Покана за заседание на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – съгласно Закона за противодействие на корупцията, публикувана на 07.12.2023 г.

22.11.2023 г.

Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувани на 22.11.2023 г.

Предложение (Доклад) от Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комсиии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувано на 22.11.2023 г.

Оценка на въздействието, публикувана на 22.11.2023 г.

Протокол сайт, публикуван на 22.11.2023 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комсии и взаимодействито му с общинската администрация, публикуван на 22.11.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Съобщение за откриване на процедура по определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Трявна (мандат 2024-2028 г.), публикувано на 04.09.2023 г.

––––––––––––––––––––––––––––

Документи на кандидати за съдебни заседатели в РС -Трявна и Окръжен съд – Габрово, публикувани на 18.07.2023 г.:

T. Димитрова; В. Василева; Цв. Ганчева; В. Александрова-Иванова.

Съобщение за откриване на процедура по определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Трявна (мандат 2024-2028 г.), публикувано на 05.06.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Предложение от Инициативен комитет относно удостояване с Почетен знак „За заслуги към Трявна“ Къна Иванова Георгиева, публикувано на 02.05.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Предложение от Инициативен комитет относно удостояване с Почетен знак „За заслуги към Трявна“ проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев, публикувано на 10.04.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Предложение от Инициативен комитет относно удостояване със Званието „Почетен гражданин на Трявна“ арх. Емилия Попова, публикувано на 07.11.2022 г.

Биографична справка за арх. Емилия Попова, публикувана на 07.11.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––

Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД за периода 2021-2024, Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна за 2022 г.  Отчет за изпълнението на Бизнес програмата на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр- Трявна за периода 2021 г., Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол и Доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2021 г., публикувани на 18.02.2022 г.

Бизнес план за развитието и дейността на Медицински център „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна за 2022 г., Отчет на изпълнението на Бизнес плана за 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г., Въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол и Доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2021 г., публикувани на 18.02.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––

Предложение относно удостояване на Емилиян Гебрев със званието „Почетен гражданин на Трявна“, публикувано на 17.02.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––––

Финансово-счетоводен анализ, Отчет за изпълнение на бизнес план за 2021 г., Оздравителен план за 2022 г. и Бизнес програма за 2022 г. на „Тревненска седмица“ ЕООД гр. Трявна, публикувани на 10.02.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––––

Политика на Община Трявна за участие в общинските публични предприятия, публикувана на 17.01.2021 г. /Приложение към Решение № 212 от 22.12.2021 г./

––––––––––––––––––––––––––

Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна за периода 2021-2024 г., публикувана на 20.12.2021 г.

––––––––-

Заповед № 02-03-133 от 09.06.2021 г. на Областен управител на област Габрово относно оспорване на Решение № 133 от 20.05.2021 г., публикувана на 15.06.2021 г.

Заповед № РД-02-03-89 от 17.05.2021 г. на Вр.и.д. областен управител на област Габрово относно връщане за ново обсъждане в Общински съвет – Трявна Решение № 75 от 27.04.2021 г., публикувана на 19.05.2021 г.

Решение № 70 от 16.06.2020 г. на Административен съд – гр. Габрово относно Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувано на 17.07.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Уведомително писмо от Кмета на Община Трявна относно обсъждане на проекта за Божковска поляна, публикувано на 13.07.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 32 от 06.03.2020 г. на Административен съд – Габрово относно Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Трявна, публикувано на 08.06.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––

ПЪРВИ ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО!

Председателят на Общински съвет – Трявна, инж. Стефан Петров,  поздрави децата от ДГ „Светлина“, ДГ „Калина“ в гр. Трявна и ДГ „Осми март“ в гр. Плачковци.

––––––––––––––––––––––––––––-

Проект на Правилник на Общински съвет – Трявна мандат 2019-2023 г. от група съветници ПП ГЕРБ, публикуван на 25.02.2020 г.

