Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.03.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 24.03.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС и ПКЗСД, публикувана на 24.03.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 28 и 30.03.2023 г.:Предл. промяна капит.р-ди 2023 г.; Предл.Н-ба финанс. спорт; Предл. год.доклад и отчет ПИРОГодишен доклад за 2022 г. – ПИРО – 1 Годишен доклад за 2022 г. – ПИРО – 2 Отчет ОП р-тие туризъм – част от ПИРО;  Предл.безлихв.заем ТИЦ; Предл.упълн.АВиКПредл.упълн.АВиК-1 Предл.упълн.АВиК-2; Предл. ОП за закрила на детето; Предл.краткосрочна общ.прогр.-енергияKratkosrochna-programa-VEI-2023-2026-;  Предл. ОПМ 2023; 1-Предл. анализ потребн. и предл.планиране на социални услуги2-АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 3-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРАНЕ НА СУ – ТРЯВНА 4-Приложение № 4 -персонал 5-Приложение № 5 – критерии 6-Приложение № 7 – пример 7-Приложение № 1- ТРЯВНА 8-Таблица 3 – Времеви график 9-Споразумение 10-доклад анализ сайт 11-Протокол Съвет въпроси соц услуги 12-Покана публ.предст. Анализ соц услуги за сайт 15-Протокол общ. обсъждане 16-Протокол публикуване на сайт 17-Заповед № 746 от 08.12.2022 г.; Предл. отчет общ.собств.; Предл. отд.наем Славейк.школо; Предл. проект СМРЗИ; Предл.кандидатств. спорт.комплекс; Предл.кандидатств. читалище Т-на; Предл.кандидатств.НДЕФ, публикувани на 24.03.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.02.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ, ПКАУТБЕ,  публикувана на 17.02.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС, ПКЗСД, ПКЗПУКИ, публикувана на 17.02.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 20 и 23.02.2023 г.: Предл.Медиц.център – 1 част Предл.МЦ Т-на Бизнес програма -1 Предл.МЦ Т-на Бизнес програма -2 Предл.Медиц.център – 3 част- отчет БП Предл.МЦ Т-на -фин.отчети-1 Предл.МЦ Т-на -фин.отчети 2  Предл.Медиц.център – отчет приходи и разходи Предл.МБАЛ Т-на -1 Предл.МБАЛ Т-на -2 Предл.МБАЛ Т-на -3 Предл.МБАЛ Т-на -4 Предл.Тревненска седмица -бизнес програма Предл. Тревн.седмица-отчет за бизнес плана и фин.отчет и анализ 2022 Предл. годишна програма читалища Предл. разчет капит.р-ди 2023 Предл.маршрутни разписания Предл.наем ОПФ Предл.ОПМ за 2023 г. Предл.средства ЗУО Предл.изм. и доп.НОАМТЦУ Предл.МИГ-Читалище Предл. по Мярка 7.5-турист.инфрастр. Предл. год.отчет кмет – 1 Предл.отчет кмет-2 Предл.отчет кмет-3 Предл. канализ.колектор Предл.отд.наем обекти 1,8,12 Предл.отдаване ОД Земеделие Предл.упълн.ВиК Предл. начални тръжни цени ППС, публикувани на 17.02.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.01.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.01.2023 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.01.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 24 и 26.01.2023 г.: Предл.продажба с.Ралевци Предл.допълн.Програма общ.собств. 2023 г.-УПИ-XІX-1418, кв. 19 Предл. доп.програма общ.собств.-дом стари хора Предл.актуализ.Тарифа 1кв.м площ Предл. предост.помещение -укрепване общ.капацитет Предл.отчет ОбС Предл.отчет решения -кмет Предл. ГП паша 2023-2024 г. Год.план паша 2023-Прил. 1 Списък регистр.зем.стопани Списък ОПФ-пасище, мера, ливада Регистър ОПФ-Бангейци Регистър ОПФ-Белица Регистър ОПФ-Бижовци Регистър ОПФ-Енчовци Регистър ОПФ-Плачковци Регистър ОПФ-Престой Регистър ОПФ-Радевци Регистър ОПФ-Станчов хан Регистър ОПФ-Трявна Регистър ОПФ-Фъревци Регистър ОПФ-Черновръх Предл. реформ дом стари хора Предл.рехабилит. ул.Черновръх Предл.наем Серендипия Предл. продажба движими вещи – автомобили, публикувани на 20.01.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 12.01.2023 г.

Покана за заседание на ПКЗСД,  публикувана на 12.01.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 17 и 19.01.2023 г.: Предл. упълн. МБАЛ Габрово Материали към предл.упълн.МБАЛ Габрово Бизнес програма МБАЛ Габрово – I част Бизнес програма МБАЛ Габрово – II част Бизнес програма МБАЛ Габрово – III част, публикувани на 12.01.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 16.12.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПКАУТБЕ, публикувана на 16.12.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКОКМДС, ПКНАОРСПГКИРОС, ПКЗСД и ПКЗПУКИ, публикувана на 16.12.2022 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 20 и 22.12.2022 г., публикувани на 16.12.2022 г.:  Предл. одобр.управител на МЦ    Предл.наем зем.земи Транс Лес – стр. 1-14 Предл.наем зем.земи Транс Лес – стр.15-24 Предл.наем зем.земи Транс Лес – стр. 25-32  Предл. ТБО Предл. изм.НОАМТЦУ Предл.Програма ОС 2023 г. – I част Предл.Програма ОС 2023 г. – II част Предл.промяна КР22 Предл.НТЦ Плачковци кв.19 Предл. Красива България Предл.общ.капацитет Предл.запис заповед МИГ Предл. ПУП – Бангейци Предл. едрогабар.отпадъци Черновръх Предл. култ. и спорт.календари Предл.команд.кмет

–––––––––––––––––––––––––––

Покана за тържествено заседание на Общински съвет – Трявна, което ще се проведе на 21.12.2022 г.

