„АРГО СТУДИО“ ООД СПЕЧЕЛИ АРХИТЕКТУРНИЯ КОНКУРС НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА СПОРТНА ЗАЛА В ГРАДА

октомври 6, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ПРЕДВИЖДА СЕ СПОРТНАТА ЗАЛА ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ДО СПОРТЕН КОМПЛЕКС „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ В ТРЯВНА 

Избран е победителят на идейния проект за изграждане на така дългоочакваната и необходима спортна зала в Трявна. Разработеният проект, който назначеното със Заповед на кмета на Община Трявна компетентно жури, разгледа, одобри и класира на първо място е на „АРГО СТУДИО“ ООД. Допуснат до участие в конкурса бе и разработеният идеен проект на „Студио Идея 8“ ЕООД, който остана на второ място.

Идейният проект за изграждане на спортна зала в Трявна включва покрито спортно поле с размери 20 на 40 метра, както игрално поле с размери 15 на 28 метра и осигурителни полета околовръст в ширина 2 метра, предназначени за баскетбол. Разработени са полета за състезания и тренировъчни игри за волейбол, бадминтон, бокс и бойни изкуства.

За тренировъчни игри по хандбал е приет допустимия намален размер на игралното поле при покрити съоръжения до 18 на 36 метра. Трибуните за зрители са с общ капацитет 300 места. Архитектурният обем на сградата е решен като комбинация от основния обем на спортната зала и сключени към нея второстепенни обеми на зрителско фоайе, обслужващ блок и технически помещения. Сградата е проектирана с метална, едноотворна рамкова конструкция.

Идейният проект запазва съществуващия градски басейн и предвижда достъпна среда за хора с увреждания.

Наградата за победителя е в размер на 1666, 67 лв. без ДДС или 2000, 00 лв. с ДДС. Не се предвиждат награди за класираните на второ и трето място.

Възнаграждението, което бе предвидено и осигурено от Община Трявна за изготвяне на технически проект, включително осъществяване на авторски надзор, е в размер на 23 083, 33 (двадесет и три хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС или 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лева с вкл. ДДС, от които: 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС за изготвяне на технически проект и 3 083, 33 (три хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС за осъществяване на авторски надзор.

След Решение от 23.02.2023 год. на Общински съвет Трявна,  Приложение №1 – Разчет за капиталови разходи на Община Трявна за 2023 год., сумата е актуализирана и одобрените средства са в размер на 47 700 лв. с ДДС за изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор.

Предстои обявяване на процедура по Закона за обществените поръчки и сключване на договор с избрания изпълнител.