Частична оценка проект правилник ПП ГЕРБ, публикувана на 25.02.2020 г.

Мотиви проект Правилник на Общински съвет – Трявна мандат 2019-2023 г. група съветници ПП ГЕРБ, публикувани на 25.02.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Заповед № РД-02-03-18 от 11.02.2020 г. относно връщане за ново обсъждане в Общински съвет – Трявна на Решение № 35 от 23.01.2020 г. на Общински съвет – Трявна в частта по чл. 13, ал. 5, предложение трето, публикувана на 14.02.2020 г.

Правилник за ново обсъждане, публикуван на 14.02.2020 г.

31.01.2020 г.

Доклад от 29.01.2020 г. за изслушване на кандидати за съдебни заседатели в РС – Трявна

14.01.2020 г.

Протокол № 1 от 14.01.2020 г. от заседание на ВК за изготвяне предложения за съдебни заседатели за РС – Трявна /мандат 2020-2023 г./

13.01.2020 г. 

Съобщение за откриване на процедура по определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Трявна /мандат 2020 г.-2023 г./

Образци на документи, необходими за кандидатстване за съдебни заседатели за РС – Трявна

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели в РС – Трявна

Документи на кандидатите за съдебни заседатели в РС – Трявна

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 732 от 11.11.2019 г. на Административен съд – Габрово относно поправяне на грешка, публикувано на 09.01.2020 година.

09.01.2020 г.

Частична оценка на въздействие  Наредба ООС, публикувана на 16.12.2019 г.

MOTIVI НАРЕДБА ООС публикувани на 16.12.2019 г.

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Трявна, публикувана на 13.12.2019 г.

Решение № 137 от 17.10.2019 г. на Административен съд – Габрово, публикувано на 12.12.2019 г.

МАНДАТ 2019-2023 година

–––––––––––––––––––––––––––––-

13.08.2019 г.

КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ ИЗСЛУШАНИ НА 28 АВГУСТ 2019 г.

На 12.08.2019 г.   временната  комисия  за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Трявна (Мандат 2020 г. – 2023 г.) определи датата за провеждане на изслушване на одобрените кандидати  при спазване изискванията на чл.68 а от Закона за съдебната власт да бъде 28.08.2019 г. – 09,00 ч. в сградата на Община Трявна, зала 401.

13.08.2019 г.

Решение № 10773/10.07.2019 г. на Върховен административен съд, касаещо Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публ. на 13.08.19 г.

06.08.2019 година

Съобщение

Удължава се срокът за подаване на документи относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели в РС – Трявна и ОС – Габрово до 09.08.2019 г.

–––––––––––––––––––––––-

22.07.2019 г.

Решение № 11041/16.07.2019 г. на ВАС, касаещо Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна

15.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД- Габрово и Районен съд – Трявна

Образци на документи, необходими за кандидатстване за съдебни заседатели в РС – Трявна и ОС – Габрово

01.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ №8354/04.06.2016 г. на Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 227/17.12.2018 г. на Административен съд – Габрово 

18.06.2019 г.

Предложение от инициативен комитет за удостояване на Златко Паунов със званието „Почетен гражданин на Трявна“ Предложение

17.12.2018 г.

Предложение от инициативен комитет за удостояване на Негово Високо Преосвещенство ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ  със званието „Почетен гражданин на Трявна“ Предложение

19.10.2018 г.

Предложение от инициативен комитет за удостояване на г-н Иван Момчев със званието почетен знак „За заслуги към Трявна„- Предложение

 

22.06.2018 г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Трявна публкува  Решение № 109/20.06.2018 г. относно:  добряване на Окончателен проект на общ устройствен план на Община Трявна, ведно с приложения към него: _Okonchatelen.rar

06.12.2017 г.

Предложение от инициативен комитет за удостояване на г-н Костадин Семерджиев със званието почетен знак „За заслуги към Трявна“