………………………………………………………………………………………………………………

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 09.12.2022 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 13.12.2022 г., публикувани на 09.12.2022 г.:

Бизнес програма- 1-ва част Бизнес програма – 2-ра част

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 24.11.2022 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 28.11.2022 г. и 30.11.2022 г., публикувани на 24.11.2022 г.: Предл. арх.Попова Предл.акт.общ.бюджет Предл. промяна КР Предл. промени КР ЦС Предл. софтуерен продукт Предл.изм.Наредба данъци Предл. изм.Наредба цени – ТБО Предл.изм.Наредба цени-СМРЗИ Предл. списък спортни обекти Предл.кандид.безлихвен заем Предл. НТЦ имот кв. 34 Плачковци Предл.продажба имот кв. 19 Плачковци Предл. ПУП Черновръх Предл.одобр.ПУП-Плачковци – Koor_Plachkovci_PUP-PUR_1970 Ob_zap_Plachkovci_PUP-PUR ПЛАЧКОВЦИ_ПУП-ПУР_преди изменение ПЛАЧКОВЦИ_ПУП-ПУР_след изменение Предл.имоти-чл.37в,ал.10-к Предл.имоти-чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Предл.авт.пощенски станции Предл.земл.Черновръх-липса на водоизт.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 01.11.2022 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 03.11.2022 г., публикувани на 01.11.2022 г.

Предл. ОС ВиК ООД Габрово,

Предл. удълж.срок управител МЦ

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 21.10.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.10.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.10.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 21.10.2022 г.

Материали за заседания на Постоянните комисии на 25.10.2022 г.  и Общински съвет -Трявна на 27 октомври 2022 г., публикувани на 21.10.2022 г.: Предл.цени такси Предл.промени ГПП дървесина Предл.Наредба спортни обекти Предл.наем плувен к-с Трявна Предл.АВиК Предл.промени бюджет Предл.управител Тревн.седмица Предл. наем обект 1,8,12 Предл.фотоволтаична електроцентрала Предл. продажба имот Плачковци Предл.НДЕкофонд Предл. патронажна мобилност Предл.Грижа в дома Предл.командир.Кмет

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 30.09.2022 г.

Материали за заседания на ОбС-Трявна на 06 октомври 2022 г., публикувани на 30.09.2022 г.

Предл. енерг.ефект. ДГ Светлина

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.09.2022 г.

Покана за ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУпубликувана на 23.09.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 27 и 29 септември 2022 г.:Предл.год.план дървесина и нач.цени Предл. отчет общ.бюджет 2021 г. – Прил. от № 1 до № 5 вкл., от № 6 до № 10 вкл., от  № 11 до № 13 вкл.,от № 14 до № 15 вкл., Предл.упълн. – Асоциация ВиК Габрово Предл. общо събрание ВиК ООД Г-во Предл. бюдж. прогноза 23-25г. Предл. запис заповед МИГ Предл. енерг.ефект. сграда Община Т-на Предл. трансформ.дълг – рекултивация депо  Предл. топъл обяд Предл. енерг.ефект. ДГ Светлина Предл. програма риск бедствия, публикувани на 23.09.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 25.08.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 29 и 31 август 2022 г.: Предл.паралелки ОУ Проф.П.Н.Райков, Предл. паралелки СУ П.Р.Славейков, Предл. паралелки ОУ В.Левски, Предл.ПУП-Престой, Предл. ОДБХ, Предл.кандидатстване по М7.2, Предл.комисия паметник Васил Левски, Предл.комисия наименования, Предл. НТЦ-стоман.конструкция, Предл.прекрат.процедура МЦ, Предл.открив.процедура МЦ, Предл. актуализ.бюджет Предл.ОМРЗ Кмет Трявна Предл.ОМРЗ Кмет Плачковци, публикувани на 25.08.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.07.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.07.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.07.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 22.07.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 26 и 28 юли 2022 г.:Предл.паметник В.Левски, Предл.ОПФ-Св.Славов, Предл. промени  бюджет към 30.06.2022 г. – Справка промени бюджет, Предл.отчет бюджет 30.6.2022 г. Отчет бюджет 30.06.2022-1,2,3,4,5,6 7 -СЕС-2021-30.06.2022 8-РА 2020-30.06.2022 9- Справка Приложение №9 ДМП 30.06.2022 10 – Месечен отчет за 2022 Юни 5704 Трявна Капиталови разходи 11- ТЕКУЩУ РЕМОНТИ 12- КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА КЪМ 30.06.2022г., Предложение конкурс „Тревн.седмица“ Договор Тревн.седм. Предл. приемане на ОПНРБ Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Трявна за периода 2022-2025 г., Предл. командировки кмет-Отчет 01.04-30.06, Предл.промяна съвет соц.услуги, Предл.удълж.срок МЦ, Предл.наем шах, Предл. ПУП Плачковци,  Плачковци ул.Георги Лазаров Предл. наем ОПФ- търг, Предл. отчет решения-Отчет 01-06.2022, Предл. отчет ОбС, Отчет дейност ОбС, публикувани на 22.07.2022 г., Материали комисия Медицински център, публикувани на 26.07.2022 г., Предл. промяна КР, публикувано на 26.07.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.06.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.06.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.06.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 28 и 30 юни 2022 г.: Предл.ОС ВиК ООД Г-во Предл.ВиК ООД Предл.одобр.ГПП дървесина Предл.план дървесина Предл. промяна собств. ул.Ст.планина 31 Предл. дълг ДГ „Светлина“ и кв.23 гр. Трявна Предл. дълг читалищаТрявна Предл.наем лекарски к-т – дентален Предл. наем ЧОС-дърворезба Предл.наем ПОС-сувенири  Предл.право на ползване – Ч-ще Божковци Предл.Патронажна грижа+  Предл. Сдруж.Цветница Предл.ЧИ ПИ Черновръх, публикувани на 23.06.2022 г.

