На основание чл. 44,ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.4 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, издадена от министъра на земеделието, храните и горите и уведомление до кметовите на общини за започване преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната от Министъра на земеделието и храните от 12.01.2024 г.

Документ