15.04.2022г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 ГОДИНА

Решение № 55 от 07.04.2022 г. Предложение относно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2022 година.

Приложения към Решение № 55 от 07.04.2022 г.

Прилож. № 01 Прилож № 02 Прилож. № 03. Прилож. № 04 Прилож. № 05 Прилож. № 06 Прилож. № 07 Прилож. № 08 Прилож. № 09 Прилож. № 10 Прилож. № 11 Прилож. № 12 Прилож. №13 Прилож. № 14 Прилож. № 15 Прилож. № 15 Прилож. № 16 Прилож. № 17 Прилож. № 18 Прилож. № 19 Протокол публ.обсъждане №20


25.02.2021г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2021 ГОДИНА

Решение № 25/18.02.2021г. относно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2021г.

 


08.02.2019

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 ГОДИНА

Решение № 3/31.01.2019 г. относно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2019 г.

БЮДЖЕТ 2019 – ПРИХОДИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2019 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 Г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2019 г. за делегираните от държавата дейности

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2019 г. за местните дейности

С П И С Ъ К на длъжностите, които имат право на транспортни разходи – чл.36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал.3 от ПМС № 344/21.12.2018 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 година

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ПОЕТИЯТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 01.01.2019 Г. И ПРОГНОЗА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВА КЪМ 31.12.2019 Г.

ПРОГНОЗА ПРИХОД 2019-2021 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГНОЗА РАЗХОД 2019 -2021 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА – БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

 


07.02.2018

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2018 ГОДИНА

Решение № 13/31.01.2018 г. отнсно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2018 г.

БЮДЖЕТ 2018 – ПРИХОДИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2018 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2018 Г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г. по бюджета на общината за 2018 г.

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2018 г. за делегираните от държавата дейности

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2018 г. за местните дейности

С П И С Ъ К на длъжностите, които имат право на транспортни разходи – чл.36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал.3 от ПМС № 332/22.12.2017 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ПОЕТИЯТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 01.01.2018 Г. И ПРОГНОЗА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВА КЪМ 31.12.2018 Г.

ПРОГНОЗА ПРИХОД 2018-2020 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГНОЗА РАЗХОД 2018 -2020 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА – БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

 

03.02.2017

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2017 – ПРИХОДИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2017 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ  В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 Г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС   в лева

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С П Р А В К А за разпределение на салдата за делегирани от държавата дейности и местни дейности към 01.01.2017 година в бюджета на Община Трявна

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2017 г. за делегираните от държавата дейности

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2017 г. за  местните дейности и дофинансирани дейности с местни приходи

С П И С Ъ К на длъжностите, които имат право на  транспортни разходи – чл.39, ал. 1, т. 2  и ал. 2 и ал.3 от ПМС № 374/22.12.2016 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 година

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ПОЕТИЯТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 01.01.2017 Г. И ПРОГНОЗА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВА КЪМ 31.12.2017 Г.

ПРОГНОЗА ПРИХОД 2016-2019 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГНОЗА РАЗХОД  2016 -2019 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА – БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