Предл. Фонд ФЛАГ, публикувано на 24.06.2022 г. Предл. промяна поз. 89 КР`22 публикувано на 28.06.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 07.06.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 07.06.2022

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 08 и 09 юни 2022 г., публикувани на 07.06.2022 г.: Предл.трансф.ЦСКР

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание  на ПКЗСД, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 13.05.2022 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет – Трявна на 17 и 19 май 2022 г., публикувани на 13.05.2022 г.: Предл. МБАЛ Габрово Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 1 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 2 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 3 Прил.към Предл.МБАЛ  Г-во 4 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 5 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 6 Предл. здравна карта Предл.конкурс МЦ Предл. аптечна карта Предл. наем чит.Белица Предл. съвет риск бедствия Предл. наем павилион закуски Предл. трансп.схеми Трансп.схеми – 1 Трансп.схеми – 2  Предл. одобр.ПУП П-ци Koor_Плачковци_ПУП-ПР_кв.20-29_1970 Ob_zap_Plachkovci_PUP-PR_kv.20-29 ПУП-ПР_Плачковци_кв.20-29_с точки ПУП-ПР_Плачковци_кв.20-29_след изм Предл. ОПФ  Предл. изм.ПК Предл.упълн.ВиК ООД Г-во

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.04.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПКАУТБЕ, публикувана на 20.04.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС,  публикувана на 20.04.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.04.2022 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет  – Трявна: Предл. наем аптека Предл. отд.безв. АК 150 Отчет МКБППМН Предл. МКБППМН Предл. наем паркинг Предл. наем ОПФ Предл. докл.читалища и отчети Предл. год. програма читалища Год.програма чит. дейн. ОТ Прогр. чит. Съединение Предл.дейн.чит.Славейков Предл. дейн.чит.Божковци Прогр.чит.Плачковци Предл.наем АК7 Предл. АВиК, Предл. местополож.зала и паметник Предл. пенсион.клуб Предл. общество Италия Предл. Нар преместваеми Предл.изм.Нар. деца Предл. изм.НОАМТЦУ Предл.наем плувен к-с Тр Предл. цена Кавалджийска 20 Предл. цена Кис.мера Предл. цена Бижовци Предл. средства по ЗУО Предл.командировки

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 14.04.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,  публикувана на 14.04.2022 г.

Материали за заседания на 18 и 19.04.2022 г.:

Предл. запис заповед, публикувано на 14.04.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС, ПКЗСД и ПКЗПУКИ, публикувана на 01.04.2022 г.

Покана за ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ, ПКАУТБЕ, публикувана на 01.04.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 01.04.2022 г.

Материали за заседанията на 04 и 07 април 2022 година: Предл. работно време председател; Предложение  утвърждаване проект за бюджет 2022 г.  Проект общ.бюджет 2022 г. – I част Проект общ.бюджет 2022 г.- II част, публикувани на 01.04.2022 г.

1 Проект ОБ`22 2 Проект ОБ`22 3 Проект ОБ`22

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 22.03.2022 г.

Материали за заседания на 29 и 31 март 2022 г., публикувани на 22.03.2022 г.: Предл. БП ВиК ООД – Г-во – Приложение_3_Протоколи_фирми_2020, Община_Дряново, Община_Габрово,Договор_ВиК_Йовковци_Велико_Търново_ Приложение_4 Договор_ВиКАД_Ловеч_Приложение_4 Договор_АВИКАНЕКСstruktura_bp_2022_2026_finalPD-2020-2019-GboblastOtgovor_StatistikaGabrovo-model-bp-2022-2026_v.4_rev.utaiki _revised; Предл. АВиК Г-во – АНЕКС Договор_АВИК Община_Габрово Община_Дряново Otgovor_StatistikaPD-2020-2019-Gboblast Gabrovo-model-bp-2022-2026_v.4_rev.utaiki _revised struktura_bp_2022_2026_final Договор_ВиК АД_Ловеч_Приложение_4 Договор_ВиК_Йовковци_Велико_Търново_Приложение_4 Приложение_3_Протоколи_фирми_2020  Предл. програма закрила дете, Становище от ОТ програма закрила дете Програма закрила дете; Предл. Е. Гебрев; Мотиви Е.Гебрев Предл. план личностно р-тие; Предл. год.доклад ПИРО, Годишен доклад ПИРО, Отчет програма туризъм ПИРО; Предл. отчет общ. собственост, Отчет общ.собственост; Предл. продажба ул. Кавалджийска; Предл. продажба ул. Кисийска мера – Удостов. търпимост Кис.мера; Предл. продажба с. Бижовци; Предл. ПУП Кисийците – Регистър_Дов. водопровод ф63 мм Регистър_Въздушна каб. линия 0.4 kV НН-R Об_Зап-ПУП-ПП-Водопровод-Кисийците-R Коор_Дов. водопровод ф63 мм Коор_Въздушна каб. линия 0.4 kV НН-RЗаповед допускане-Кисийска мера7_ПУП-ПП_Дов. водопровод ф63_420-8006_ТР-ПЛАН_Дов. водопровод ф63_A45_ПУП-ПП_Дов. водопровод ф63_A44_ТР-ПЛАН_Дов. водопровод ф63_420-8003_ПУП-ПП_Дов. водопровод ф63_A32_ТР-ПЛАН_Дов.водопровод ф63_A41_ПУП-ПП_Въздушна каб. линия 0.4kV НН_A4; Предл. ПУП Плачковци; Предл. наем помещение № 6 СМРЗИ; Предл. наем с.Веленци; Предл. таксиметрови стоянки – Прил. към таксита, Прилож. към Р-ние 25; Предл. наблюдат.комисия. Доклад ПИРО 2021

 

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 17.02.2022 г.

Пред л. МБАЛ Трявна 1 Предл. МБАЛ Трявна

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 17.02.2022 г.

