О Б Я В Л Е Н И Е

22.03.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА и КИРИЛ СТЕФАНОВ ПАНТЕВ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Частично изменение на Общ устройствен план на община Трявна и Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор с идентификатор 04025.19.19 по КККР на землището на с. Бижовци, общ. Трявна за промяна на предназначението на земеделска земя с НТП „нива“ в „за обществено обслужване – къмпинг“

За целта РИОСВ гр. Велико Търново е издала Решение №ВТ-07-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Решение


О Б Я В Л Е Н И Е

15.03.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
Основен ремонт на улица ,,Георги Лазаров“, гр. Плачковци, продължение на УПИ XIII-444 в кв. 37 до кръстовището с улица ,,Илийчо Петков, гр. Плачковци

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

10.03.2023 г.

ДО „АКТИВ ФАРМ“ ЕООД, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 03513.66.52 И 03513.66.57 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БЕЛИЦА, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.66.53 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна, собственост на „НИКЕЯ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, с цел промяна отреждането му от имот „за производствена дейност – овцеферма“ в имот „за фотоволтаична електроцентрала“. Проектът се намира в стая №207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.03.2023 г.

ДО ХРИСТО НЕНКОВ ИЛИЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 170, кв. 10 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 75/07.02.2023г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-174, кв. 10 по плана на с. Престой, общ. Трявна, собственост на Иван Панайотов Иванов, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ № 174, като отреждането на УПИ V-174 „за жилищно строителство“ се запазва.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.03.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
,,Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ ,, Пенчо Славейков“ 1871, гр. Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

08.03.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт, пристрояване, преустройство и смяна на предназначението на част от сграда и пристройка към нея с идентификатори 73403.501.79.1 и 73403.501.79.2 в дом за стари хора, находящи се в УПИ IX, кв. 105 по плана на гр. Трявна, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.79 по КККР на гр. Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

07.03.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
Основен ремонт на улица ,,Димитър Горов“ от № 29 до № 35, град Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

07.03.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализират следното инвестиционно предложение:
Основен ремонт на улица ,,Георги Лазаров“, гр. Плачковци

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

27.02.2023 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 02563.510.2, 02563.510.4 И 02563.510.15 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на заинтересованите, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.510.3 по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Димо Александров Тодоров, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

20.02.2023 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 – представлявана от Силвия Кръстева Кръстева – Кмет, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на детска градина ,,Светлина“, гр. Трявна

Местоположение: В поземлен имот с идентификатор 73403.501.111 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 5116 кв. м; с административен адрес: гр. Трявна, ул. ,,Васил Априлов“ № 1.

За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

Документ 


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 74/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72535.511.10 по кадастралната карта на с.Тодореците, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 79/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за ЧИ на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.66.53 – стопански двор по кадастралната карта на с. Белица, общ. Трявна, с цел промяна отреждането му от имот „за производствена дейност – овцеферма“ в имот „за фотоволтаична електроцентрала“.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 72/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-86, кв. 514 по плана на с.Черновръх, общ. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани имота – УПИ ХІІІ-88 и УПИ ХІV-89.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 73/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-39, кв. 8 по плана на кв.Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.104.55 по КК и промяна на уличната регулация в обхват на УПИ І-40 и УПИ ІІ-39.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 76/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-83, кв. 3 по плана на кв. Хитревци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.503.11 по КК и промяна на улица с о.т 18-69.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 77/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-лимонадена фабрика, кв. 125 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.501.240 по КК и разделянето му на четири нови урегулирани имота – УПИ ХІV, УПИ ХV, УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.02.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 78/07.02.2023 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-2006, кв. 10 по плана на кв. Божковци, общ. Трявна, с цел коригиране границите му и формиране на нов урегулиран имот – ХХ-200 с отреждане „за жилищно строителство“ .


О Б Я В Л Е Н И Е

05.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че с Решение № 198/22.12.2022г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.510.3 по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищни нужди “.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.01.2023 г.

На основание чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми представения в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново и одобрен Доклад за 2021г. по наблюдение и контрол по време на прилагането на Общия устройствен план на Община Трявна, същият е предоставен на обществен достъп.

Документ