О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 540/19.09.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ –І-90, кв. 10 по плана на с. Енчовци, общ. Трявна, с цел промяна отреждането от имот „за магазин“ в имот „за работилница за производство, преработка и пакетаж на био продукти“.


О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 514/08.09.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХVІІ-3042, кв. 137 по плана на гр. Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 541/19.09.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.561.189, местност „Ралопея“ по КК и КР на гр. Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

12.09.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 133/31.08.2022г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 58284.67.17 по КК и КР на с. Престой, общ. Трявна , във връзка с изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.08.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Проект за изменение на част от ОУП на Община Трявна за поземлен имот с идентификатор 81058.313.105 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, обл. Габрово, местност ,,ГРАМАДКИТЕ“ във връзка с инвестиционно предложение: ,,Изграждане на фотоволтаична централа с 1,5 МВт мощност в поземлен имот с идентификатор 81058.313.105 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, обл. Габрово, местност ,,ГРАМАДКИТЕ“ на ,,СЪНИ ЛЕНД 003“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

11.08.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
Изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 73403.561.189 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, в местност ,,Ралопея“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

08.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 126/28.07.2022г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация за улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т. 8 – о.т. 9 по кадастралния и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна


О Б Я В Л Е Н И Е

04.08.2022 г.

Община Трявна съобщава, че в бр.60/29.07.2022г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на усукан изолиран проводник 0,4 kV HH, довеждащ водопровод ф32 мм и канализация ф 250 мм до ПИ 81058.259.21 по КК на землище Черновръх, общ. Трявна. Проектът може да бъде разгледан в Община Трявна, стая 207. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.08.2022 г.

Община Трявна съобщава, че в бр.60/29.07.2022г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на усукан изолиран проводник 0,4 kV HH, довеждащ водопровод ф32 мм и канализация ф 250 мм до ПИ 81058.259.22 по КК на землище Черновръх, общ. Трявна. Проектът може да бъде разгледан в Община Трявна, стая 207. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.08.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА и КИРИЛ СТЕФАНОВ ПАНТЕВ имат намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
Частично изменение на Общ устройствен план на община Трявна и Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КККР на землището на с. Бижовци, общ. Трявна за промяна на предназначението на земеделска земя с НТП ,,нива“ в ,,за обществено обслужване – къмпинг“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

26.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 429/26.07.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ V-174, УПИ ІV-170, УПИ VІ-175 и УПИ VІІІ-173, кв. 10 по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ V-174 в съответствие с имотните граници на ПИ 174, като отреждането му „за жил.строителство“ се запазва.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 428/26.07.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-1421 и УПИ ХVІ-общ., кв. 15 по плана на гр. Трявна, с цел коригиране границата между двата поземлени имота и формирането на нов УПИ ХVІІ-1421 с отреждане „за жил.строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 419/22.07.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІІІ-озеленяване, кв. 19 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, с цел разделянето му на два нови имота – УПИ ХІХ-1418 с отреждане „за складова дейност“ и УПИ ХХ-1418 с отреждане „за озеленяване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 418/22.07.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за част от кв. 6 по плана на с. Енчовци, общ. Трявна, като за поземлен имот 198 се образува нов урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-198 с отреждане „за обществено обслужване – библиотека“.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 422/22.07.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ V-3004, кв. 23а по плана на гр. Трявна, с цел промяна отреждането му от „за басейн и обществено обслужване“ в „за фотоволтаици“.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.07.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
,,ПУП – План за регулация и застрояване за частично изменение на ЗРП за УПИ XXXVI-1334, кв. 34 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

22.07.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
,,Проект за частично изменение на ЗРП на гр. Плачковци, общ. Трявна за УПИ XIII – Озеленяване, квартал 19“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

22.07.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
Изграждане на обект: „Подпорна стена, укрепваща път III-609 от републиканската пътна мрежа, гр. Плачковци“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

12.07.2022 г.

ДО РУМЯНА ПАНАЙОТОВА ДЕНЧЕВА, Н-ЦИ МАРИЯ ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА И БОЯН ПЕТКОВ БОНЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 73403.501.414.6 , 73403.501.414.7 И ЧАСТ ОТ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.414.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 326/15.06.2022г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна – план за регулация и план за застрояване за урегулиран поземлен имот Х-415 – за обществено обслужване-здравеопазване, кв. 119, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.415 по кадастралната карта на гр. Трявна, собственост на Иван Маринов Василев, като отреждането му се променя от имот „за обществено обслужване – здравеопазване“ в имот „за обществено обслужване и автомивка“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

12.07.2022 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.37.19 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 328/15.06.2022г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04025.37.18 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна, собственост Силвия Реджебова Маринова, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

30.06.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 357/29.06.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ – І , кв. 174 по плана на гр. Трявна, като от същия се образува нов УПИ ІІІ с отреждане „за авторемонтни дейности“.


О Б Я В Л Е Н И Е

20.06.2022 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.37.17 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 328/15.06.2022г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04025.37.18 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна, собственост Силвия Реджебова Маринова, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В А

09.06.2022 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:

,,Реконструкция трети етаж от МБАЛ ,,Д-р Т. Витанов“ ЕООД – строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечение на пациенти с COVID-19”

 

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 261/23.05.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-18, кв. 5 по плана на гр.Плачковци, кв. Горни Плачковци, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-18 в съответствие с имотните граници на ПИ пл. № 1189 от кадастралния план на гр. Плачковци, одобрен със заповед № 300-4-64/17.09.2002г., като отреждането му се запазва „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 260/23.05.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV- ТПК „Мир“, кв. 5 по плана на гр. Трявна, като от същия се образува нов УПИ ХІV с отреждане „за паркинг“.


