На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 340/17.07.2018 г. на Кмета на община Трявна

 ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Устойчиво развитие“ в Дирекция  „Стопански дейности и устойчиво развитие“ на община Трявна, при следните условия:

         1. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по подпомагане и осигуряване осъществяването на правомощията на кмета на общината в областта на устойчивото развитие на общината. Изразява становища, разработва проекти и различни програми, стратегии и планове, свързани с устойчивото развитие на Община Трявна и осигуряване на безвъзмездни и грантови финансови средства. Създава и развива контакти с бизнес структури и НПО. Подготвя  маркетингови документи.

         2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

2.1 По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от26.06.2012 г.:

Висше образование, минимална образователна степен: Бакалавър ;

Професионален опит: 2 години ;

Длъжностно ниво: 9;

Експертно ниво: 5;

Ранг: IV младши;

Вид правоотношение: Служебно.

  2.2. По Закона за държавния служител:

  2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

Да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Да е навършило пълнолетие;

Да не е поставено под запрещение;

Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2.2.Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

Е народен представител;

Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;

Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във виеше училище;

Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

      3. Начин на провеждане на конкурса:

     3.1. Представяне на концепция за стратегическо управление на тема: „ Прилагане на възможностите за финансиране от Структурните фондове на ЕС  за устойчиво развитие на Община Трявна“ както и защита на същата.

    3.2. Интервю.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата  на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел II. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.

     4. Брой работни места: 1.

     5. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 510 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 1200 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

       6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);

6.5. Автобиография;

6.6. Мотивационно писмо.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

        7. Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация- Трявна, находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17,00 часа на 31.07.2018г.

 

        8. Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация Трявна на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 и на интернет страницата на община Трявна – www.tryavna.bg

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа Jobs.bg и на интернет страницата на община Трявна –www.tryavna.bg, раздел Актуално, подраздел“Кариери“

 

Заявление за участие в конкурс ( по образец ) (21 KB)

Декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС ( по образец ) (30 KB)