Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 16.04.2024 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ,  публикувана на 16.04.2024 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 16.04.2024 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 16.04.2024 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 16.04.2024 г.

Покана за заседание на ПКЗГЕ, публикувана на 16.04.2024 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет Трявна, насрочени за 23 и 25 април 2024 г., публикувани на 16.04.2024 година:

т. 1 Предложение относно приемане на годишен финансов отчет за 2023 година на МЦ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД заедно с годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели за 2023 година, аналитична отчетност на приходите и разходите за 2023 година, въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) заедно с доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2023 година, отчет за изпълнение на Бизнес-програма на МЦ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД за 2023 година, публикувано на 16.04.2024 г.

Материали по т. 1

2. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет за 2023 година на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД заедно с годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели за 2023 година, аналитична отчетност на приходите и разходите за 2023 година, въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) заедно с доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2023 година, отчет за изпълнението на Бизнес-програма на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД за 2023 година и утвърждаване избора на регистриран одитор за проверител на годишния финансов отчет на дружеството, публикувано на 16.04.2024 г.

Материали по т. 2

3. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет за 2023 година на „Тревненска седмица“ ЕООД, годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели за 2023 година, аналитична отчетност на приходите и разходите за 2023 година и отчет за изпълнението на Бизнес-програма за 2023 година, публикувано на 16.04.2024 г.

Материали по т. 3

4. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2023 г., публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 4

5. Предложение относно промяна в състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Трявна, публикувано на 16.04.2024 г.

6. Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 година.л. общ.съвет бюджетна прогноза 2025 г. – 2027 г., публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 6 SKM_22724041609091 SKM_22724041609100

7. Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2024 г., публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 7

8. Предложение относно приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г., публикувано на 16.04.2024 г.

Материали по т. 8 Mотиви

9. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № 50-45/30.04.2018 г. от подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ между сдружение „Местна инициативна група „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г, УО на ОПОС 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 9

10. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имоти, публична общинска собственост – пристройка с полезна площ 36.83 кв.м. – масивна сграда с идентификатор 73403.501.1672.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна,  публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 10

11. Предложение относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2024 г., публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 11

12. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци,  публикувано на 16.04.2024 г.

13. Предложение относно приемане на Наредба за определяне реда и условията за управление и разпореждане с жилища, собственост на Община Трявна, реда за установяване на жилищни нужди и условията за настаняване с общински жилища,  публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 13

14. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 12.01.2024 г. – 29.03.2024 г. и на Председателя на Общински съвет Трявна за периода от 12.02.2024 г. до 23.03.2024 г., публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали по т. 14

15. Предложение относно определяне на комисия за избор на съдебни заседатели с мандат 2024-2028 г. за Районен съд – Трявна, публикувано на 16.04.2024 г.

16. Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД гр. Габрово, публикувано на 16.04.2024 г.

Mатериали към т. 16 SKM_22724041614431 SKM_22724041614440 SKM_22724041614441 SKM_22724041614450

––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 19.03.2024 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.03.2024 г.

Покана за заседание на ПКАУТБ, публикувана на 19.03.2024 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 19.03.2024 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 19.03.2024 г.

Покана за заседание на ПКЗГЕ, публикувана на 19.03.2024 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 19.03.2024 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет Трявна, насрочени за 26 и 28 март 2024 г., публикувани на 19.03.2024 година:

1. Предложение относно даване на съгласие за закупуване на медицинска апаратура със собствени на МЦ средства в размер на 50 000 лева без ДДС и дарения, публикувано на 19.03.2024 г.

2.Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – помещение с полезна площ 85 кв. м, находящо се в Народно Читалище „П. Славейков 1871“ гр. Трявна, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 2, публикувани на 19.03.2024

3.Предложение относно сключване на договор за възлагане управлението на рибните ресурси в Язовир Трявна, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 3, публикувани на 19.03.2024 година.

4.Предложение относно отдаване под наем на част от поземлен имот за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 4, публикувани на 19.03.2024 година.

5.Предложение относно отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ от 115.00 кв. м, от сграда с идентификатор 73403.501.3008.1 по кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 5, публикувани на 19.03.2024 година.

6.Предложение относно приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2024 г.,  публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 6, публикувани на 19.03.2024 година.

7.Предложение относно предоставяне на поземлени имоти с идентификатори 56719.38.31 по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящи се в кв. Горни Плачковци, гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 7, публикувани на 19.03.2024 година.

8.Предложение относно предоставяне на поземлени имоти с идентификатори 02563.18.9 и 02563.19.102 по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящи се в землище с. Бангейци, общинаТрявна, за изграждане на обекти от техническа инфраструктура,  публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 8, публикувани на 19.03.2024 година.

9.Предложение относно даване на съгласие за промяна на собствеността на имоти, частна общинска собственост в публична общинска собственост. Актуализиране на списък с имоти – публична общинска собственост, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 9, публикувани на 19.03.2024 година.

10.Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024 г., публикувано на 19.03.2024 г.

11. Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г., публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 11, публикувани на 19.03.2024 г.

12.Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 19.03.2024 г.

13.Предложение относно отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Трявна за 2023г., публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 13, публикувани на 19.03.2024 г.

14. Предложение относно Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г., публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т.14, публикувани на 19.03.2024 г.

15. Предложение относно Програма за управление на Община Трявна 2023-2027 г., публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 15, публикувани на 19.03.2024 г.

16.Предложение относно актуализация на Тарифа за определяне размер на месечния наем за 1 кв. м полезна площ, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 16, Проект -доклад за актуализация на ТАРИФА 2024_ МОТИВИ Протокол и справка, публикувани на 19.03.2024 г.

17.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 17, справка, становища, Проект изменение Наредба цени, Протокол и справка сайт Наредба цени, публикувани на 19.03.2024 г.

18.Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 81058.313.105, местност „Грамадките“ по кадастралната карта на с. Черновръх, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 18, публикувани на 19.03.2024 г.

19.Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2023 г., публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 19, публикувани на 19.03.2024 г.

20.Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публикувано на 19.03.2024 г.

Mатериали към предложението по т. 20, публикувани на 19.03.2024 г.

21.Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2023 -31.12.2023 г., публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 21,  публикувани на 19.03.2024 г.

22.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 г. на Общински съвет Трявна, публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 22- мотиви проект протокол, публикувани на 19.03.2024 г.

23.Предложение относно промяна в Приложение № 7 от приетата с Решение № 19 от 19.02.2024 г. капиталова програма на община Трявна за 2024 г., публикувано на 19.03.2024 г.

24. Предложение относно приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2024 г. публикувано на 19.03.2024 г.

25.Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Трявна (ПИРО) за периода 2021-2027, през 2023 г. и одобряване на Отчет за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма/ част от ПИРО на община Трявна за периода 2021-2027 година, през 2023 г., публикувано на 19.03.2024 година.

Материали към предложението по т. 25 -доклад  отчет, публикувани на 19.03.2024

26. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комиси и взаимодесйтвието му с общинската администрация,  публикувано на 19.03.2024 г.

Материали към предложението по т. 26 – изменения, мотиви, оценка, справки публик.сайт, Предложение относно актуализиране на правилника на общинския съвет мотиви оценка проект, публикувани на 19.03.2024 г.

ДО ОбС окончателни промени, публикувани на 28.03.2024 г.

Допълнителни материали за заседанията, публикувани на 26.03.2024 г.:

Предложение относно промени в списъка за капиталови разходи за 2024 г.

KMBT_215_04378

––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКАУТБ, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКЗГЕ, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 01.02.2024 година

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 01.02.2024 година

Материали за заседания на ПК и Общински съвет Трявна, насрочени за 08 и 19 февруари 2024 г., публикувани на 31.01.2024 година:

Предложение относно утвърждаване проекта за бюджет на Община Трявна за 2024 г.

Приложение 1 приходи

Приложение 2 ДДД

Приложение 3 общински дейности

Приложение 4 доф

Приложение 5 общия размер на разходите

Приложение 6 разходи по функции

Приложение 7 Капиталова програма 2024 г.

Приложение 8-plan СЕС 2024

Приложение 9 разходи с целево предназначение

Приложение 10 Справка за разпределение на преходния остататък

Приложение 11 Prognoza_2024_5704

Приложение 12 Разпоредители с бюджет

Приложение 13 кметски наместничества

Приложение 14 Приложение №6 към чл. 50,ал.3,т.1_Справка за трансформация на ЦС за КР за текущи ремонти

Приложение 15 заплати ДД

Приложение 16 заплати МД

Приложение 17 общински дълг

Приложение 18 Транспортни разходи

Приложение 19 Инвестиционна програма Държавен бюджет

Приложение 20 ПРОТОКОЛ обществено обсъждане бюджет 2024

Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – помещение с полезна площ 85кв.м, находящо се в Читалище „П.Славейков 1871” – Трявна.

Предложение относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Трявна за периода 01.07.2023 г.-31.12.2023 г.

Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация Трявна във връзка с чл. 25, ал. 1 от ПМС № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБългария за 2024 г., публикувано на 01.02.2024 г.

Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Габрово АВиК-1 АВиК-2, публикувано на 15.02.2024 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 17.01.2023 г.

