Закон за закрила и развитие на културата

Този закон определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата, на нейната национална идентичност и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и творци.

Закон за културното наследство

Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България.

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности

С наредбата се определят обхватът, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

С тази наредба се уреждат:

1. редът за идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на обекти като недвижими културни ценности (НКЦ);

2. редът за определяне на временни режими за опазване на декларираните обекти на недвижимото културно наследство и на режимите за опазване на недвижимите културни ценности;

3. дейността на комисията по чл. 159, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН);

4. определянето на класификацията и категорията на НКЦ;

5. редът за достъп до Националния публичен регистър на НКЦ, наричан по-нататък „регистъра“, и за подлежащите на вписване обстоятелства в него.

Списък на паметниците на културата с категория „Национално значение“ на територията на област Габрово

Списък на резервати – паметници на културата по смисъла на чл. 12 от ЗПКМ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 46 НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 26 ЮЛИ 1979 г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ СТАРИННАТА ЧАСТ НА ГР. ТРЯВНА ЗА АРХИТЕКТУРЕН И ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ

Наредба № 24 на КК и КАБ за опазване и застрояване на архитектурния и исторически резерват „Трявна“ /ДВ, бр. 14 от 1981 г./