(тази разпоредба се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.)

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Какво представлява услугата
Описание
Декларацията за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения се подава от собствениците/ползвателите на имот, който няма да се ползва през цялата година. Лицата, подали такава декларация, заплащат таксата, определена за поддържане на чистотата на обществените територии.

Срокът за подаване на декларацията е от 1 до 31 октомври на предходната година, а за придобитите през годината имоти срокът е 2-месечен, считано от датата на придобиване.

Не се събира такса за:
за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;
когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Какво представлява услугата
Описание
Чрез административната услуга получавате правото да искате от държавата възстановяване на недължимо платени данъчни суми.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Какво представлява услугата
Описание
Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.

Декларацията се подава в следните случаи:
Когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето на патентен данък – дължите този вид данък, ако отговаряте едновременно на следните следните условия:
извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4 на ЗМДТ;
оборотът Ви за предходната година не превишава 50 000 лв.;
не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Когато през течение на годината се променят обстоятелствата, въз основа на които сте определили патентния данък.
Когато през течение на годината прекратите дейност, за доходите от която се дължи патентен данък.
Когато следва да преминете към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, на основание чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

Декларацията можете да подадете:
лично или чрез упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;
по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

Декларацията се подава в:
общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност;
общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец – когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Какво представлява услугата
Описание
Публичните вземания се погасяват с изтичане на 5 годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. С изтичане на погасителната давност НАП не може да упражни правото си на принудително събиране.

Общата 5-годишна давност се пригага по инициатива на длъжника, който трябва да направи изрично волеизявление (Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК)

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Какво представлява услугата
Описание
Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници се подава в следните случаи:

При започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП;
При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Декларацията се подава в общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ .

Декларацията можете да подадете:
лично или чрез упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;
по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн


» УСЛУГА № 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Какво представлява услугата
Описание
Декларация за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.

Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

Размерът на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Образец на декларация

Заяви услугата онлайн