Материали за заседанията на 21 и 24 февруари 2022 г., публикувани на 17.02.2022 г.: Предл.МЦ Трявна Предл. МЦ-1 Предл. МБАЛ Трявна Предл. МБАЛ Трявна1 Предл. акции ВиК ООД Г-во Предл. упр. общ.горски територии Предл. Тарифа 1 кв.м. Приложение 1-2 тарифа Предл. годишен отчет кмет Отчет кмет програма управление `21 Предл. безлихвен заем Предл. кандидатстване СМРЗИ Предл. упълномощаване МБАЛ Г-во  Предл. култ и спортен календар Предл. ПУП Плачковци Предл. ПУП Престой Предл. наем помещение № 7 Предл. наем пелети Предл. членство в ОУСтТР Предл. овощна градина Предл. ОПФ- насл. П. Михайлов.

Допълнителни точки: Предл. Пенко Пенев Предл.соц.услуги

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР И ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ и ПКПУКИ,  публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКЗС, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 21.01.2022 г.

Материали за заседанията на 25 и 27 януари 2022 г.:

Предл. отчет Тревн.седмица; Предл. МБАЛ Габрово; Предл. трансп.схеми; Предл. год.план паша; Предл. план младежта `22; Предл. наем помещ. в НЧ Трявна; Предл. ел.зарядна станция;  Предл. проект видио стена; Предл. посетителски център; Предл. отчет решения ОА   Предл. отч. ОбС; Предл. прекратяване пълномощия, публикувани на 21.01.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна , публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПК ПУКИ, публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПК ОКМДС и ПКЗСД,  публикувана на 16.12.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 21 и 22.12.2021 г. на ПК и Общински съвет – Трявна, публикувани на 16.12.2021 г.: Предл. командировка кмет Предл. общ.комисия БД Предл. проектно предл. по Мярка 7.2 Предл. проектно предл. по Мярка 7.5 Предл. промяна в разчета за КР за 2021 г. Предл. ПУП – Бижовци Предл. ПУП – Плачковци Предл. ПУП с. Кисийците  Предл. ТБО 2022 посл.вариант  Предл. Цветница Предл.АВиК 1 бизнес-план Предл.АВиК 2 проекти договори Допълн.м-ли към Предл.АВиК 2-проекти договори  Предл.възмездно придобиване – за алея Предл.политика Предл.програма имоти Предл.продажба имот в гр.Плачковци Предл.стратегия ЛР Програма управление имоти Стратегия ЛР

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.11.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.11.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.11.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 23.11.2021 г. и на 25.11.2021 г. на ПК и на Общински съвет – Трявна, публикувани на 18.11.2021 г.: Предл. Бизнесплан ВиК Г-во Предл. дофин. ОУ П-ци Предл. КБ Предл. ОПФ Предл. освобожд.наемни вноски Предл. отч.чл. 60 от ЗУО Предл. промени ОБ към 30.09.21 Предл. списък имоти ПОС Предл. Цветница Предл.възм.придоб от физ.лице Предл.общ.превоз пътници, публикувани на 18.11.2021

––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.10.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.10.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.10.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 26.10.2021 г. и на 28.10.2021 г. на ПК и на Общински съвет – Трявна, публикувани на 22.10.2021 г.: Предл. възмездно придобиване имот Предл. отчет бюджет 2020 Предл. попълване ПКОСОПДДОУ Предл. преобразуване на общ.жилище. Предл. програма дейности отпадъци Предл. продажба Трявна Предл. р-ди командир.кмет Предл. упр.общ.горски терит. Предл. упълн.АВиК Предл. цени таксим. превоз Предл.бюдж.прогноза `22-24, Предл. документи „Здравец“,публикувани на 22.10.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.09.2021 г.

Покана за съвместно заседадание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.09.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 23.09.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 28.09.2021 г. и на 30.09.2021 г. на ПК и на Общински съвет – Трявна, публикувани на 23.09.2021 г.: Предл. отчет бюджет 2020 г., Протокол от обществено обсъждане бюджет, Предл. Н-ба детски градини, Предл. отмяна Н-ба животни, Предл. цена ПИ 73403.501.3077, Предл. съгласие имот Плачковци, Предл. промяна собств. имот Плачковци, Предл. мерки енерг.ефект., Предл. наем ОПФ, Предл. допълн.год.план паша, Предл. промяна състав ПК.

Допълнителни предложения: Предл. водоснабд.Черновръх, Предл. избор МБАЛ, публикувани на 27.09.2021 г.; Предл. промяна в разчета за капиталови р-ди, публикувано на 28.09.2021 г.; Предл. споразумение – МБАЛ, публикувано на 29.09.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседане на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.08.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.08.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 19.08.2021 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 19.08.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет – Трявна: Предл. управл. общ. горски територии, Предл. разходи командировки, Предл. отчет изпълн. решения, Предл. проект        Н-ба публични предпр., Предл. проект Н-ба търг.дейност, Предл. паралелки ОУ Плачковци, Предл. паралелки ОУ „П.Н.Райков“, Предл. паралелки СУ Трявна, Предл. отчет бюджет, Предл. възмездно придобиване на ПИ в Трявна, Предл.промяна капиталови разходи – Колектор, Предл. промяна МБАЛ Ковид, Предл. краткоср.дълг ФЛАГ,  Предл. промяна ПК, Предл. промяна ПК-1, публикувани на 19.08.2021 г., Предл. фин.помощ на Иван Кънев, публикувано на 24.08.2021 г.

…………………………………………………………………………………………………………

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 21.07.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.07.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.07.2021 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 21.07.2021 г.

Материали за заседания на 27 и 28 юли 2021 г.: Предл. кандидатстване МБАЛ; Предл. процедура МБАЛ Т-на; Предложение Бизнес-план ВиК ООД, Бизнес план ВиК ООД Габрово 2022-2026 г.- I-ва част, Бизнес план – II част, Бизнес план – III част, Бизнес план – IV част,  Бизнес план – V част,  Бизнес план – VI част, Бизнес план – VII част, Бизнес план – VIII част; Предл. АВиК Г-во; Предл. управление общ. горски територии; Предл. кандидатстване СМРЗИ; Предл. осв. наеми Термодинамика; Предл. безвъзм.у-ние имот на ул. Ив. Горова № 4; Предл. придобиване ПИ 73403.86.24; Предл. ПУП с. Бангейци, Предл. ПУП земл. Трявна, Предл. ПУП кв. 20,32, 33 и 34 П-ци, Предл. разходи командировки; Предл. Отчет ОбС, публикувани на 21.07.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.06.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.06.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.06.2021 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 18.06.2021 г.

