КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДСТАВИ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

август 18, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Г-ЖА СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ПРЕДСТАВИ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 140 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 

На 16 август 2023 год., /сряда/, пред широката общественост кметът на Община Трявна представи Годишния отчет за изпълнение на местния бюджет за 2022 година. Публичното обсъждане се проведе в Тържествената зала на Община Трявна и събра представители на местната администрация, както и заинтересовани граждани. „Бюджет 2022“ на Община Трявна e  приет с Решение № 55 от Протокол № 4 на 07.04.2022 год. на Общински съвет Трявна и се изпълнява, съгласно разпоредбата на чл. 140 от Закона за публичните финанси.

„Бюджетът представлява годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и  отчита пред местната общност, съгласно този Закон. Усилията ни и през тази отчетна година бяха насочени към благоустрояване на населените места, привличане на допълнителни финансови средства за общината, извън субсидиите от държавния бюджет, а именно управление и отчитане на спечелени проекти от ЕС и Национално финансиране. Чрез модернизация на техническата инфраструктура и градска среда, спомогнахме за развитието на спортния и културен туризъм в общината.“, подчерта в началото на презентацията кметът на Община Трявна.

След направените актуализации по бюджета през изминалата година, към 31 декември 2022 год. същият се равнява на 23 769 152 лв., запозна присъстващите г-жа Силвия Кръстева и допълни, че към бюджета на местната власт функционират и се финансират 10 второстепенни разпоредители с бюджет, сред които СУ „Петко Р. Славейков“; ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“; ОУ „Васил Левски“; ДГ „Калина“; ДГ „Светлина“; ДГ „Осми март“; СМРЗИ – гр. Трявна; Дом за стари хора; Кметство Плачковци; Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване, както и четири читалища – НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна; НЧ „Пробуда-1924“ – гр. Плачковци; НЧ „Капитан Дядо Никола – 1927“ – Божковци и НЧ „Съединение-1933“ – с. Кисийците.

„Постъпленията от собствени приходи за изминалата година са в размер на 2 800 814 лв. Данъчните такива са на стойност 952 590 лв. – 92 % или с 110 276 лв. повече спрямо същият период на 2021 г., от неданъчни приходи  – 1 848 224 лв., увеличение със 318 735 лв. спрямо предходната година. Имаме общо увеличение на постъпленията от собствени приходи със 429 011 лв. Значителен  дял от неданъчните приходи заемат Приходите от общински такси – 1 848 224 лв. и Такса битови отпадъци – 813 641 лв. Приходи от продажба на общинско имущество – 133 037 лв. –  7 % от общият размер на неданъчните приходи. Приходи и доходи от собственост – 362 753 лв.“, запозна още присъстващите с Годишния отчет на бюджет 2022 година г-жа Силвия Кръстева.

Представен бе и отчетът за извършените разходи от второстепенните разпоредители – общият първоначален бюджет към 01 януари 2022 год. е бил в размер на 16 410 390 лв., уточненият план към 31 декември 2022 год. е бил 23 769 152 лв., а отчетът за изпълнение към същата дата в края на изминалата година е 16 302 682 лв.

Разходите по функции, включващи общи държавни служби; отбрана и сигурност; образование; здравеопазване; социално осигуряване, подпомагане и грижи; жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда; почивно дело, култура и религиозни дейности; икономически дейности, услуги и разходи за лихви се равняват на 68,59% или 16 302 682 лв.

„Изпълнените обекти от Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 год. са близо 60 на брой, на обща стойност 3 570 551 лв., сред които доставка и монтаж на врати в ДГ „Калина“ – гр. Трявна; извършени ремонти на настилки в двора на ДГ „Осми март“ – гр. Плачковци; ремонти на алея пред южна фасада на ДГ „Светлина“ – гр. Трявна; изграждане на сграда с Мултифункционална зала за свободно време и рехабилитация на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Трявна; ремонт на тротоарни настилки и др.“, информира кметът на Община Трявна и допълни, че извършените текущи ремонти през 2022 година са на обща стойност 832 735 лв. и обхващат над 40 пътни участъка в различни населени места на територията на Община Трявна.

Сред проектите, изпълнявани през същата година са продължаващия такъв, който предоставя социалната услуга „Личен асистент“ в домашна среда, „Топъл обяд в условията на Covid-19“, „Приеми ме – 2015“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“, предоставящ услугата „приемна грижа“ на 19 деца, които са настанени в 11 приемни семейства.

„Имаме и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в това число „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 и Патронажна грижа плюс. През месец септември 2022 год. стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа плюс – Компонент 2“, както и изпълнението на проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи,  финансиран по ОП „Региони в растеж“. Седем са проектите, по които кандидатствахме през изминалата година, някои от които вече са одобрени.“, подчерта кметът на Община Трявна.

Приключилите проекти за същата година са „Рехабилитация и модернизация на общинската нфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на гр. Трявна и гр. Плачковци“; „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“; „Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв. 23 по плана на гр. Трявна“; „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в Община Трявна“ и „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“. Реализиран е и проект по Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда-2022 год.“ – „Кът за отдих и почивка в кв. Светушка“ в гр. Трявна.

Кметът на Община Трявна завърши представянето на Годишния отчет за бюджет 2022 година с информация за остатъчния размер на общинския дълг, равняващ се на 399 836 лв., от които по сключени договори с Фонд ФЛАГ ЕАД – 367 009 лв. и по договор за финансов лизинг – 32 827 лв. Г-жа Силвия Кръстева благодари на всички служители на общинска администрация Трявна за положените усилия и труд до момента, както и на всички присъстващи за отделеното внимание.