„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Теодоси Витанов“ ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ, създадено с Решение № 113 от 28.07.2000 г. на Общински съвет – Трявна на основание Закона за лечебните заведения и Търговския закон.
Капиталът на дружеството е в размер на 1 259 200 (един милион двеста петдесет и девет хиляди и двеста) лв., разпределен в 125 920 (сто) дяла по 10 (десет) лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Трявна като правата на собственика на капитала се упражняват от Общински съвет – Трявна.
Седалище и адрес на управление на дружеството са гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1. Единен идентификационен код (ЕИК): 107505537.
Предметът на дейност е осъществяване на болнична помощ. Код на основна икономическа дейност по КИД 2008: 86.10.
Дружеството се управлява и представлява от управителя – д-р Татяна Станчева.

Политика за оповестяване на информация на „МБАЛ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД

Междинен финансов отчет – първо полугодие 2020 г.