ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНИ И ОСИНОВЕНИ ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  Документ (3 MB)


ФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2017 Г.ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА  И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
ПО ЗВЕНА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 290, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Г.