Предложение относно даване на съгласие нза отпускане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, в размер на 50 000 лв., публикувано на 17.01.2023 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 16.01.2024 година.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 16.01.2024 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 16.01.2024 г.

Покана за заседание на ПКЗГЕ, публикувана на 16.01.2024 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 16.01.2024 г.

Покана за заседание на ПКАУТБ, публикувана на 16.01.2024 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 16.01.2024 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 16.01.2024 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет Трявна, насрочени за 23 и 25 януари 2024 г., публикувани на 16.01.2024 година.

Предложение относно отказ за предоставяне на земя от общински поземлен фонд./вх. № 16/15.01.2024 г./, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд./вх. № 15/15.01.2024 г./, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд./вх. № 14/15.01.2024 г./, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия 0.4 kV НН до границата на ПИ с идентификатор 81058.367.113 по КК на з-ще Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство”, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно даване на съгласие за промяна на собствеността на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост с предназначение – За друг обществен обект, комплекс. Актуализиране на списък с имоти – публична общинска собственост, публикувано на 16.01.2024 г.

Землища: Бангейци, Белица Бижовци Черновръх Енчовци Фъревци Плачковци Престой Радевци Станчов хан Трявна

Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада които да бъдат предоставени за стопанската 2024-2025 година и годишни рентни плащания, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2024-31.12.2024 г. във връзка с прилагане разпоредбите на § 26 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., публикувано на 16.01.2024 г.

Програма опазване околната среда на Община Трявна с период на действие 2021-2028, публикувана на 16.01.2024 г.

Предложение относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г., публикувано на 16.01.2024 г.

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на ОбщинаТрявна, публикувана на 16.01.2024 г.

Предложение относно приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна с период на действие 2021-2028 г.рограма дейности отпадъци, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно подаване на проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.732 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2024 г., публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно допълване на Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно Покана за партньорство по проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка за модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно отдаване под наем на помещение, общинска собственост, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника).

едл. наем психолог.к-т, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост-ученически стол в ОУ „Проф.П.Н.Райков” гр.Трявна, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно даване на съгласие за сключване на Споразумение за партньорство със СУ „П. Р. Славейков“ за изпълнение на инвестиция за изграждане на училищен STEM център по природни науки, изследвания и иновации, по проект „Център за природни науки, изследвания и иновации“ и съгласуване на предвидените по проекта строително-ремонтни дейности, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 58284.50.146 по кадастралната карта на с. Престой, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 58284.50.146, с цел промяна предназначението на земеделска земя /ливада/ в имот с устройствена зона „Пп – „Производствени функции“ с отреждане – „За фотоволтаично поле“, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно фактическо ползване на имот, публична общинска собственост – МЦ, публикувано на 16.01.2024 г.

Предложение относно даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно фактическо ползване на имот, публична общинска собственост – МБАЛ, публикувано на 16.01.2024 г.

2  0  2  4  година

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 13.12.2023 г.

Допълнителни предложения за заседания на ПК и Общински съвет Трявна на 19 и 21 декември 2023 г.: 

Предложение промени списък финансиране, публикувано на 19.12.2023 г.,

Предложение допълване програма общ.собственост – Лясков дял, публикувано на 19.12.2023 г.

Предложение представител в ОСНРБ, публикувано на 19.12.2023

Предложение относно командировки на кмет на общината и председател на общинския съвет, публикувано на 19.12.2023 г.

Материали за предстоящо заседание на Общински съвет  Трявна на 13 декември 2023 г., публикувани на 13.12.2023 г.

Предложение относно даване на съгласие за промяна на собствеността на имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост с предназначение – Здравно заведение. Актуализиране на списък с имоти – публична общинска собственост, публикувано на 13.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 12.12.2023 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 12.12.2023

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 12.12.2023 г.

Покана за заседание на ПКЗГЕ, публикувана на 12.12.2023 г.

Покана за заседание на ПКАУТБ, публикувана на 12.12.2023 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 12.12.2023 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 12.12.2023 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет  Трявна на 19 и 21 декември 2023 г., публикувани на 12.12.2023 г.

1. Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2024 година.

2.Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0003-C01  от 30.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“ и ДФ „Земеделие“ и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0003-C01  от 30.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие”.

3. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0001-C02 от 11.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0001-C02  от 11.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“, сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

4. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

5.Предложение за приемане на Стратегия за общинската собственост на Община Трявна за периода 2024-2027 година.

Стратегия за общинска собственост на Община Трявна за периода 2024-2027-1

Стратегия за общинска собственост на Община Трявна за периода 2024-2027-2

6.Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – ученически стол в ОУ „Проф. П.Н.Райков“ гр. Трявна.

7. Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника)

8. Предложение относно удължаване срока за предоставянето на услуги по договор BG05SFPR002-2.001-0125-C01 по Проект „Грижа в дома в община Трявна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

9. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху компютърен томограф.

10. Предложение относно определяне на представител и заместник-представител на Община Трявна в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“.

11. Предложение относно определяне на делегат и заместник-делегат на Община Трявна в Общото събрание на сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно- историческо наследство“ (АОСТКИН).

12. Предложение относно определяне размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Кметство Плачковци.

13. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна към 30.09.2023 г.:

Обяснителна записка;

Приложения от № 1 до № 9;

Приложения от № 10 до № 13.

14. Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна, одобрен с Решение № 109 от 20.06.2018 г. на Общински съвет – Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 04025.19.19, местност „Припора“ по кадастралната карта на с. Бижовци, общ. Трявна.

–––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – съгласно Закона за противодействие на корупцията, публикувана на 07.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет Трявна – 07.12.2023 г., публикувана на 01.12.2023 г.

Материали за предстоящо заседание на  Общински съвет  Трявна на 07 декември 2023 г.:

1. Предложение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската тадминистрация, публикувано на 01.12.2023 г.

2. Предложение относно определяне численост и състав на постоянните комисии в Общински съвет Трявна, публикувано на 01.12.2023 г.

3. Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ:

Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4 Приложение № 5 Приложение № 6 Приложение № 7 Приложение № 8 Приложение № 9 Приложение № 10 Приложение № 11

Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4 Приложение № 5 Приложение № 6 Приложение № 7 Приложение № 8 Приложение № 9 Приложение № 10 Приложение № 11, публикувано на 01.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет Трявна – 30.11.2023 г., публикувана на 24.11.2023 г.

Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред на заседанието:

Предложение относно финансиране на плащанията по проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020 г.)

Съгласно чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

Чл.48. (2) По изключение в дневния ред на текущото заседание могат да бъдат предложени и включени допълнителни точки, без да се спазва процедурата от предходната алинея, ако за предложението гласуват 2/3 от присъстващите общински съветници, но не по-малко от половината от общия брой на всички общински съветници.

публикувано на 30.11.2023 г.

Материали за предстоящо заседание на  Общински съвет  Трявна на 30 ноември 2023 г.:

1 – Предложение относно съгласуване и започване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 24.11.2023 г.

Методика за оценка_ образци при сключване на договор Приложение № 1 ОП1- калкулация Приложение № 1 ОП2- калкулация Приложение № 2ОП1- цени на абонаментни (1) – Копие Приложение № 2ОП2 цени на абонаментни Приложение № 3 ОП 1- маршрутно разписание(2793541) (1) Приложение № 3 ОП2- маршрутно разписание(2793541) Проект на договор транспорт техн.предложение ОП1_ техн.предложение ОП2_ Техническа спецификация_ Указания_ Ценово предложение ОП1_ Ценово предложение ОП2

2  – Предложение относно промени в разчета за капиталови разходи, финансирани със средства от целева субсидия във връзка с Писмо с вх. № 2600-99/22.11.2023 г., публикувано на 24.11.2023 г.

3 – Предложение относно отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост – лекарски кабинети, находящи се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1 (бивша поликлиника), публикувано на 24.11.2023 г.

4 – Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост , находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, Етнографски комплекс, публикувано на 24.11.2023 г.

5 – Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 24.11.2023 г.

Част 1
Част 2

6 – Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 24.11.2023 г.

7 – Предложение относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет Трявна,         публикувано на 24.11.2023 г.

8 – Предложение относно определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Трявна, публикувано на 24.11.2023 г.

9 – Предложение относно представители в общински съвет за намаляване на риска от бедствия, публикувано на 24.11.2023 г.

10 – Предложение относно определяне на представител в областния съвет за развитие, публикувано на 24.11.2023 г.

11 –  Предложение относно определяне на делегат на Общински съвет Трявна в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, публикувано на 24.11.2023 г.

12 – Предложение относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ), публикувано на 24.11.2023 г.

13 – Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, публикувано на 24.11.2023 г.

14 – Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр. Габрово,  публикувано на 24.11.2023 г.

15 – Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на „Трявна-2000“ АД, публикувано на 24.11.2023 г.

16 – Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на „Централ газ“ АД, публикувано на 24.11.2023 г.

17 – Предложение относно упълномощаване на представител на община Трявна в Организацията за управление на Старопланински туристически район, публикувано на 24.11.2023

18 – Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 81058.313.105, местност „Грамадките“ по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, публикувано на 24.11.2023 г.

МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

–––––––––––––––––––––––-

Предл. ПУП Бижовци Предл. ПУП Черновръх

Покана за заседание на Общински съвет Трявна, публикувана на 13.10.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 13.10.2023 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет  Трявна на 17 и 19 октомври 2023 г.: Предл. ОС ВиК ООД Г-во; Предл. ОС на АВиК; Предл.дарение имот в с.Белица Удостоверение идентичн.имот Белица, публикувани на 13.10.2023 година; Предл. ПУП Бижовци Предл. ПУП Черновръх, публикувани на 17.10.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 14.09.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПКАУТБЕ, публикувана на 14.09.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКЗСД, ПКОКМДС, ПКНАОРСПГКИРОС, ПКПУКИ, публикувана на 14.09.2023 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет – Трявна на 18 и 20 септември2023 г.: Предл. проект общ.бюджет 2023г.   Прилож. от 01 до 06  Прилож. 07 – Капит.р-ди  Прилож. 08,09,10, Прогноза местни прих. и разх. Прилож. 10а, 6а,6б, 6в, Прилож. 12,13,14, 15,16,17,18,19, Прот. от общ. обсъжд.;  Предл.допълване списък имоти – 1 Предл.допълване списък имоти – 2 Предл.допълване списък имоти – 3; Предл.цена за продажба – Хитревци; Предл.наем земи от ОПФ; Предл.отдаване имот на МВР Габрово; Предл.отд.имот под наем за обр.дърво; Предл.одобряване разходи командировки кмет Трявна; Предл.опред.основна месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци; Предл.отдаване имот на Сдружение „Плачковци-2018“; Предл.осигуряване финансов ресурс МИГ; Предл. сключване Споразумение за партньорство, публикувани на 14.09.2023 г.; Предл. избор ВРИД кмет на общината, Предл. за ВРИД кмет Плачковци, публикувано на 18.09.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.08.2023 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 24.08.2023 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 24.08.2023 г.

Предл.съдебни РС Трявна Предл.съдебни – ОС Габрово Предл. ОУ „В.Левски“ гр. Плачковци Предл. ОУ „Проф.П.Н.Райков“ гр. Трявна  Предл. СУ „П.Р.Славейков“ гр. Трявна Предл. отчет бюджет 2022г. Предл. наем лекарски к-т Предл.продажба жилище Предл.авансово плащане улици Предл.авансово плащане сцена Предл. авансово плащане пътища Предл. отдаване под наем – Божковска поляна  Предл. безлихвен заем

Материали за отчета на бюджета за 2022 г. на Община Трявна:

част първа част втора част трета

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.07.2023 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.07.2023 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 20.07.2023 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет – Трявна на        25 и 27 юли 2023 г.: Предл.отчет ОбС Oтчет ОбС-1; Предл. отчет кмет решения ОбС; Предл. наем лекарски к-т – Плачковци; Предл.маршрутни разписания; Предл.ПУП-ПЗ-Бангейци; Предл. ремонт общ.жилища; Предл. командировки кмет; Предл. продажба имот – Плачковци; Предл. продажба имот – Трявна, Предл.трансформ.целева субсидия КР, публикувани на 20.07.2023 г.;

Предл. промяна КР – ДМА Дневен център; Предл.трансформиране ЦС КР за текущи ремонти, публикувани на 24.07.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 29.06.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.06.2023 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.06.2023 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 23.06.2023 г.

Предложения:

Предл.наем дентална медицина
Предл.наем помещение в етногр.комплекс за магазин/ателие
Предл.наем етнографски комплекс за медицински център
Предл.безвъзмездно упр. имот за Агенция по заетост
Предл. цена за прехвърляне собственост в гр. Трявна
Предл.обявяване имот от частна в публична общ.собственост
Предложение относно план за реформиране на Дом за стари хора в гр. Трявна, публикувани на 23.06.2023 г.

Предл.наем помещение в Славейково школо за обработка на кожа, публикувано на 26.06.2023 г.

Предл. промяна в условията за ползване на Хоспис, публикувано на 29.06.2023 г.

Предл. измен. КР 2023, публикувано на 29.06.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 25.05.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 25.05.2023 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет – Трявна на 29 и 31 май 2023 г.: Предл. ОС ВиК ООД Г-во -1, 2, 3, 4;  Предл.ОС МБАЛ Г-во- 1, 2, 3, 4, 6; Предл.избор съдебни заседатели Предл.програма ОС – ул. Асеневци № 5; Предл.наем Музей Славейково школо; Предл.продажба – ул. Капитан Райчо; Предл. ОПФ; Предл.НТЦ имот в Руевци; Предл. безлихвен заем – Черновръх; Предл.безлихвен заем – Кръста; Предл. краткосроч.дълг ЕЕ, публикувани на 25.05.2023 г.; Предл. параклис, публикувано на 30.05.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за тържествено заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 18.05.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 15.05.2023 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 17.05.2023 г.:  Предл.ИК К.Дамянова

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.04.2023 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.04.2023 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 20.04.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПК НАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 20.04.2023 г.

Материали за заседание на ПК и Общински съвет -Трявна, насрочено за 20.04.2023 г.: Предл.доклади читалища – Отчет НЧ П. Славейков-2022; Отчет НЧ Кап. Никола-2022;  Отчет НЧ Пробуда-2022; Отчет НЧ Съединение-2022,  Предл. почетен знак, Предл. наем паркинг, Предл.продажба имот с.Руевци, Предл.разрешение ПУП -Трявна, Предл.разчети ОБ 2023 г.-1-ва част Предл.разчети ОБ 2023 г. – 2-ра част Предл.разчети ОБ 2023 г. – 3-та част, Предл.промяна поз. 56 от КР, Предл.механизъм субсидии превози, Предл.стратегия личностно р-тие -1-ва част Предл.стратегия личностно р-тие – 2-ра част  Предл.отчет МКБППМН, Предл. командировки кмет, публикувани на 20.04.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 07.04.2023 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 11.04.2023 г.: Предл.запис на заповед МИГ

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.03.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 24.03.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС и ПКЗСД, публикувана на 24.03.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 28 и 30.03.2023 г.:Предл. промяна капит.р-ди 2023 г.; Предл.Н-ба финанс. спорт; Предл. год.доклад и отчет ПИРОГодишен доклад за 2022 г. – ПИРО – 1 Годишен доклад за 2022 г. – ПИРО – 2 Отчет ОП р-тие туризъм – част от ПИРО;  Предл.безлихв.заем ТИЦ; Предл.упълн.АВиКПредл.упълн.АВиК-1 Предл.упълн.АВиК-2; Предл. ОП за закрила на детето; Предл.краткосрочна общ.прогр.-енергияKratkosrochna-programa-VEI-2023-2026-;  Предл. ОПМ 2023; 1-Предл. анализ потребн. и предл.планиране на социални услуги2-АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 3-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРАНЕ НА СУ – ТРЯВНА 4-Приложение № 4 -персонал 5-Приложение № 5 – критерии 6-Приложение № 7 – пример 7-Приложение № 1- ТРЯВНА 8-Таблица 3 – Времеви график 9-Споразумение 10-доклад анализ сайт 11-Протокол Съвет въпроси соц услуги 12-Покана публ.предст. Анализ соц услуги за сайт 15-Протокол общ. обсъждане 16-Протокол публикуване на сайт 17-Заповед № 746 от 08.12.2022 г.; Предл. отчет общ.собств.; Предл. отд.наем Славейк.школо; Предл. проект СМРЗИ; Предл.кандидатств. спорт.комплекс; Предл.кандидатств. читалище Т-на; Предл.кандидатств.НДЕФ, публикувани на 24.03.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.02.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ, ПКАУТБЕ,  публикувана на 17.02.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС, ПКЗСД, ПКЗПУКИ, публикувана на 17.02.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 20 и 23.02.2023 г.: Предл.Медиц.център – 1 част Предл.МЦ Т-на Бизнес програма -1 Предл.МЦ Т-на Бизнес програма -2 Предл.Медиц.център – 3 част- отчет БП Предл.МЦ Т-на -фин.отчети-1 Предл.МЦ Т-на -фин.отчети 2  Предл.Медиц.център – отчет приходи и разходи Предл.МБАЛ Т-на -1 Предл.МБАЛ Т-на -2 Предл.МБАЛ Т-на -3 Предл.МБАЛ Т-на -4 Предл.Тревненска седмица -бизнес програма Предл. Тревн.седмица-отчет за бизнес плана и фин.отчет и анализ 2022 Предл. годишна програма читалища Предл. разчет капит.р-ди 2023 Предл.маршрутни разписания Предл.наем ОПФ Предл.ОПМ за 2023 г. Предл.средства ЗУО Предл.изм. и доп.НОАМТЦУ Предл.МИГ-Читалище Предл. по Мярка 7.5-турист.инфрастр. Предл. год.отчет кмет – 1 Предл.отчет кмет-2 Предл.отчет кмет-3 Предл. канализ.колектор Предл.отд.наем обекти 1,8,12 Предл.отдаване ОД Земеделие Предл.упълн.ВиК Предл. начални тръжни цени ППС, публикувани на 17.02.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.01.2023 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.01.2023 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.01.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 24 и 26.01.2023 г.: Предл.продажба с.Ралевци Предл.допълн.Програма общ.собств. 2023 г.-УПИ-XІX-1418, кв. 19 Предл. доп.програма общ.собств.-дом стари хора Предл.актуализ.Тарифа 1кв.м площ Предл. предост.помещение -укрепване общ.капацитет Предл.отчет ОбС Предл.отчет решения -кмет Предл. ГП паша 2023-2024 г. Год.план паша 2023-Прил. 1 Списък регистр.зем.стопани Списък ОПФ-пасище, мера, ливада Регистър ОПФ-Бангейци Регистър ОПФ-Белица Регистър ОПФ-Бижовци Регистър ОПФ-Енчовци Регистър ОПФ-Плачковци Регистър ОПФ-Престой Регистър ОПФ-Радевци Регистър ОПФ-Станчов хан Регистър ОПФ-Трявна Регистър ОПФ-Фъревци Регистър ОПФ-Черновръх Предл. реформ дом стари хора Предл.рехабилит. ул.Черновръх Предл.наем Серендипия Предл. продажба движими вещи – автомобили, публикувани на 20.01.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 12.01.2023 г.

