Strings that unite us through migration


ПРОЕКТ BG06RDNP001-7.001-0076-C01 РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0003-C01 РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ДГ „СВЕТЛИНА“ И КВ.23 ПО ПЛАНА НА ГР. ТРЯВНА


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0002-C01 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА ТРЯВНА


Проект BGENERGY-2.001-0041– „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“


Второ събитие по проект „Мрежи от градове“ 31.01 – 08.02.2022г. Мартиника


Проект BG05M9OP001-2.105-0005-C01
„ПОДКРЕПА ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА“


Проект „Мрежи от градове“Документ


Проект BG16M1OP002-2.009-0094
„ПО-ЧИСТА ТРЯВНА – РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В НЕВИДИМИ КОНТЕЙНЕРИ”

Видео материал за разделно събиране на отпадъци