……………

Приложение № 2 към Решение № 17 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 17 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 17 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна 2019-2022 г. и на Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна 2019-2029 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 16 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд гр. Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 15 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 15 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно одобряване извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 14 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 13 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне на делегат на Общински съвет – Трявна в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 12 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне на представител в Областния съвет за развитие, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 11 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 10 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 27.12.2019 г.      

Решение № 9 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.       

Приложение № 3 към Решение № 8 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.         

Приложение № 2 към Решение № 8 от 19.12.2019 г.,  публикувано на 27.12.2019 г.     

Приложение № 1 към Решение № 8 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 8 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2020 година, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 7 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно даване на съгласие Община Трявна да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2020 г.  по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с обект: „Преустройство на сектор за водолечение към отделение по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ гр. Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 6 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2019 г.,публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 5 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно актуализиране бюджета на ДГ „Калина“ гр. Трявна в частта издръжка на „Детска кухня“ и промяна бюджета на ДГ „Осми март“ гр. Плачковци, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 4 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно актуализиране бюджета на ДГ „Светлина“ гр. Трявна в частта за издръжка, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 3 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника)., публикувано на 27.12.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 2 от 09.12.2019 г. относно: Избор на Временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувано на 16.12.2019 г.           

Решение № 1 от 09.12.2019 г. относно: Избор на Председател на Общински съвет – Трявна, публикувано на 16.12.2019 г.                                                

МАНДАТ 2019-2023 година

––––––––––––––––––––––––––Решение № 145 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна за финансиране по Процедура за подбор на  проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 144 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение относно разрешаване  изработването на Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ 73403.503.51,  73403.503.3,  73403.19.17  и   73403.14.1  и ПУП – парцеларен план на водопровод в земеделски и горски територии и трасета на водопровод и ел. проводи в урбанизирани територии за обект: Допълнително  водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци, общ. Трявна – предпроектни проучвания, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 143 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81058.91.10  по КК и КР на с. Черновръх, община Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 142 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно учредяване право  на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2855 по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 141 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд –Трявна,  публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 140 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Габрово,  публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 139 от 12.09.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 139 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно Тарифа за определяне размера на таксите за услугите, предоставяни от Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване – гр. Трявнапубликувано на 19.09.2019 г.

Решение № 138 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно издаване на Запис на заповед от Община Трявна в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по административен договор, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 137 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Подобряване състоянието на местообитанията на видове от НАТУРА 2000 с важно екологично значение на територията на Община Трявна по Процедура № BG16M1OP002-3.014 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2019 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение Решение № 136 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно подаване на проектно предложение с работно заглавие „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“ по BG16М1ОР002-2.009 – Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда“ по приема за 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 135 от 12.09.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 135 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно отмяна на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, приета с Решение № 39 от 25.03.2010 г. на Общински съвет – Трявна, и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 134 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Плачковци“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 133 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение  относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Тревненска седмица“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 132 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно одобрение на кандидата, класиран на първо място в проведения конкурс за избор на  управител и възлагане на управлението на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 131 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно разрешаване  за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.548.1  по КК и КР на с. Станчов хан, община Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“,  публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 130 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по КК и КР на с. Белица, община Трявна с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 129 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по КК и КР на с. Белица, община Трявна с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 128 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно съгласие за изменение на кадастралната карта в землище Белица, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 127 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение  относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „В. Левски“ – гр. Плачковци през учебната 2019/2020 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 126 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. П.Н. Райков“ – гр. Трявна през учебната 2019/2020 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 125 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно разрешаване за формиране на подготвителна група и паралелки в СУ „П.Р.Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2019/2020 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 124 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, което ще се проведе на 17 септември 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 123 от 12.09.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 123 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 122 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 121 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 120 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2018 г., публикувано на 19.09.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 119 от 31.07.2019 г. относно:Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ  „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 118 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2019 г.,публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 117 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно финансово подпомагане дейността на Пламена  Анатолиева Якимова, като състезател към СК „Хикари“ гр. Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 116 от 31.07.2019 г. относно:  Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост с № 501.9525 по кадастралния план на гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 115 от 31.07.2019 г. относно:  Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2827, имот, частна а общинска собственост с идентификатор 73403.501.2467 и  имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2826, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 114 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ I – за стопански дейности,   УПИ II-1987, УПИ III-1988, УПИ IV-1989 и УПИ IX-2291 от кв. 4, улица с о.т.6 – о.т.17 и УПИ II-за кметство и трафопост от кв. 3, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 113 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно предоставяне на имот с идентификатор         № 81058.374.21, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 112 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, ЕИК 817040128, което ще се проведе на 12 август 2019 г., публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 111 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно удостояване на Златко Паунов със званието „Почетен гражданин на Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 110 от 31.07.2019 г. , публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 110 от 31.07.2019 г. относн0: Предложение относно приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 109 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост, публикувано на 07.08.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 108 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи във връзка с кандидатстване  на Община Трявна за финансиране по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура”,  публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 къмРешение № 107 от 10.07.2019 г.  публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 107 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 106 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна за периода 01.04.2019 г.-30.06.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 105 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване, ливади, от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 104 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд в землището на с. Престой, Община Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 103 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 7 – занаятчийска работилница, публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 102 от 10.07.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 102 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 101 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ и трасировъчен план за трасе на кабелна линия 0.4V НН за външно ел. захранване до поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 100 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна за част от кв. 102 и кв. 104 и улици с о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а  и о.т. 341-340-149-148, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 99 от 10.07.2019 г. относно: Предложение  относно  изграждане на Военноисторически  парк „Кръстец“ в района на връх Кръстец, община Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 98 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Елка Стоянова Бонева, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 97 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно поименен състав и секретар на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 96 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно определяне на комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 95 от 10.07.2019 г. относно:  Предложение относно определяне на комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 94 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Габрово, на 29 юли 2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 93 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 92 от 10.07.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 92 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отмяна на Наредба за управление на общинските горски територии в Община Трявна и приемане на нова Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 91 от 10.07.2019 г.,  публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 91 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна, публикувана на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 90 от 10.07.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 90 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 89 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – град Трявна в обявения от Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 88 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно промяна в бюджета на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – град Трявна за и в разчета за капиталови разходи за 2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 87 от 23.05.2019 г. относно: Предложение за отмяна на разпоредбите на чл. 34, ал.1, т.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Трявна, приета с Решение № 120 от 29.09.2008 година на Общински съвет – Трявна, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 86 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 85 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 84 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно изменение на Решение № 54 от 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 83 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно  предоставяне безвъзмездно право на ползване върху медицинска апаратура-ехограф, публикувано на 28.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 82 от 23.05.2019 г., публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 82 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността „Управител на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна“, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 81 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно  упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово“, насрочено за 10 юни 2019 г., публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 80 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно  упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за 10 юни 2019 г., публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 79 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно изменение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна, приета с Решение № 61 от 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 28.05.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Приложение № 1 към Решение № 78 от 09.05.2019 г., публикувано на 15.05.2019 г.