Покана за заседание на ПКЗСД,  публикувана на 12.01.2023 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 17 и 19.01.2023 г.: Предл. упълн. МБАЛ Габрово Материали към предл.упълн.МБАЛ Габрово Бизнес програма МБАЛ Габрово – I част Бизнес програма МБАЛ Габрово – II част Бизнес програма МБАЛ Габрово – III част, публикувани на 12.01.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 16.12.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПКАУТБЕ, публикувана на 16.12.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКОКМДС, ПКНАОРСПГКИРОС, ПКЗСД и ПКЗПУКИ, публикувана на 16.12.2022 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 20 и 22.12.2022 г., публикувани на 16.12.2022 г.:  Предл. одобр.управител на МЦ    Предл.наем зем.земи Транс Лес – стр. 1-14 Предл.наем зем.земи Транс Лес – стр.15-24 Предл.наем зем.земи Транс Лес – стр. 25-32  Предл. ТБО Предл. изм.НОАМТЦУ Предл.Програма ОС 2023 г. – I част Предл.Програма ОС 2023 г. – II част Предл.промяна КР22 Предл.НТЦ Плачковци кв.19 Предл. Красива България Предл.общ.капацитет Предл.запис заповед МИГ Предл. ПУП – Бангейци Предл. едрогабар.отпадъци Черновръх Предл. култ. и спорт.календари Предл.команд.кмет

–––––––––––––––––––––––––––

Покана за тържествено заседание на Общински съвет – Трявна, което ще се проведе на 21.12.2022 г.

………………………………………………………………………………………………………………

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 09.12.2022 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 13.12.2022 г., публикувани на 09.12.2022 г.:

Бизнес програма- 1-ва част Бизнес програма – 2-ра част

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 24.11.2022 г.

Материали за заседания на ПК и на Общински съвет -Трявна, насрочени за 28.11.2022 г. и 30.11.2022 г., публикувани на 24.11.2022 г.: Предл. арх.Попова Предл.акт.общ.бюджет Предл. промяна КР Предл. промени КР ЦС Предл. софтуерен продукт Предл.изм.Наредба данъци Предл. изм.Наредба цени – ТБО Предл.изм.Наредба цени-СМРЗИ Предл. списък спортни обекти Предл.кандид.безлихвен заем Предл. НТЦ имот кв. 34 Плачковци Предл.продажба имот кв. 19 Плачковци Предл. ПУП Черновръх Предл.одобр.ПУП-Плачковци – Koor_Plachkovci_PUP-PUR_1970 Ob_zap_Plachkovci_PUP-PUR ПЛАЧКОВЦИ_ПУП-ПУР_преди изменение ПЛАЧКОВЦИ_ПУП-ПУР_след изменение Предл.имоти-чл.37в,ал.10-к Предл.имоти-чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Предл.авт.пощенски станции Предл.земл.Черновръх-липса на водоизт.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 01.11.2022 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 03.11.2022 г., публикувани на 01.11.2022 г.

Предл. ОС ВиК ООД Габрово,

Предл. удълж.срок управител МЦ

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 21.10.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.10.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.10.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 21.10.2022 г.

Материали за заседания на Постоянните комисии на 25.10.2022 г.  и Общински съвет -Трявна на 27 октомври 2022 г., публикувани на 21.10.2022 г.: Предл.цени такси Предл.промени ГПП дървесина Предл.Наредба спортни обекти Предл.наем плувен к-с Трявна Предл.АВиК Предл.промени бюджет Предл.управител Тревн.седмица Предл. наем обект 1,8,12 Предл.фотоволтаична електроцентрала Предл. продажба имот Плачковци Предл.НДЕкофонд Предл. патронажна мобилност Предл.Грижа в дома Предл.командир.Кмет

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 30.09.2022 г.

Материали за заседания на ОбС-Трявна на 06 октомври 2022 г., публикувани на 30.09.2022 г.

Предл. енерг.ефект. ДГ Светлина

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.09.2022 г.

Покана за ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУпубликувана на 23.09.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 27 и 29 септември 2022 г.:Предл.год.план дървесина и нач.цени Предл. отчет общ.бюджет 2021 г. – Прил. от № 1 до № 5 вкл., от № 6 до № 10 вкл., от  № 11 до № 13 вкл.,от № 14 до № 15 вкл., Предл.упълн. – Асоциация ВиК Габрово Предл. общо събрание ВиК ООД Г-во Предл. бюдж. прогноза 23-25г. Предл. запис заповед МИГ Предл. енерг.ефект. сграда Община Т-на Предл. трансформ.дълг – рекултивация депо  Предл. топъл обяд Предл. енерг.ефект. ДГ Светлина Предл. програма риск бедствия, публикувани на 23.09.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 25.08.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 29 и 31 август 2022 г.: Предл.паралелки ОУ Проф.П.Н.Райков, Предл. паралелки СУ П.Р.Славейков, Предл. паралелки ОУ В.Левски, Предл.ПУП-Престой, Предл. ОДБХ, Предл.кандидатстване по М7.2, Предл.комисия паметник Васил Левски, Предл.комисия наименования, Предл. НТЦ-стоман.конструкция, Предл.прекрат.процедура МЦ, Предл.открив.процедура МЦ, Предл. актуализ.бюджет Предл.ОМРЗ Кмет Трявна Предл.ОМРЗ Кмет Плачковци, публикувани на 25.08.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.07.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.07.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.07.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 22.07.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 26 и 28 юли 2022 г.:Предл.паметник В.Левски, Предл.ОПФ-Св.Славов, Предл. промени  бюджет към 30.06.2022 г. – Справка промени бюджет, Предл.отчет бюджет 30.6.2022 г. Отчет бюджет 30.06.2022-1,2,3,4,5,6 7 -СЕС-2021-30.06.2022 8-РА 2020-30.06.2022 9- Справка Приложение №9 ДМП 30.06.2022 10 – Месечен отчет за 2022 Юни 5704 Трявна Капиталови разходи 11- ТЕКУЩУ РЕМОНТИ 12- КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА КЪМ 30.06.2022г., Предложение конкурс „Тревн.седмица“ Договор Тревн.седм. Предл. приемане на ОПНРБ Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Трявна за периода 2022-2025 г., Предл. командировки кмет-Отчет 01.04-30.06, Предл.промяна съвет соц.услуги, Предл.удълж.срок МЦ, Предл.наем шах, Предл. ПУП Плачковци,  Плачковци ул.Георги Лазаров Предл. наем ОПФ- търг, Предл. отчет решения-Отчет 01-06.2022, Предл. отчет ОбС, Отчет дейност ОбС, публикувани на 22.07.2022 г., Материали комисия Медицински център, публикувани на 26.07.2022 г., Предл. промяна КР, публикувано на 26.07.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.06.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.06.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.06.2022 г.

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 28 и 30 юни 2022 г.: Предл.ОС ВиК ООД Г-во Предл.ВиК ООД Предл.одобр.ГПП дървесина Предл.план дървесина Предл. промяна собств. ул.Ст.планина 31 Предл. дълг ДГ „Светлина“ и кв.23 гр. Трявна Предл. дълг читалищаТрявна Предл.наем лекарски к-т – дентален Предл. наем ЧОС-дърворезба Предл.наем ПОС-сувенири  Предл.право на ползване – Ч-ще Божковци Предл.Патронажна грижа+  Предл. Сдруж.Цветница Предл.ЧИ ПИ Черновръх, публикувани на 23.06.2022 г.

Предл. Фонд ФЛАГ, публикувано на 24.06.2022 г. Предл. промяна поз. 89 КР`22 публикувано на 28.06.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 07.06.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 07.06.2022

Материали за заседания на ПК и ОбС-Трявна на 08 и 09 юни 2022 г., публикувани на 07.06.2022 г.: Предл.трансф.ЦСКР

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание  на ПКЗСД, публикувана на 13.05.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 13.05.2022 г.