Материали за заседанията на 22 и 24.06.2021 г.: Предл. Традиция; Предл. наем сладкарница; Предл. запис з-д енергия; Предл. членове комисия спорт;  Предл. ПУП Черновръх; Предл. ПУП Престой; Предл. ПУП Черновръх 21; Предл. ПУП Черновръх 22; Предл. безвъзм.предост. от Обл.админ.; Предл. цена имоти ул. А. Кънчев;  Предл. допълн. програма и сключв. договор Рамона; Предл. промяна структура ОА; Предл. отмяна    Р-ние № 62 от 2021 г.; Предл. отмяна Р-ние № 65 от 2021 г. публикувани на 18.06.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 26.05.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 26.05.2021 г.

Материали за заседания на 31.05. и 01.06.2021 г.: ВиК част първа, ВиК част втора, публикувани на 26.05.2021 г., Предл. изм. Р-ние № 110, публикувано на 28.05.2021 г., Предл.упълн.АВИК, публикувано на 28.05.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на ОбС – Трявна, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 14.05.2021г.

Материали за заседания на ПК и ОбС – Трявна на 18.05. и 20.05.2021 година:

Предл. гласуване отписване Здравец, Предл. отд. лекарски к-т; Предл. отдав. имот с.Радевци;  Предл.наем стол СУ П.Р.Славейков; Предл. наем Цветница; Предл.наредба спортни клубове; Предл. освоб.наеми Канарата; Предл. обучение 4-год.; Предл. трансф. ЦС КР; Предл.мерки пандемия; Предл.проектно предл.културно наследство; Предл.упълн.МБАЛ Г-во, публикувани на 14.05.2021 г.; Предл.предост. безвъзмездно- избори, публикувано на 17.05.2021 г., Предл. повт.обсъждане на  Р-ние № 75 от 27.04.2021 г., публикувано на 18.05.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.04.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.04.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.04.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 22.04.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 26.04. и 27.04.2021 г., публикувани на 22.04.2021 г.

Предл. командировки Кмет Предл. доклади читалища Предл. Правила Славейкова награда Предл. покана Ц. Бошнакова-, Празникова Предл. управл.общ.горски територии Предл. ПУП 81058.429.39 Черновръх Вареницата Предл. проект ЧИ ОУП Черновръх Данова поляна Предл. проект ЧИ ОУП Санаториум    Предл. ПУП 81058.259.21 Черновръх Предл. ПУП 81058.259.22 Черновръх Предл. одобряване промени бюджет Предлож. продажба ПИ на ул. А.Кънчев Предлож. продажба в кв. 34 Плачковци Предл. запис заповед читалища Предл. запис заповед детски площадки Предл. упълн.МБАЛ Г-во Предл. запис заповед текущи разходи.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 19.03.2021 г.

Материали за заседанията на ПК и Общински съвет – Трявна:

Изм. Р №31; Отч. „Здравец“; Упр.горски терит., АВиК; Прием ПИРО; Annex 1 B Programa za realizacia turizam F Annex 1 Programa za realizacia F Annex 1A Prioritetni Proekti Annex 2-Indicativna Finansova Tablica F Annex 3.1 – Indicators Annex 3.2 – Results Indicators Annex 3.3-Indicatori Vazdejstvie Final Draft PIRO Tryavna_Final F img5AC2; Бюдж. прогноза; Изразх. средства РИОСВ; Прогр. читалища; Наредба данъци, Наредба цени; Прогр. закр. детето; Запис заповед; Патрон. грижа; Съвет соц. услуги; Доклад ОПР; Освобождаване наеми; ПУП кв. 61; Учред. право; Терен спортна зала;Одобрение ЦГЧ; Пректно предл. Черновръх; Отчет общ.собств.; Еко Флора 2018; Наем папукч.; ОПФ Генов; ОПФ Ноева – публикувани на 19.03.2021 г.

Освобождаване от наемни вноски.

…………………………………………………………………………………………………………….

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 19.02.2021 г.

Материали за заседания на 24 и 25.02.2021 г.: МБАЛ, MЦ,  Тревн. седмица, ВИК, План сеч „Здравец“,  Управление горски територии,  Годишен отчет Кмет,  Отчет МКБППМН,  НОАМТЦУ,  Отчет туризъм,  Програма туризъм, Застраховане, Възлагане общ. превоз,  ТИЦ,  Интеракт. център, Информ.визуална с-ма,  Уолтопия,  Асист. подкрепа, Частично изменение Плачковци,  ОПФ, публикувани на 19.02.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 11.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 11.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС и ПКЗСД, публикувана на 11.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКАУТБЕ и ПКПУКИ, публикувана на 11.02.2021 г.

Материали за заседанията:

Проект за бюджет на Община Трявна за 2021 година оb-1 ob-2, публикуван на 11.02.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 22.01.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.01.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.01.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 22.01.2021 г.

Материали за заседанията: Naredba novorodeni, os vik, pl mladezhi, zhil kom, gori starost, prekr dog Zdr, pregistr ob firma, upravl gorski teritor, Zdr pl polzv, pup 1 Chernovr., pup 1-1 Chernovr., Pl prol 16a, chena Kwsovtsi, daren Pungovtsi, taxi namalen, uchastie v narodn. shtastie, otchet resh km, otchet obs, plan pasha-1, plan pasha-2, plan pasha-3, plan pasha-4, upwln ko, otkaz kk G. Stanchovtsi, transportna shema, zapl km tr, zapl km pl, upwln v MBAL G-vo, публикувани на 22.01.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.12.2020 г.