Решение № 78 от 09.05.2019 г. относно: Предложение за избор на форма за управление на горските територии, собственост на Община Трявна, публикувано на 15.05.2019 г.

Решение № 77 от 09.05.2019 г. относно: Предложение относно освобождаване Управителя на „Здравец“ ЕООД  гр. Трявна, по взаимно съгласие, публикувано на 15.05.2019 г.

Решение № 76 от 09.05.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна за 2018 г., публикувано на 15.05.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 75 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, ЕИК 817040128, което ще се проведе на 14 май 2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 74 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване  на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ I – за стопански дейности, УПИ II –1987, УПИ III –1988, УПИ IV –1989 и УПИ IX-2291 от кв. 4, улица с о.т. 6-о.т. 17 и УПИ II –за кметство и трафопост от кв. 3, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 73 от 24.04.2019 г.относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа, заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2862  по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 72 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа, заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2858  по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 71 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно отпадане на чл. 7 от Договор № 2106-01-07/15.05.2007 год. за покупко-продажба на общински недвижим имот по реда на ЗОС, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 70 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Томчева Минчева, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 69 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 69 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 69 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателят на общинския съвет, за периода 01.01.2019 г.-31.03.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 68 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 68 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 67 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 67 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 66 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно закриване на Общинско предприятие „Социално предприятие за социални услуги Трявна“, създадено с Решение № 52/19.05.2014 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 65 от 24.04.2019 г. публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 65 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Трявна за 2020  г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 64 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Грижа в дома“ по процедура BG05M9OP001.2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 63 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 63 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Трявна 2019-2020, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 62 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 62 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно  развитие на деца и ученици в община Трявна през 2019 година, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 61 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 61 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 60 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 60 от 24.04.2019 г. относно: Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 59 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 59 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2018 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 58 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД гр. Трявна за 2018 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 57 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2018 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 56 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху медицинска апаратура-ехографски апарат, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 55 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 55 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, сключен с д-р Светла Цанева Модева на 14.07.2006 г. и последно удължен с анекс от 10.01.2018 г., по искане на лицето. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 54 от 24.04.2019г. относно: Предложение относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, сключен с д-р Светла Цанева Модева на 14.07.2006 г. и последно удължен с анекс от 10.01.2018 г., по искане на лицето. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 53 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, сключен с д-р Светла Цанева Модева на 14.07.2006 г. и последно удължен с анекс от 10.01.2018 г., по искане на лицето. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.