Материали за заседания на ПК и Общински съвет – Трявна на 17 и 19 май 2022 г., публикувани на 13.05.2022 г.: Предл. МБАЛ Габрово Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 1 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 2 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 3 Прил.към Предл.МБАЛ  Г-во 4 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 5 Прил.към Предл.МБАЛ Г-во 6 Предл. здравна карта Предл.конкурс МЦ Предл. аптечна карта Предл. наем чит.Белица Предл. съвет риск бедствия Предл. наем павилион закуски Предл. трансп.схеми Трансп.схеми – 1 Трансп.схеми – 2  Предл. одобр.ПУП П-ци Koor_Плачковци_ПУП-ПР_кв.20-29_1970 Ob_zap_Plachkovci_PUP-PR_kv.20-29 ПУП-ПР_Плачковци_кв.20-29_с точки ПУП-ПР_Плачковци_кв.20-29_след изм Предл. ОПФ  Предл. изм.ПК Предл.упълн.ВиК ООД Г-во

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.04.2022 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПКАУТБЕ, публикувана на 20.04.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС,  публикувана на 20.04.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.04.2022 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет  – Трявна: Предл. наем аптека Предл. отд.безв. АК 150 Отчет МКБППМН Предл. МКБППМН Предл. наем паркинг Предл. наем ОПФ Предл. докл.читалища и отчети Предл. год. програма читалища Год.програма чит. дейн. ОТ Прогр. чит. Съединение Предл.дейн.чит.Славейков Предл. дейн.чит.Божковци Прогр.чит.Плачковци Предл.наем АК7 Предл. АВиК, Предл. местополож.зала и паметник Предл. пенсион.клуб Предл. общество Италия Предл. Нар преместваеми Предл.изм.Нар. деца Предл. изм.НОАМТЦУ Предл.наем плувен к-с Тр Предл. цена Кавалджийска 20 Предл. цена Кис.мера Предл. цена Бижовци Предл. средства по ЗУО Предл.командировки

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 14.04.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,  публикувана на 14.04.2022 г.

Материали за заседания на 18 и 19.04.2022 г.:

Предл. запис заповед, публикувано на 14.04.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС, ПКЗСД и ПКЗПУКИ, публикувана на 01.04.2022 г.

Покана за ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ, ПКАУТБЕ, публикувана на 01.04.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 01.04.2022 г.

Материали за заседанията на 04 и 07 април 2022 година: Предл. работно време председател; Предложение  утвърждаване проект за бюджет 2022 г.  Проект общ.бюджет 2022 г. – I част Проект общ.бюджет 2022 г.- II част, публикувани на 01.04.2022 г.

1 Проект ОБ`22 2 Проект ОБ`22 3 Проект ОБ`22

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 22.03.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 22.03.2022 г.

Материали за заседания на 29 и 31 март 2022 г., публикувани на 22.03.2022 г.: Предл. БП ВиК ООД – Г-во – Приложение_3_Протоколи_фирми_2020, Община_Дряново, Община_Габрово,Договор_ВиК_Йовковци_Велико_Търново_ Приложение_4 Договор_ВиКАД_Ловеч_Приложение_4 Договор_АВИКАНЕКСstruktura_bp_2022_2026_finalPD-2020-2019-GboblastOtgovor_StatistikaGabrovo-model-bp-2022-2026_v.4_rev.utaiki _revised; Предл. АВиК Г-во – АНЕКС Договор_АВИК Община_Габрово Община_Дряново Otgovor_StatistikaPD-2020-2019-Gboblast Gabrovo-model-bp-2022-2026_v.4_rev.utaiki _revised struktura_bp_2022_2026_final Договор_ВиК АД_Ловеч_Приложение_4 Договор_ВиК_Йовковци_Велико_Търново_Приложение_4 Приложение_3_Протоколи_фирми_2020  Предл. програма закрила дете, Становище от ОТ програма закрила дете Програма закрила дете; Предл. Е. Гебрев; Мотиви Е.Гебрев Предл. план личностно р-тие; Предл. год.доклад ПИРО, Годишен доклад ПИРО, Отчет програма туризъм ПИРО; Предл. отчет общ. собственост, Отчет общ.собственост; Предл. продажба ул. Кавалджийска; Предл. продажба ул. Кисийска мера – Удостов. търпимост Кис.мера; Предл. продажба с. Бижовци; Предл. ПУП Кисийците – Регистър_Дов. водопровод ф63 мм Регистър_Въздушна каб. линия 0.4 kV НН-R Об_Зап-ПУП-ПП-Водопровод-Кисийците-R Коор_Дов. водопровод ф63 мм Коор_Въздушна каб. линия 0.4 kV НН-RЗаповед допускане-Кисийска мера7_ПУП-ПП_Дов. водопровод ф63_420-8006_ТР-ПЛАН_Дов. водопровод ф63_A45_ПУП-ПП_Дов. водопровод ф63_A44_ТР-ПЛАН_Дов. водопровод ф63_420-8003_ПУП-ПП_Дов. водопровод ф63_A32_ТР-ПЛАН_Дов.водопровод ф63_A41_ПУП-ПП_Въздушна каб. линия 0.4kV НН_A4; Предл. ПУП Плачковци; Предл. наем помещение № 6 СМРЗИ; Предл. наем с.Веленци; Предл. таксиметрови стоянки – Прил. към таксита, Прилож. към Р-ние 25; Предл. наблюдат.комисия. Доклад ПИРО 2021

 

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 17.02.2022 г.

Пред л. МБАЛ Трявна 1 Предл. МБАЛ Трявна

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 17.02.2022 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 17.02.2022 г.

Материали за заседанията на 21 и 24 февруари 2022 г., публикувани на 17.02.2022 г.: Предл.МЦ Трявна Предл. МЦ-1 Предл. МБАЛ Трявна Предл. МБАЛ Трявна1 Предл. акции ВиК ООД Г-во Предл. упр. общ.горски територии Предл. Тарифа 1 кв.м. Приложение 1-2 тарифа Предл. годишен отчет кмет Отчет кмет програма управление `21 Предл. безлихвен заем Предл. кандидатстване СМРЗИ Предл. упълномощаване МБАЛ Г-во  Предл. култ и спортен календар Предл. ПУП Плачковци Предл. ПУП Престой Предл. наем помещение № 7 Предл. наем пелети Предл. членство в ОУСтТР Предл. овощна градина Предл. ОПФ- насл. П. Михайлов.

Допълнителни точки: Предл. Пенко Пенев Предл.соц.услуги

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР И ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ и ПКПУКИ,  публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКЗС, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 21.01.2022 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 21.01.2022 г.

Материали за заседанията на 25 и 27 януари 2022 г.:

Предл. отчет Тревн.седмица; Предл. МБАЛ Габрово; Предл. трансп.схеми; Предл. год.план паша; Предл. план младежта `22; Предл. наем помещ. в НЧ Трявна; Предл. ел.зарядна станция;  Предл. проект видио стена; Предл. посетителски център; Предл. отчет решения ОА   Предл. отч. ОбС; Предл. прекратяване пълномощия, публикувани на 21.01.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна , публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, ПКОСОПДДОУ и ПК ПУКИ, публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 16.12.2021 г.

Покана за заседание на ПК ОКМДС и ПКЗСД,  публикувана на 16.12.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 21 и 22.12.2021 г. на ПК и Общински съвет – Трявна, публикувани на 16.12.2021 г.: Предл. командировка кмет Предл. общ.комисия БД Предл. проектно предл. по Мярка 7.2 Предл. проектно предл. по Мярка 7.5 Предл. промяна в разчета за КР за 2021 г. Предл. ПУП – Бижовци Предл. ПУП – Плачковци Предл. ПУП с. Кисийците  Предл. ТБО 2022 посл.вариант  Предл. Цветница Предл.АВиК 1 бизнес-план Предл.АВиК 2 проекти договори Допълн.м-ли към Предл.АВиК 2-проекти договори  Предл.възмездно придобиване – за алея Предл.политика Предл.програма имоти Предл.продажба имот в гр.Плачковци Предл.стратегия ЛР Програма управление имоти Стратегия ЛР

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.11.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.11.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.11.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 23.11.2021 г. и на 25.11.2021 г. на ПК и на Общински съвет – Трявна, публикувани на 18.11.2021 г.: Предл. Бизнесплан ВиК Г-во Предл. дофин. ОУ П-ци Предл. КБ Предл. ОПФ Предл. освобожд.наемни вноски Предл. отч.чл. 60 от ЗУО Предл. промени ОБ към 30.09.21 Предл. списък имоти ПОС Предл. Цветница Предл.възм.придоб от физ.лице Предл.общ.превоз пътници, публикувани на 18.11.2021

––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.10.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.10.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.10.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 26.10.2021 г. и на 28.10.2021 г. на ПК и на Общински съвет – Трявна, публикувани на 22.10.2021 г.: Предл. възмездно придобиване имот Предл. отчет бюджет 2020 Предл. попълване ПКОСОПДДОУ Предл. преобразуване на общ.жилище. Предл. програма дейности отпадъци Предл. продажба Трявна Предл. р-ди командир.кмет Предл. упр.общ.горски терит. Предл. упълн.АВиК Предл. цени таксим. превоз Предл.бюдж.прогноза `22-24, Предл. документи „Здравец“,публикувани на 22.10.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.09.2021 г.

Покана за съвместно заседадание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.09.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 23.09.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 28.09.2021 г. и на 30.09.2021 г. на ПК и на Общински съвет – Трявна, публикувани на 23.09.2021 г.: Предл. отчет бюджет 2020 г., Протокол от обществено обсъждане бюджет, Предл. Н-ба детски градини, Предл. отмяна Н-ба животни, Предл. цена ПИ 73403.501.3077, Предл. съгласие имот Плачковци, Предл. промяна собств. имот Плачковци, Предл. мерки енерг.ефект., Предл. наем ОПФ, Предл. допълн.год.план паша, Предл. промяна състав ПК.