Материали за заседанията: 1 tbo.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 17.12.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.12.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.12.2020 г.

Материали за заседанията: 1 tbo; 2 vik; 3 izm nar dan; 4 pr os; 5 obekti; 6 pup; 7 topwl obyad; 8 fitnes; 9 plan zdr; 10 nes zdr; 11 upravl gorski; 12 parking; 13 studio; 14 naemi; 15 opf al 16; 16 opf al 10; 17 komand, публикувани на 17.12.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.11.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.11.2020 г.

Материали за заседанията на 24 и 26.11.2020 г.: т. 1; т. 2; т. 3; т. 4;  т. 5; т. 6; т. 7; т. 8; т. 9; т. 10; т. 11; т. 12; т. 13; , публикувана на 20.11.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 03.11.2020 г.

Материали за заседание на 05.11.2020 г., публикувани на 03.11.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 23.10.2020 г.

Материали за заседанията на 28 и 29.10.2020 г.:  т. 1; т. 2; т. 3; т. 4; към т. 4; т. 5; т. 6; т. 7;  т. 8;  т. 9; т. 10; т. 11;  т. 12; т. 13;  т. 14; т. 15; т. 16; към т. 16 Доклад; т. 17; т. 18; т. 19; т. 20; т. 21; т. 22; т.23, публикувани на 23.10.2020 г.

Tryavna ex post Eval 2014-2020, Последваща оценка за изпълнението на ОПР на Община Трявна 2014 – 2020, публикувана на 29.10.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.09.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.09.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.09.2020 г.

Предложения за заседанията: Отчет за изпълнение бюджета на общината за 2019 г.; Бюджетна прогноза 2021-2023; Транспотна схема; Изменение на НОАМТЦУ; Продажба на имот в Трявна, публикувани на 17.09.2020 г.

–––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.08.2020 г.

Материали за заседанията на ПК и Общински съвет – Трявна, насрочени за 26 и 27 август 2020 г.:

Наредба данъци; Наредба цени; Отчет бюджет първо шестмесечие 2020 г.; Отчет изпълнение на решения на ОбС; Пром.разч.кап.разходи за 2020 г.; Запис заповед „По-чиста ТрявнаЗапис заповед спортна площадка;  Отмяна решени №161; Допълване програма, Продажба имот на ул. Бедек гр. Плачковци; Закупуване на хидромасажна вана; Промяна предназначение на имот от публична в частна собственост; Прекратяване на съсобственост по плана на кв. Стоевци; Отдаване под наем ОПФ; Отдаване под наем ОПФ; Предложение паралелки ОУ „П.Н.Райков; PПредложение паралелки СУ „Пенчо Р. Славейков“; PПредложение паралелки ОУ „В.Левски“; Предложение изменение правилник общински съвет.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.07.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 23.07.2020

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.07.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.07.2020 г.

Предложения: Асоциация ВиК; Измен. наредба данъци; Обл. съвет риск бедствия; Запис на заповед; Промени общ.бюджет; Бюджет ОСП; Командировки кмет; Освобождаване от наемни вноски; Учредяване право на ползване; Изменение на КК. Сключване договор под наем земеделска земя; Електропастир; Одобр ПУП; Оценка Бангейци; Оценка Късовци; Продажба павета; Оtchet Obs.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 19.06.2020 г.

Материали за заседанията на 24.06.2020 г. и 25.06.2020 г.:

Predl. docladi chitalishta; Predl MIG; Predl NOAMTTSU; Predl 517 m; Predl.pesheh.pwteka; Predl chast prekratyavane dogovor; Predl dog naem Nedeva; Predl naem zz Bwchvarov; Predl. naem zz Zl. Kwnchev; Predl PUP Bozhkovtsi, публикувани на 19.06.2020 г.

Докладна записка – ЦАО, публикувана на 22.06.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 28.05.2020 г., публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 22.05.2020 г.

Материали за заседанията, публикувани на 22.05.2020 г.:

Предл. год. фин.отчет на МБАЛ – Трявна за 2019 година; Предл за упълн. в МБАЛ Габрово;  приложения МБАЛ; Предл. год. фин. отчет на МЦ – Трявна за 2019 година; Предл. год. фин. отчет на „Тревненска седмица“ – Трявна за 2019 година; Предл. год. фин. отчет на „Здравец“ – Трявна за 2019 година; Предл. общ.горски територии; 13а Отчет програмата ООС-2019; Предл. ВиK; Предл.колектор Т-на; Предл. доп. Наредба данъци; Предл. искане на съгл. за погасяване на задълж. във връзка със З-д № 16421.05.2019 г. на ИАОС; Предл. промяна бюджет към 31.03.2020 г.; Предложение за промяна в Справка по чл. 87 от ДБРБ за 2020 г.; Пред промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г.; Предл. командировки Кмет; Предл. годишен план социални услуги; Годишен план социални услуги; Предл. мобилно приложение; Предл. частично освобожд. от наемни вноски на наемателите на ателиета за занаяти; Предл.намни вноски Калинчева къща; Предл. отчет за изпълн. програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2019 г.; Отчет програмата ООС-2019; Предл. отчет за състоянието на общ. собственост през 2019 г.; Предл. отчет ОбС; Предл.разреш. изработване на ПУП – ПР и ПЗ за частично изм. на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134; Предл.ПУП Бижовци; Предл. отм. Р-ния 77 и 78; Предл. цена за учред. право на пристрояване в ПИ, ЧОС с идентификатор 73403.501.300; 21 Предл. отд. под наем на зем. земя с начин на трайно ползване нива от ОПФ, чрез публичен търг с явно наддаване; Предл. общ.поз.фонд; Предл. продажба кв. Късовци; Предл. продажба Бангейци; Предл. продажба метална конструкция.

–––––––––––––––––––––––––––––-

OFK Tr;  osvobozhdavane naemi;  ikon swvet;

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 27.03.2020 г.