О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че АНДРЕАН ИВАНОВ КАРАВАСТЕВ И ЕВГЕНИЯ ДИНЕВА КАРАВАСТЕВА имат намерение да реализират следното инвестиционно предложение:

Изграждане на обект ,,Жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, община Трявна, област Габрово

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

ДОКУМЕНТ


 

О Б Я В Л Е Н И Е

27.04.2022 г.

ДО СЪСОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.37.19 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04025.37.18 по КК и КР на с.Бижовци, общ. Трявна, собственост Силвия Реджебова Маринова, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.04.2022 г.

Община Трявна съобщава, че в бр. 27/05.04.2022г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Плачковци, общ. Трявна за част от кв. 20, част от кв. 29 и улица с о. т. 5 – о.т. 6 – о. т. 7. Проектът може да бъде разгледан в сградата на община Трявна, етаж 2, стая № 207. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.04.2022 г.

ДО СЪСОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.37.17 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04025.37.18 по КК и КР на с.Бижовци, общ. Трявна, собственост Силвия Реджебова Маринова, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.03.2022 г.

ДО МАРИЯ ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА И РУМЯНА ПАНАЙОТОВА ДЕНЧЕВА СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.501.414.7 И 73403.501.414.6 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна – план за регулация и план за застрояване за урегулиран поземлен имот Х-415 – за обществено обслужване-здравеопазване, кв. 119, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.415 по кадастралната карта на гр. Трявна, собственост на Иван Маринов Василев, като отреждането му се променя от имот „за обществено обслужване – здравеопазване“ в имот „за обществено обслужване и автомивка“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 144/21.03.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-2111, кв. 25 по плана на кв. Божковци, общ. Трявна, с цел изменение на северната и западната регулационни линии, като същите се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.502.2111 по кадастралната карта и от УПИ І-2111 се обособят два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХІІ-2111 и УПИ ХІІІ-2111.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 140/17.03.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХХХVІ-1334 – комплексно общ. обслужване, кв. 34 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, с цел коригиране границите му и формиране на нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХХ-1334 с отреждане „за производствена и складова дейност“, както и промяна на уличната регулация на улица с осови точки 212б-212в-212г-212д.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 26/24.02.2022г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване на Подробен устройствен план за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна за част от кв. 20, част от кв. 29 и улица с о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7.


О Б Я В Л Е Н И Е

02.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 103/28.02.2022 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-за жил. строителство, кв. 12а по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІV – за църковна килия и УПИ V – за озеленяване.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.02.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че със Заповед № 93/22.02.2022г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП/подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ – X-415 за обществено обслужване – здравеопазване, кв. 119 по плана на гр. Трявна, представляващ ПИ 73403.501.415 по КК и КР гр. Трявна, като отреждането на УПИ Х-415 За обществено обслужване – здравеопазване, се преотреди в УПИ Х-415 За обществено обслужване и автомивка.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.02.2022 г.

Община Трявна съобщава, че в бр.13/15.02.2022г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и трасировъчен план за трасета на кабелна линия 0,4кV НН до помпена станция в поземлен имот с идентификатор 73403.561.189 по кадастралната карта на гр. Трявна и на довеждащ водопровод ф63 мм за допълнително водоснабдяване на с. Кисийците, общ. Трявна. Проектът може да бъде разгледан в сградата на община Трявна, етаж 2, стая № 207. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


О Б Я В Л Е Н И Е

 ДО   ПЕТЪР ЕМИЛОВ КИРЯЗОВ СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.43.3     ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА  ГР.  ТРЯВНА

 На основание §4, ал. 2 от ДР  на  ЗУТ  и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че със заповед № 783/23.12.2021г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.19.164 по Кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Георги Йорданов Петков, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“. 

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в  14  дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.

 28.01.2022 г. 
гр. Трявна


О Б Я В А

25.01.2022 год.

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК: 000215946 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“

            За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

            Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

УВЕДОМЛЕНИЕ


О Б Я В А

17.01.2022 год.

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“

            За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

            Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

УВЕДОМЛЕНИЕ


О Б Я В А

17.01.2022 год.

 

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“

            За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

            Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

УВЕДОМЛЕНИЕ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Трявна  уведомява , че с Решение № 217/22.12.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 04025.37.18 по КК и КР на с. Бижовци,  общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота   „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Трявна  уведомява , че с Решение № 216/22.12.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване  на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна в обхват – кв. 5 и улица с осови точки 8а-8б-18а-18б-18в-18г-18д-18е-18ж-18з-18и-23а-23б.


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Трявна  уведомява , че с Решение № 215/22.12.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване  на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план и трасировъчен план за трасета на кабелна линия  0,4 Кv  HH до помпена станция в ПИ 73403.561.189  по КК и КР на гр. Трявна  и на довеждащ водопровод ф 63мм за допълнително водоснабдяване на с. Кисийците, общ. Трявна.