Допълнителни предложения: Предл. водоснабд.Черновръх, Предл. избор МБАЛ, публикувани на 27.09.2021 г.; Предл. промяна в разчета за капиталови р-ди, публикувано на 28.09.2021 г.; Предл. споразумение – МБАЛ, публикувано на 29.09.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседане на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.08.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.08.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 19.08.2021 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 19.08.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на ПК и Общински съвет – Трявна: Предл. управл. общ. горски територии, Предл. разходи командировки, Предл. отчет изпълн. решения, Предл. проект        Н-ба публични предпр., Предл. проект Н-ба търг.дейност, Предл. паралелки ОУ Плачковци, Предл. паралелки ОУ „П.Н.Райков“, Предл. паралелки СУ Трявна, Предл. отчет бюджет, Предл. възмездно придобиване на ПИ в Трявна, Предл.промяна капиталови разходи – Колектор, Предл. промяна МБАЛ Ковид, Предл. краткоср.дълг ФЛАГ,  Предл. промяна ПК, Предл. промяна ПК-1, публикувани на 19.08.2021 г., Предл. фин.помощ на Иван Кънев, публикувано на 24.08.2021 г.

…………………………………………………………………………………………………………

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 21.07.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.07.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.07.2021 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 21.07.2021 г.

Материали за заседания на 27 и 28 юли 2021 г.: Предл. кандидатстване МБАЛ; Предл. процедура МБАЛ Т-на; Предложение Бизнес-план ВиК ООД, Бизнес план ВиК ООД Габрово 2022-2026 г.- I-ва част, Бизнес план – II част, Бизнес план – III част, Бизнес план – IV част,  Бизнес план – V част,  Бизнес план – VI част, Бизнес план – VII част, Бизнес план – VIII част; Предл. АВиК Г-во; Предл. управление общ. горски територии; Предл. кандидатстване СМРЗИ; Предл. осв. наеми Термодинамика; Предл. безвъзм.у-ние имот на ул. Ив. Горова № 4; Предл. придобиване ПИ 73403.86.24; Предл. ПУП с. Бангейци, Предл. ПУП земл. Трявна, Предл. ПУП кв. 20,32, 33 и 34 П-ци, Предл. разходи командировки; Предл. Отчет ОбС, публикувани на 21.07.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.06.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.06.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.06.2021 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 18.06.2021 г.

Материали за заседанията на 22 и 24.06.2021 г.: Предл. Традиция; Предл. наем сладкарница; Предл. запис з-д енергия; Предл. членове комисия спорт;  Предл. ПУП Черновръх; Предл. ПУП Престой; Предл. ПУП Черновръх 21; Предл. ПУП Черновръх 22; Предл. безвъзм.предост. от Обл.админ.; Предл. цена имоти ул. А. Кънчев;  Предл. допълн. програма и сключв. договор Рамона; Предл. промяна структура ОА; Предл. отмяна    Р-ние № 62 от 2021 г.; Предл. отмяна Р-ние № 65 от 2021 г. публикувани на 18.06.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 26.05.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 26.05.2021 г.

Материали за заседания на 31.05. и 01.06.2021 г.: ВиК част първа, ВиК част втора, публикувани на 26.05.2021 г., Предл. изм. Р-ние № 110, публикувано на 28.05.2021 г., Предл.упълн.АВИК, публикувано на 28.05.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на ОбС – Трявна, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 14.05.2021г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 14.05.2021г.

Материали за заседания на ПК и ОбС – Трявна на 18.05. и 20.05.2021 година:

Предл. гласуване отписване Здравец, Предл. отд. лекарски к-т; Предл. отдав. имот с.Радевци;  Предл.наем стол СУ П.Р.Славейков; Предл. наем Цветница; Предл.наредба спортни клубове; Предл. освоб.наеми Канарата; Предл. обучение 4-год.; Предл. трансф. ЦС КР; Предл.мерки пандемия; Предл.проектно предл.културно наследство; Предл.упълн.МБАЛ Г-во, публикувани на 14.05.2021 г.; Предл.предост. безвъзмездно- избори, публикувано на 17.05.2021 г., Предл. повт.обсъждане на  Р-ние № 75 от 27.04.2021 г., публикувано на 18.05.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.04.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.04.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.04.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 22.04.2021 г.

Материали за предстоящи заседания на 26.04. и 27.04.2021 г., публикувани на 22.04.2021 г.

Предл. командировки Кмет Предл. доклади читалища Предл. Правила Славейкова награда Предл. покана Ц. Бошнакова-, Празникова Предл. управл.общ.горски територии Предл. ПУП 81058.429.39 Черновръх Вареницата Предл. проект ЧИ ОУП Черновръх Данова поляна Предл. проект ЧИ ОУП Санаториум    Предл. ПУП 81058.259.21 Черновръх Предл. ПУП 81058.259.22 Черновръх Предл. одобряване промени бюджет Предлож. продажба ПИ на ул. А.Кънчев Предлож. продажба в кв. 34 Плачковци Предл. запис заповед читалища Предл. запис заповед детски площадки Предл. упълн.МБАЛ Г-во Предл. запис заповед текущи разходи.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 19.03.2021 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 19.03.2021 г.

Материали за заседанията на ПК и Общински съвет – Трявна:

Изм. Р №31; Отч. „Здравец“; Упр.горски терит., АВиК; Прием ПИРО; Annex 1 B Programa za realizacia turizam F Annex 1 Programa za realizacia F Annex 1A Prioritetni Proekti Annex 2-Indicativna Finansova Tablica F Annex 3.1 – Indicators Annex 3.2 – Results Indicators Annex 3.3-Indicatori Vazdejstvie Final Draft PIRO Tryavna_Final F img5AC2; Бюдж. прогноза; Изразх. средства РИОСВ; Прогр. читалища; Наредба данъци, Наредба цени; Прогр. закр. детето; Запис заповед; Патрон. грижа; Съвет соц. услуги; Доклад ОПР; Освобождаване наеми; ПУП кв. 61; Учред. право; Терен спортна зала;Одобрение ЦГЧ; Пректно предл. Черновръх; Отчет общ.собств.; Еко Флора 2018; Наем папукч.; ОПФ Генов; ОПФ Ноева – публикувани на 19.03.2021 г.

Освобождаване от наемни вноски.

…………………………………………………………………………………………………………….

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 19.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 19.02.2021 г.

Материали за заседания на 24 и 25.02.2021 г.: МБАЛ, MЦ,  Тревн. седмица, ВИК, План сеч „Здравец“,  Управление горски територии,  Годишен отчет Кмет,  Отчет МКБППМН,  НОАМТЦУ,  Отчет туризъм,  Програма туризъм, Застраховане, Възлагане общ. превоз,  ТИЦ,  Интеракт. център, Информ.визуална с-ма,  Уолтопия,  Асист. подкрепа, Частично изменение Плачковци,  ОПФ, публикувани на 19.02.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 11.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 11.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, ПКОКМДС и ПКЗСД, публикувана на 11.02.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКАУТБЕ и ПКПУКИ, публикувана на 11.02.2021 г.

Материали за заседанията:

Проект за бюджет на Община Трявна за 2021 година оb-1 ob-2, публикуван на 11.02.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 22.01.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.01.2021 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.01.2021 г.

Покана за съвместно заседание на ПКНАОРСПГКИРОС и ПКОКМДС, публикувана на 22.01.2021 г.

Материали за заседанията: Naredba novorodeni, os vik, pl mladezhi, zhil kom, gori starost, prekr dog Zdr, pregistr ob firma, upravl gorski teritor, Zdr pl polzv, pup 1 Chernovr., pup 1-1 Chernovr., Pl prol 16a, chena Kwsovtsi, daren Pungovtsi, taxi namalen, uchastie v narodn. shtastie, otchet resh km, otchet obs, plan pasha-1, plan pasha-2, plan pasha-3, plan pasha-4, upwln ko, otkaz kk G. Stanchovtsi, transportna shema, zapl km tr, zapl km pl, upwln v MBAL G-vo, публикувани на 22.01.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.12.2020 г.

Материали за заседанията: 1 tbo.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,  публикувана на 17.12.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.12.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.12.2020 г.

Материали за заседанията: 1 tbo; 2 vik; 3 izm nar dan; 4 pr os; 5 obekti; 6 pup; 7 topwl obyad; 8 fitnes; 9 plan zdr; 10 nes zdr; 11 upravl gorski; 12 parking; 13 studio; 14 naemi; 15 opf al 16; 16 opf al 10; 17 komand, публикувани на 17.12.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.11.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.11.2020 г.

Материали за заседанията на 24 и 26.11.2020 г.: т. 1; т. 2; т. 3; т. 4;  т. 5; т. 6; т. 7; т. 8; т. 9; т. 10; т. 11; т. 12; т. 13; , публикувана на 20.11.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 03.11.2020 г.

Материали за заседание на 05.11.2020 г., публикувани на 03.11.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 23.10.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 23.10.2020 г.

Материали за заседанията на 28 и 29.10.2020 г.:  т. 1; т. 2; т. 3; т. 4; към т. 4; т. 5; т. 6; т. 7;  т. 8;  т. 9; т. 10; т. 11;  т. 12; т. 13;  т. 14; т. 15; т. 16; към т. 16 Доклад; т. 17; т. 18; т. 19; т. 20; т. 21; т. 22; т.23, публикувани на 23.10.2020 г.