План личностно развитие

Oбществен съвет социално подпомагане

Програма ЗД

Останалите материали за заседанието са публикувани на 16.03.2020 г. и на 17.03.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна , публикувана на 24.03.2020 г.

Предложение правилник, публикувано на 24.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанието на Общински съвет – Трявна, обявено за 26.03.2020 г. от 14.00 часа, се отлага за неопределено  време,публикувано на 24.03.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.03.2020 г.

Материали за предстоящо заседание на Общински съвет – Трявна

Наблюдателна комисия, публикувано на 18.03.2020 г. Предложение отчет МЦ; Предложение отчет МБАЛ; Предложение отчет „Тревненска седмица“; ОССП;  Актуализация тарифа; Отдаване под наем зем.земя , публикувани на 17.03.2020 г.  Предложение доклад ОПР 2019; доклад ОПР 2019; Бюджетна прогноза-1; Бюджетна прогноза-2; Изменение НОАМТЦУ; Предл структура общ.администр.2020 и Прил 1;  Структура на общинска администрация Прил 2; Предложение Програма туризъм; Отчет програма туризъм-2019; Програма туризъм 2020; публикувани на 16.03.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 18.02.2020

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 18.02.2020 г.

Материали за заседанието AVTOMI PL; FOND SO ZAKR; GPP; GPP3; IZM RESH 147; KAND EE; KK 2067; KK 2893; KOM ZHIL VL; PRAV OS; PROGR CHITAL; pup 517; pup 518; pup 548; TVNET; UA MBAL; UA MTS; UA TR SEDM

–––––––––––––––––––––––––––––

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ на система за външно изкуствено осветление за гр. Трявна и гр. Плачковци, публикувано на 24.02.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 05.02.2010 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.2.2020 г.

Т.1 PR0GR KMТ.1-01-11.02; Т.2 NAR DAN;T.3 neswst zdr; T.4 prekr upr zdr; T.5 upr gt; T.6 ABiK; T.7 rs; T.8 tar; T.9 zastr; T.10park; T.11 MK, публикувани на 05.02.2020 г.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

1-Комисия – Бюджет

2-Комисия-Общинска собственост

3-Комисия по здравеопазване

4-Комисия Нормативни актове

5-Комисия по Образование

6-Комисия КОМПИ

7-Комисия по архитектура

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 27.01.2020 г.

Материали за заседанието, публикувани на 27.01.2020 г.

п. 1; п.2; п.3; п.4; п.5; п.6; п.7; п.8; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.19

Общински план за младежта за 2020 на община Трявна


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.01.2020 г.

Материали за заседанието, публикувани на 17.01.2020 г.

Pravilnik-na-Obshtinski-savet-Tryavna

KMBT_215_00797 KMBT_215_00798 KMBT_215_00799

KMBT_215_00800

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 07.01.2019 г.

т. 1; т. 2т. 3; т. 4т. 5т. 6т. 7т. 8т. 9т.10т. 11т. 12т. 13т. 14т. 15т. 16 , публикувани на 07.01.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 13.12.2019 г.

Т. 1-1 Т. 1-2 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 т. 7 Т. 8 Т. 9 Т. 10

МАНДАТ 2019-2023 година

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за  заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР , публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС , публикувана на 05.09.2019 г.

Покана зба заседание на ПКЗСД, публикувана на 05.09.2019 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 12.09.2019г.: 

т.1;т. 2;т. 3;т.4;т. 5;т. 6;т.7;т.8;т.9;т.10;т.11;т.12;т.13;т.14;т.15;т.16;т.17;т.18;т.19;т.20;т.21т. 22;т. 23;т.24;т.25;т.26.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет-Трявна, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 26.07.2019 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.07.2019 г., публикувани на 26.07.2019 г. : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за тържествено заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.07.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет-Трявна, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.07.2019 г.

Материали за заседание на 10.07.2019 г. – 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 1617; 1819


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,  публикувана на 17.05.2019 г.

Материали за заседанията на 22 и 23.05.2019 г.: Наредба ООС изменение; Асоциация ВиК; План активи;  ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2019; ПЛАН ЗА У.Ч.Р. 2019 г.; ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ 2019 г.; МБАЛ Г-во; Приложения; ВРИД МЦ; ехограф; изм Р 54; ОПФ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 03.05.2019г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ , публикувана на 03.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 03.05.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКЗСД,  публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.04.2019 г.

Проектите на двете наредби са публикувани на сайта на Община Трявна на 22.02.2019 г. в документи за публично обсъждане.


Покана за заседание на 02.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 29.03.2019 г.

Покана за заседание на 28.03.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКЗСД, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 22.03.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – материали за заседанията, публикувани на 22.03.2019 г.


Покана за заседание на 26.02.2019 г. на Общински съвет – Трявна , публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 21.02.2019 г.

KMBT_215_00547; KMBT_215_00548; KMBT_215_00549;

KMBT_215_00550; KMBT_215_00551; KMBT_215_00553;

KMBT_215_00581; KMBT_215_00556; KMBT_215_00557;

KMBT_215_00558;KMBT_215_00559A; KMBT_215_00560A;

KMBT_215_00561A; KMBT_215_00562A; KMBT_215_00563;

KMBT_215_00565;  KMBT_215_00566;  KMBT_215_00567;

KMBT_215_00568;  KMBT_215_00569;  KMBT_215_00570;

KMBT_215_00573;  KMBT_215_00574;  KMBT_215_00575;

KMBT_215_00576;  KMBT_215_00577;  KMBT_215_00578;

KMBT_215_00579

–––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКАУТБЕ,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКЗПУКИ,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКЗСД,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 29.01.2019 г. на ПКОСОПДДОУ,

публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 29.01.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 24.01.2019 г.

Материали за заседанието на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна, KMBT_215_00511 KMBT_215_00512

2019 година

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 19.12.2018 г.  публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 18.12.2018г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 18.12.2018 г.,  публикувана на 14.12.2018 г.

