Социална институция/услуга

Описание на дейността/целева група

Местоположение (нас.място)/Адрес

Телефон, лице за контакт, имейл

Капацитет

1

Дом за стари хора

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Град Трявна, община Трявна ул.”Индустриална” № 1 /социален комплекс/

Боян Цачев – Управител Тел. 06776/21-28; 6/21-88

40 лица

2

Център за социална рехабилитация и интеграция

Представлява комплекс от почасови социални услуги, насочени към хора с увреждания и деца в риск, свързани с предоставяне на рехабилитационни услуги, психологични консултации, трудотерапия, социални консултация,логопедична услуга, педагогична и образователна подкрепа.Част от услугите се предоставят мобилно.

Град Трявна, община Трявна ул.”Индустриална” № 1 /социален комплекс/ Гр.Трявна, община Трявна, ул.”Бенковска” 31

Наталия Парова – Социален работник 06776/68-52, 0878627145; e-mail: natali_221984@abv.bg

40 лица/деца

3

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Комплекс от социални услуги, които целодневно създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и установяване на лични контакти.

Град Трявна, община Трявна ул.”Индустриална” № 1 /социален комплекс/

Наталия Парова – Социален работник 06776/68-52, 0878627145; e-mail: natali_221984@abv.bg

30 лица

4

Социално предприятие за обществено хранене

Предоставяне на ежедневен обяд в дома на лицата имащи потребност от услугата – лица с увреждания, самотни възрастни/стари хора. Услугата функционира като общинско предприятие.

Гр.Трявна, община Трявна, ул.”Бенковска” 31

Илияна Дончева – Управител; Тел. 0876392764

180 лица

5

Обществена трапезария

Социална услуга за превенция на социалното изключване, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами и попадат в рискови целеви групи.Услугата е със сезонен характер – предоставя се в периода на зимните месеци – от октомври – април

Град Трявна, община Трявна, ул.”Бенковска” 31/към Социално предприятие за обществено хранене/

Изпълнява се от Социално предприятие за обществено хранене с управител Илияна Дончева – Управител; Тел. 0876392764

50 лица

6

Личен асистент; Социален асистент

Предоставяне на почасови услуги на лица с увреждания и възрастни хора, насочени към подпомагане и подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности

Територията на Община Трявна с всички прилежащи населени места

Наталия Парова – Социален работник 06776/68-52, 0878627145; e-mail: natali_221984@abv.bg

11 броя 12 броя

7

SOS Детско селище – Трявна

Предоставяне на услугата Приемна грижа Предлагане на професионална подкрепа на приемните семейства при работа с деца и семейства в риск. Разширяване на кръга от специалисти, които да работят с детето настанено в семейство и успоредно с това и с приемния родител.

гр.Трявна, ул.”Херман Гмайнер” 1

Иван Христофоров – Директор Програма “SOS Детско селище”, тел. 0879532887, e-mail: ivan.hristoforov@sosbg.org