Tryavna ex post Eval 2014-2020, Последваща оценка за изпълнението на ОПР на Община Трявна 2014 – 2020, публикувана на 29.10.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.09.2020 г.

Покана за съвместно заседание на ПКБФСДМИР и ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.09.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.09.2020 г.

Предложения за заседанията: Отчет за изпълнение бюджета на общината за 2019 г.; Бюджетна прогноза 2021-2023; Транспотна схема; Изменение на НОАМТЦУ; Продажба на имот в Трявна, публикувани на 17.09.2020 г.

–––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.08.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.08.2020 г.

Материали за заседанията на ПК и Общински съвет – Трявна, насрочени за 26 и 27 август 2020 г.:

Наредба данъци; Наредба цени; Отчет бюджет първо шестмесечие 2020 г.; Отчет изпълнение на решения на ОбС; Пром.разч.кап.разходи за 2020 г.; Запис заповед „По-чиста ТрявнаЗапис заповед спортна площадка;  Отмяна решени №161; Допълване програма, Продажба имот на ул. Бедек гр. Плачковци; Закупуване на хидромасажна вана; Промяна предназначение на имот от публична в частна собственост; Прекратяване на съсобственост по плана на кв. Стоевци; Отдаване под наем ОПФ; Отдаване под наем ОПФ; Предложение паралелки ОУ „П.Н.Райков; PПредложение паралелки СУ „Пенчо Р. Славейков“; PПредложение паралелки ОУ „В.Левски“; Предложение изменение правилник общински съвет.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 23.07.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 23.07.2020

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.07.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 23.07.2020 г.

Предложения: Асоциация ВиК; Измен. наредба данъци; Обл. съвет риск бедствия; Запис на заповед; Промени общ.бюджет; Бюджет ОСП; Командировки кмет; Освобождаване от наемни вноски; Учредяване право на ползване; Изменение на КК. Сключване договор под наем земеделска земя; Електропастир; Одобр ПУП; Оценка Бангейци; Оценка Късовци; Продажба павета; Оtchet Obs.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 19.06.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 19.06.2020 г.

Материали за заседанията на 24.06.2020 г. и 25.06.2020 г.:

Predl. docladi chitalishta; Predl MIG; Predl NOAMTTSU; Predl 517 m; Predl.pesheh.pwteka; Predl chast prekratyavane dogovor; Predl dog naem Nedeva; Predl naem zz Bwchvarov; Predl. naem zz Zl. Kwnchev; Predl PUP Bozhkovtsi, публикувани на 19.06.2020 г.

Докладна записка – ЦАО, публикувана на 22.06.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 28.05.2020 г., публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 22.05.2020 г.

Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 22.05.2020 г.

Материали за заседанията, публикувани на 22.05.2020 г.:

Предл. год. фин.отчет на МБАЛ – Трявна за 2019 година; Предл за упълн. в МБАЛ Габрово;  приложения МБАЛ; Предл. год. фин. отчет на МЦ – Трявна за 2019 година; Предл. год. фин. отчет на „Тревненска седмица“ – Трявна за 2019 година; Предл. год. фин. отчет на „Здравец“ – Трявна за 2019 година; Предл. общ.горски територии; 13а Отчет програмата ООС-2019; Предл. ВиK; Предл.колектор Т-на; Предл. доп. Наредба данъци; Предл. искане на съгл. за погасяване на задълж. във връзка със З-д № 16421.05.2019 г. на ИАОС; Предл. промяна бюджет към 31.03.2020 г.; Предложение за промяна в Справка по чл. 87 от ДБРБ за 2020 г.; Пред промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г.; Предл. командировки Кмет; Предл. годишен план социални услуги; Годишен план социални услуги; Предл. мобилно приложение; Предл. частично освобожд. от наемни вноски на наемателите на ателиета за занаяти; Предл.намни вноски Калинчева къща; Предл. отчет за изпълн. програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2019 г.; Отчет програмата ООС-2019; Предл. отчет за състоянието на общ. собственост през 2019 г.; Предл. отчет ОбС; Предл.разреш. изработване на ПУП – ПР и ПЗ за частично изм. на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134; Предл.ПУП Бижовци; Предл. отм. Р-ния 77 и 78; Предл. цена за учред. право на пристрояване в ПИ, ЧОС с идентификатор 73403.501.300; 21 Предл. отд. под наем на зем. земя с начин на трайно ползване нива от ОПФ, чрез публичен търг с явно наддаване; Предл. общ.поз.фонд; Предл. продажба кв. Късовци; Предл. продажба Бангейци; Предл. продажба метална конструкция.

–––––––––––––––––––––––––––––-

OFK Tr;  osvobozhdavane naemi;  ikon swvet;

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 27.03.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 27.03.2020 г.

План личностно развитие

Oбществен съвет социално подпомагане

Програма ЗД

Останалите материали за заседанието са публикувани на 16.03.2020 г. и на 17.03.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна , публикувана на 24.03.2020 г.

Предложение правилник, публикувано на 24.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанието на Общински съвет – Трявна, обявено за 26.03.2020 г. от 14.00 часа, се отлага за неопределено  време,публикувано на 24.03.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 20.03.2020 г.

Материали за предстоящо заседание на Общински съвет – Трявна

Наблюдателна комисия, публикувано на 18.03.2020 г. Предложение отчет МЦ; Предложение отчет МБАЛ; Предложение отчет „Тревненска седмица“; ОССП;  Актуализация тарифа; Отдаване под наем зем.земя , публикувани на 17.03.2020 г.  Предложение доклад ОПР 2019; доклад ОПР 2019; Бюджетна прогноза-1; Бюджетна прогноза-2; Изменение НОАМТЦУ; Предл структура общ.администр.2020 и Прил 1;  Структура на общинска администрация Прил 2; Предложение Програма туризъм; Отчет програма туризъм-2019; Програма туризъм 2020; публикувани на 16.03.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 18.02.2020

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 18.02.2020 г.

Материали за заседанието AVTOMI PL; FOND SO ZAKR; GPP; GPP3; IZM RESH 147; KAND EE; KK 2067; KK 2893; KOM ZHIL VL; PRAV OS; PROGR CHITAL; pup 517; pup 518; pup 548; TVNET; UA MBAL; UA MTS; UA TR SEDM

–––––––––––––––––––––––––––––

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ на система за външно изкуствено осветление за гр. Трявна и гр. Плачковци, публикувано на 24.02.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.02.2020 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 05.02.2010 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.2.2020 г.

Т.1 PR0GR KMТ.1-01-11.02; Т.2 NAR DAN;T.3 neswst zdr; T.4 prekr upr zdr; T.5 upr gt; T.6 ABiK; T.7 rs; T.8 tar; T.9 zastr; T.10park; T.11 MK, публикувани на 05.02.2020 г.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

1-Комисия – Бюджет

2-Комисия-Общинска собственост

3-Комисия по здравеопазване

4-Комисия Нормативни актове

5-Комисия по Образование

6-Комисия КОМПИ

7-Комисия по архитектура

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 27.01.2020 г.

Материали за заседанието, публикувани на 27.01.2020 г.

п. 1; п.2; п.3; п.4; п.5; п.6; п.7; п.8; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.19

Общински план за младежта за 2020 на община Трявна


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.01.2020 г.

Материали за заседанието, публикувани на 17.01.2020 г.

Pravilnik-na-Obshtinski-savet-Tryavna

KMBT_215_00797 KMBT_215_00798 KMBT_215_00799

KMBT_215_00800

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 07.01.2019 г.

т. 1; т. 2т. 3; т. 4т. 5т. 6т. 7т. 8т. 9т.10т. 11т. 12т. 13т. 14т. 15т. 16 , публикувани на 07.01.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 13.12.2019 г.

Т. 1-1 Т. 1-2 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 т. 7 Т. 8 Т. 9 Т. 10

МАНДАТ 2019-2023 година

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за  заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР , публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 05.09.2019 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС , публикувана на 05.09.2019 г.

Покана зба заседание на ПКЗСД, публикувана на 05.09.2019 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна, насрочено за 12.09.2019г.: 

т.1;т. 2;т. 3;т.4;т. 5;т. 6;т.7;т.8;т.9;т.10;т.11;т.12;т.13;т.14;т.15;т.16;т.17;т.18;т.19;т.20;т.21т. 22;т. 23;т.24;т.25;т.26.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет-Трявна, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 26.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 26.07.2019 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.07.2019 г., публикувани на 26.07.2019 г. : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за тържествено заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.07.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет-Трявна, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.07.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.07.2019 г.

Материали за заседание на 10.07.2019 г. – 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 1617; 1819


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 17.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,  публикувана на 17.05.2019 г.

Материали за заседанията на 22 и 23.05.2019 г.: Наредба ООС изменение; Асоциация ВиК; План активи;  ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2019; ПЛАН ЗА У.Ч.Р. 2019 г.; ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ 2019 г.; МБАЛ Г-во; Приложения; ВРИД МЦ; ехограф; изм Р 54; ОПФ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, публикувана на 03.05.2019г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ , публикувана на 03.05.2019 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 03.05.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКЗСД,  публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 18.04.2019 г.

Покана за заседание на 22.04.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 18.04.2019 г.