Материали за заседанията: публикувани на 14.12.2018 г.

КMBT_215_00498; KMBT_215_00499; KMBT_215_00501.

–––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 28.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗПУКИ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Материали за заседание: KMBT_215_00491; KMBT_215_00492; KMBT_215_00494; KMBT_215_00495.

––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 30.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 30.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 30.10.2018 г. , публикувана на 24.10.2018 г.

Материали за заседанията: публикувани на 24.10.2018 г.

КМВT_215_00476KMBT_215_00478KMBT_215_00479;KMBT_215_00483.


 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 19.10.2018 г.,публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 19.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 19.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Материали за заседанията:

KMBT_215_00473 KMBT_215_00474

KMBT_215_00475, публикувани на 15.10.2018 г.

––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 27.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Материали за заседанията – KMBT_215_00465;KMBT_215_00466;KMBT_215_00467;KMBT_215_00468;KMBT_215_00469;KMBT_215_00471.


 

 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 05.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна,публикувани на 03.09.2018 г.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.08.2018 г., публикувана на 20.08.2018 г.

Mатериали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.08.2018 г., публикувани на 20.08.2018 г.

 


26.07.2018 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 02.08.2018 г. , 14.00 ч.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 01.08.2018 г.

Материали за заседание, насрочено за 02.08.2018 г.

Док.1

Док.2

Док.3

Док.4

Док.5

Бизнес – план ВиК 

Бизнес – план 2017-2020

Инвестиционна програма

Допълнителни справки – обосновки

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

ОСНОВНА

Допълнителните материали за заседанието, касаещи бизнес – план на ВиК се намират в стая 403 в Общински съвет – Трявна


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 20.06.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 19.06.2018

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за19.06.2018

Покана за заседание на ПКЗСД,насрочено за 19.06.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна,насрочено за 20.06.2018 г. – KMBT_215_00422 KMBT_215_00426.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 17.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 15.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 15.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на  ПКЗСД,насрочено за 15.05.2018г., публ. на 11.05.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.05.2018 г.

В и К ООД – Габрово КMBT_215_00397; 

KMBT_215_00411

KMBT_215_00395;KMBT_215_00393,публ. на 11.05.2018 г.

МБАЛ – Габрово КMBT_215_00398; 

KMBT_215_00410

KMBT_215_00399;

KMBT_215_00400;

KMBT_215_00401

KMBT_215_00402

KMBT_215_00403

KMBT_215_00404а

KMBT_215_00405 KMBT_215_00406 KMBT_215_00407 KMBT_215_00408

KMBT_215_00409


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 24.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 24.04.2018 г.

КMBT_215_00377,

KMBT_215_00380,

KMBT_215_00381

KMBT_215_00382,

KMBT_215_00383,

KMBT_215_00385.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 20.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 20.03.2018 г.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 06.02.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 06.02.2018 г.


 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗПУКИ, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Проект на бюджет за 2018 година на Община Трявна, публ. на 25.01.2018 г. 1 (32 MB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна – ОП за младежта 2018 г.,публ. на 23.01.2018 г.

Общински план за младежта за 2018 г., публ. на 23.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.01.2018 г.,публ. на 25.01.2018 г.

 


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа,публ. на

12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 16.01.2018 г. от 15.00 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 16.01.2018 г. от 14.45 часа, публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 16.01.2018 г. от 13.30 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 16.01.2018 г. от 13.30 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа – първа част,публ. на 12.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа – втора част, публ. на 12.01.2018 г.

2018 година 

13.12.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 21.12.2017 г. от 9.30 часа, публ. на 19.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 19.12.2017 г., от 14.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 19.12.2017 г. от 14.30 часа, публ. на 19.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 19.12.2017 г. от 14.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 19.12.2017 г., от 14.15 часа, публ. на 13.12. 2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 19.12.2017 г. от 13.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 21.12.2017 година – 09,30 ч.  1 (31 MB)   2 (32 MB)

ОПФ_ТРЯВНА

КMBT_215_00315

KMBT_215_00316

KMBT_215_00317


24.11.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 29.11.2017 г. от 14.00 часа, публикувана на 24.11.2017 г. 

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 28.11.2017 г. от 14.50 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 28.11.2017 г. от 14.30 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 28.11.2017 г. от 13.30 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 28.11.2017 г. от 13.30 часа, публ. на 24.11.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 29.11.2017 година – 14.00 ч.

1 (36 MB) 2 (33 MB)

KMBT_215_00310

 


26.10.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочена за 31.10.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 26.10.2017 г.  1 (48 KB)

Покана за заседание на БФСДМИР, насрочена за 30.10.2017 г. от 13,30 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 30.10.2017 г. от 16.00 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 30.10.2017 г. от 15.40 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПОНАОРСПГКИРОС, насрочено за 30.10.2017 г от 16,30 ч., публ. на 26.10.2017 г. 

Покана за заседание на ОКОСОПДДОУ, насрочена за 30.10.2017 г. от 13,30 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 30.10.2017 г. от 15,00 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.10.2017 година – 14.00 ч.

1 (30 MB)

05.09.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочена за 12.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (48 KB) Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 11.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г (20 KB) Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (17 KB) Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (18 KB) Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 11.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (18 KB) Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.30 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (17 KB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 12.09.2017 г. – 14.00 ч.

Док.1   Док.2   Док.4


10.08.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочена за 15.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.    Документ (44 KB)

Покана за заседание на  ПКБФСДМИР, насрочена за 14.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (19 KB)

Покана за заседание на  ПКОКМДС, насрочена за 14.08.2017 г. от 13.30 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (18 KB)

Покана за заседание на  ПКЗСД, насрочена за 14.08.2017 г. от 13.40 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (17 KB)

Покана за заседание на  ПКОСОПДДОУ, насрочена за 14.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (17 KB)

Покана за заседание на  ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 14.08.2017 г. от 15.10 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (15 KB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 15.08.2017 г. – 14.00 ч.  Док.1 (33 MB)   Док.2 (28 MB)