О Б Я В Л Е Н И Е

22.02.2024 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.86.1 ПО КК И КР НА ГР. ТРЯВНА

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Трявна съобщава на заинтересованите , че със заповед № 115/21.02.2024г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73403.86.2 и 73403.86.3, местност „Павлов лък“ по КК и КР на гр. Трявна, собственост на Димитър Валентинов Попов, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имотите „за жилищно строителство“.
Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 112/21.02.2024 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ –30, кв. 506 по плана на с. Черновръх, общ. Трявна, като от същия се обособяват два нови урегулирани имота – УПИ ХІІІ-161 и УПИ ХІV-22,162 с отреждане „за жилищно строителство“. Дворищно регулационните линии на новообразуваните УПИ се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с проектни идентификатори 81058.432.161 и 81058.432.162 и ПИ 81058.432.22 по КК на с. Черновръх.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 113/21.02.2024 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ – 81 и УПИ ІІІ – 82, кв. 3 по плана на кв. Хитревци, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ урегулиран имот – УПИ ХХІІ-238 с отреждане „за жилищно строителство“.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 111/21.02.2024 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ –1496, кв. 40 плана на гр. Трявна, с цел коригиране границите му, като същите се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1496 по кадастралната карта на гр. Трявна.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 114/21.02.2024 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за изменение на ПУП за поземлен имот с идентификатор 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна, с цел промяна устройствената зона на имота от имот с устройствена зона Жм – жилищна, в имот с устройствена зона Пп – предимно производствена. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.


О Б Я В Л Е Н И Е

15.02.2024 г.

ДО ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2211 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна за УПИ ІІІ-2292,2211,2301, кв. 121а, с цел разделянето му на два нови урегулирани имота – УПИ ІХ-3103 и УПИ Х-3104. Възложител на проекта е „ЛИЛИЯ-2-ЕООД“ ЕООД с управител Цанко Иванов Кафеджиев. Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая №207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.02.2024 г.

ДО ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА ДИМОВА И ВАСКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА – АТЕВА , СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛЕНИ ОБЕКТИ И СГРАДИ , НАХОДЯЩИ СЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.501.1197 И 73403.501.1198 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна за УПИ І – жилищно строителство и УПИ ІІ-1198, кв. 50, с цел коригиране на двата урегулирани поземлени имота и формирането на нов урегулиран имот – УПИ ХІV-1197. Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая №207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.02.2024 г.

ДО СИЛВИЯ ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 02563.522.2 И 02563.522.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че със заповед № 32/15.01.2024г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ 02563.522.10 по кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Алекс Антоанов Згрипаров, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая № 207, етаж ІІ на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.02.2024 г.

ДО АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДЖАГАРОВА И ГРОЗДАН СТОЕВ ГРОЗЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛЕНИ ОБЕКТИ В СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1198 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна за УПИ І – жилищно строителство и УПИ ІІ-1198, кв. 50, с цел коригиране на двата урегулирани поземлени имота и формирането на нов урегулиран имот – УПИ ХІV-1197. Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая №207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.02.2024 г.

 На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Община Трявна съобщава на Антон Сираков, че е изготвен Констативен акт  № 1 от 14.12.2023 г., от служител по чл.223, ал. 2 от Закона за устройство на територията – осъществяващ контрол по строителството, съгласно Заповед №358/19.09.2023 г. на Кмета на Община Трявна с констатации за извършена проверка на строеж: „Кафе сладкарница“ в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1731 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, като незаконен строеж. Протоколът се намира в стая № 207,  ІІ етаж на Община Трявна и може да се получи от заинтересованото лице.

На основание чл. 225 а, ал. 2 от Закона за устройство на територията, може да възражение в 7 дневен срок от датата на обявяването на съобщението пред общинска администрация при Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

01.02.2024 г.

Община Трявна съобщава, че в бр. 7/23.01.2024г. на Държавен вестник е публикувано Решение № 37/21.12.2023г. на Общински съвет Трявна за одобряване на проект за частично изменение на общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 04025.19.19, местност „Припора“ по кадастралната карта на с. Бижовци, община Трявна, с цел промяна на устройствената зона на имота от територия с предназначение „земеделска“ – нива, в територия с допустима промяна на предназначението с предвиждане „за обществено обслужване“ – Оо.


О Б Я В А

 На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 – представлявана от Денчо Веселинов Минев – Кмет и „ПИ Солар Парк“ АД с ЕИК 207597710 – представлявана от Петър Богомилов Манчев и Илиан Красимиров Цанев, имат намерение да реализират следното инвестиционно предложение:

Частично изменение на ОУП на община Трявна с цел промяна на устройствената зона на ПИ 58284.50.146, с. Престой, община Трявна в терен за „Производствени функции“ – Пп и изготвяне на ПУП–ПРЗ с цел отреждането на имота „За фотоволтаично поле“.

За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

31.01.2024 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Радослав Красимиров Цветков има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,За изменение на ЗРП-ПРЗ на кв. Хитревци, като УПИ II – 117 и УПИ III – 121 се обединят в общ урегулиран поземлен имот, като новообразуваният поземлен имот да е с отреждане – за хотелиерство“

За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

Допълнителната информация към ИП е налична в общинска администрация Трявна.

Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

29.01.2024 г.

ДО СТЕФАНКА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА И ГЕОРГИ МИРЧЕВ ГЕОРГИЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1198 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна за УПИ І – жилищно строителство и УПИ ІІ-1198, кв. 50, с цел коригиране на двата урегулирани поземлени имота и формирането на нов урегулиран имот – УПИ ХІV-1197. Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая №207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Трявна


О Б Я В Л Е Н И Е

12.01.2024 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 – представлявана от Денчо Веселинов Минев –Кмет, има програма, с намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух, по показател ФПЧ10 на територията на община Трявна.“

За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС – получено РЕШЕНИЕ №ВТ-03-ЕО/2024г.

Решение


О Б Я В Л Е Н И Е

09.01.2024 г.

ДО СТЕФАНКА ТОМОВА ГВОЗДИЕВА, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1421 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № 797/12.12.2023г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ VІІІ-1421 и УПИ ХVІ-общ., кв. 15 по плана на гр. Трявна, с цел коригиране границата между двата урегулирани поземлени имота и формирането на нов УПИ ХVІІ-1421. Проектът с пълната текстова и графична част се намира в стая № 207, етаж ІІ на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.