Проектите на двете наредби са публикувани на сайта на Община Трявна на 22.02.2019 г. в документи за публично обсъждане.


Покана за заседание на 02.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 29.03.2019 г.

Покана за заседание на 28.03.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКЗСД, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.03.2019 г.

Покана за заседание на 27.03.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 22.03.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – материали за заседанията, публикувани на 22.03.2019 г.


Покана за заседание на 26.02.2019 г. на Общински съвет – Трявна , публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКАУТБЕ, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.02.2019 г.

Покана за заседание на 25.02.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 21.02.2019 г.

KMBT_215_00547; KMBT_215_00548; KMBT_215_00549;

KMBT_215_00550; KMBT_215_00551; KMBT_215_00553;

KMBT_215_00581; KMBT_215_00556; KMBT_215_00557;

KMBT_215_00558;KMBT_215_00559A; KMBT_215_00560A;

KMBT_215_00561A; KMBT_215_00562A; KMBT_215_00563;

KMBT_215_00565;  KMBT_215_00566;  KMBT_215_00567;

KMBT_215_00568;  KMBT_215_00569;  KMBT_215_00570;

KMBT_215_00573;  KMBT_215_00574;  KMBT_215_00575;

KMBT_215_00576;  KMBT_215_00577;  KMBT_215_00578;

KMBT_215_00579

–––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКАУТБЕ,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКЗПУКИ,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКНАОРСПГКИРОС,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКОКМДС, публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 30.01.2019 г. на ПКЗСД,  публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 29.01.2019 г. на ПКОСОПДДОУ,

публикувана на 24.01.2019 г.

Покана за заседание на 29.01.2019 г. на ПКБФСДМИР, публикувана на 24.01.2019 г.

Материали за заседанието на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна, KMBT_215_00511 KMBT_215_00512

2019 година

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 19.12.2018 г.  публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 18.12.2018г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 18.12.2018 г., публикувана на 14.12.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 18.12.2018 г.,  публикувана на 14.12.2018 г.

Материали за заседанията: публикувани на 14.12.2018 г.

КMBT_215_00498; KMBT_215_00499; KMBT_215_00501.

–––––––––––––––––––––––––

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 28.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗПУКИ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 27.11.2018 г., публикувана на 23.11.2018 г.

Материали за заседание: KMBT_215_00491; KMBT_215_00492; KMBT_215_00494; KMBT_215_00495.

––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 30.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 30.10.2018 г., публикувана на 24.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 30.10.2018 г. , публикувана на 24.10.2018 г.

Материали за заседанията: публикувани на 24.10.2018 г.

КМВT_215_00476KMBT_215_00478KMBT_215_00479;KMBT_215_00483.


 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 19.10.2018 г.,публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 19.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 19.10.2018 г., публикувана на 15.10.2018 г.

Материали за заседанията:

KMBT_215_00473 KMBT_215_00474

KMBT_215_00475, публикувани на 15.10.2018 г.

––––––––––––––––––––––––––-

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 27.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 26.09.2018 г., публикувана на 21.09.2018 г.

Материали за заседанията – KMBT_215_00465;KMBT_215_00466;KMBT_215_00467;KMBT_215_00468;KMBT_215_00469;KMBT_215_00471.


 

 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 05.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 04.09.2018 г., публикувана на 03.09.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна,публикувани на 03.09.2018 г.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.08.2018 г., публикувана на 20.08.2018 г.

Mатериали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 22.08.2018 г., публикувани на 20.08.2018 г.

 


26.07.2018 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 02.08.2018 г. , 14.00 ч.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 01.08.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 01.08.2018 г.

Материали за заседание, насрочено за 02.08.2018 г.

Док.1

Док.2

Док.3

Док.4

Док.5

Бизнес – план ВиК 

Бизнес – план 2017-2020

Инвестиционна програма

Допълнителни справки – обосновки

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

ОСНОВНА

Допълнителните материали за заседанието, касаещи бизнес – план на ВиК се намират в стая 403 в Общински съвет – Трявна


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 20.06.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 19.06.2018

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за19.06.2018

Покана за заседание на ПКЗСД,насрочено за 19.06.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет -Трявна,насрочено за 20.06.2018 г. – KMBT_215_00422 KMBT_215_00426.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 17.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 15.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 15.05.2018 г., публ. на 11.05.2018 г.

Покана за заседание на  ПКЗСД,насрочено за 15.05.2018г., публ. на 11.05.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.05.2018 г.

В и К ООД – Габрово КMBT_215_00397; 

KMBT_215_00411

KMBT_215_00395;KMBT_215_00393,публ. на 11.05.2018 г.

МБАЛ – Габрово КMBT_215_00398; 

KMBT_215_00410

KMBT_215_00399;

KMBT_215_00400;

KMBT_215_00401

KMBT_215_00402

KMBT_215_00403

KMBT_215_00404а

KMBT_215_00405 KMBT_215_00406 KMBT_215_00407 KMBT_215_00408

KMBT_215_00409


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 24.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС,насрочено за 23.04.2018 г., публ. на 19.04.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 24.04.2018 г.

КMBT_215_00377,

KMBT_215_00380,

KMBT_215_00381

KMBT_215_00382,

KMBT_215_00383,

KMBT_215_00385.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 20.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 19.03.2018 г., публ. на 15.03.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 20.03.2018 г.


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 06.02.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна,насрочено за 06.02.2018 г.


 

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗПУКИ, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ,насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 29.01.2018 г., публ. на 25.01.2018 г.

Проект на бюджет за 2018 година на Община Трявна, публ. на 25.01.2018 г. 1 (32 MB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна – ОП за младежта 2018 г.,публ. на 23.01.2018 г.

Общински план за младежта за 2018 г., публ. на 23.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.01.2018 г.,публ. на 25.01.2018 г.

 


Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа,публ. на

12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочено за 16.01.2018 г. от 15.00 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочено за 16.01.2018 г. от 14.45 часа, публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочено за 16.01.2018 г. от 13.30 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочено за 16.01.2018 г. от 13.30 часа,публ. на 12.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа – първа част,публ. на 12.01.2018 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 17.01.2018 г. от 14.45 часа – втора част, публ. на 12.01.2018 г.

2018 година 

13.12.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 21.12.2017 г. от 9.30 часа, публ. на 19.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 19.12.2017 г., от 14.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 19.12.2017 г. от 14.30 часа, публ. на 19.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 19.12.2017 г. от 14.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 19.12.2017 г., от 14.15 часа, публ. на 13.12. 2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 19.12.2017 г. от 13.30 часа, публ. на 13.12.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 21.12.2017 година – 09,30 ч.  1 (31 MB)   2 (32 MB)

ОПФ_ТРЯВНА

КMBT_215_00315

KMBT_215_00316

KMBT_215_00317


24.11.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 29.11.2017 г. от 14.00 часа, публикувана на 24.11.2017 г. 

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 28.11.2017 г. от 14.50 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 28.11.2017 г. от 14.30 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 28.11.2017 г. от 13.30 часа, публикувана на 24.11.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 28.11.2017 г. от 13.30 часа, публ. на 24.11.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 29.11.2017 година – 14.00 ч.

1 (36 MB) 2 (33 MB)

KMBT_215_00310

 


26.10.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочена за 31.10.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 26.10.2017 г.  1 (48 KB)

Покана за заседание на БФСДМИР, насрочена за 30.10.2017 г. от 13,30 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 30.10.2017 г. от 16.00 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочено за 30.10.2017 г. от 15.40 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПОНАОРСПГКИРОС, насрочено за 30.10.2017 г от 16,30 ч., публ. на 26.10.2017 г. 

Покана за заседание на ОКОСОПДДОУ, насрочена за 30.10.2017 г. от 13,30 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 30.10.2017 г. от 15,00 ч., публ. на 26.10.2017 г.

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 31.10.2017 година – 14.00 ч.

1 (30 MB)

05.09.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочена за 12.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (48 KB) Покана за заседание на ПКБФСДМИР, насрочена за 11.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г (20 KB) Покана за заседание на ПКЗСД, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (17 KB) Покана за заседание на ПКОКМДС, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (18 KB) Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, насрочена за 11.09.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (18 KB) Покана за заседание на ПКАУТБЕ, насрочена за 11.09.2017 г. от 16.30 ч., публикувана на 05.09.2017 г. (17 KB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 12.09.2017 г. – 14.00 ч.

Док.1   Док.2   Док.4


10.08.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочена за 15.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.    Документ (44 KB)

Покана за заседание на  ПКБФСДМИР, насрочена за 14.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (19 KB)

Покана за заседание на  ПКОКМДС, насрочена за 14.08.2017 г. от 13.30 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (18 KB)

Покана за заседание на  ПКЗСД, насрочена за 14.08.2017 г. от 13.40 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (17 KB)

Покана за заседание на  ПКОСОПДДОУ, насрочена за 14.08.2017 г. от 14.00 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (17 KB)

Покана за заседание на  ПКНАОРСПГКИРОС, насрочена за 14.08.2017 г. от 15.10 ч., публикувана на 10.08.2017 г.  Документ (15 KB)

Материали за заседание на Общински съвет – Трявна, насрочено за 15.08.2017 г. – 14.00 ч.  Док.1 (33 MB)   Док.2 (28 MB)