Приложение № 1 към Решение № 52 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 52 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно сключване на нов договор за управление на горски територии – общинска собственост, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 51 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината  за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 50 от 28.03.2019 г. относно: Предложение  относно  съгласие за изменение на кадастралната карта в землище Станчов хан, с. Креслювци, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 49 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:  Поземлен имот с идентификатори 03513.55.45,  находящ се в землище село Белица, община Трявна, публикувано на 09.04.2019 г.

Приложеине № 1 към Решение № 48 от 28.03.2019 г. публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 48 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно сключване на договор за възлагане управлението  на рибните ресурси в Язовир Трявна, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 47 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен комплекс в гр. Трявна и плувен комплекс гр. Плачковци, публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 46 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 46 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 45 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 45 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г., през 2018 година, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 44 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 43 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 43 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 42 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 42 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Трявна, публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 41 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 41 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 40 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МЦ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – гр. Трявна за 2018 година, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 39 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за 2018 година, публикувано на 09.04.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––

Решение № 13  от 26.02.2019 г. относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна и отмяна на Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна, приета с Решение № 127/29.09.2008 г. на Общински съвет Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 13 от 26.02.2019 г. , публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 14 от 26.02.2019 г. относно приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища и отмяна на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 3 от 30.01.2013 г. от Общински съвет – Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 14 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 15 от 26.02.2019 г. относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада които  да бъдат предоставени за стопанската  2019-2020 година и годишни рентни плащания, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 15  от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 5 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 6 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 7 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 8 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 9 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 10 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 11 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение А към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 16 от 26.02.2019 г. относно избор на форма на управление на горските територии,собственост на Община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г., коригирано на 22.03.2019 г.

Решение № 17 от 26.02.2019 г. относно определяне представители на Общински съвет – Трявна за членове на комисията за контрол по изпълнение на поети задължения от КУПУВАЧ на общински недвижим имот, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 18 от 26.02.2019 г.  относно отдаване под наем на част от помещение, частна общинска собственост  в сграда с идентификатор 73403.501.3008.1, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 19 от 26.02.2019 г. относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти, публична и частна общинска собственост с идентификатор 73403.501.2893, идентификатор 73403.501.2418, идентификатор 73403.501.2946, идентификатор 73403.501.2927, идентификатор 73403.24.14 и идентификатор 73403.501.1952 по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 20 от 26.02.2019 г.   относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 20 от 26.02.2019 г. , публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 21 от 26.02.2019 г.  относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 21 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 22 от 26.02.2019 г.  относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 22 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 22 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 22 от 26.02.2019 г. , публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 22 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 5 към Решение № 22 от 26.02.2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 23 от 26.02.2019 г.  относно годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Трявна през 2018 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 23 от 26.02.2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 24 от 26.02.2019 г.  относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за 01 март 2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 25 от 26.02.2019 г.  относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „ВИК“ ООД – гр. Габрово, ЕИК 817040128, което ще се проведе на 06 март 2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 26 от 26.02.2019 г.  относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, частна общинска собственост – Галерия „Казаков“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 27 от 26.02.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, частна общинска собственост – Галерия „Казаков“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 28 от 26.02.2019 г.  относно  актуализация  на Тарифа  за  определяне  началния размер на месечния наем за 1кв. м полезна площ, публикувано на 05.03.2019 г.

 

Приложени № 1 към Решение № 28 от 26.02.2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 29 от 26.02.2019 г.  относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – Специализиран малък обект за дестилиране, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 30 от 26.02.201 г. относно отчет за дейността на МКБППМН през 2018 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 30 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 31 от 26.02.2019 г. относно  удостояване на Иван Момчев с почетен знак „За заслуги към Трявна“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 32 от 26.02.2019 г.   относно удостояване на Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий със званието „Почетен гражданин на Трявна“, публикувано на 05.03.2019 г.

 

Решение № 33 от 26.02.2019 г.  относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03513.55.45, находящ се в землище село Белица, община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 34 от 26.02.2019 г.  относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03513.55.45, находящ се в землище село Белица, община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 35 от 26.02.2019 г. относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ и ПУП – парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 025673.113.4 – за стопански двор по КК и КР  на с. Бангейци, общ. Трявна с цел отреждане на имот „за производствена и складова дейност”, публикувано на 05.03.2019 г.

rРешение № 36 от 26.02.2019 г.  за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване  за разширение площадката на гробищен парк, представляващ ПИ с идентификатор 81058.368.214 в землище Черновръх, общ. Трявна с поземлен имот с идентификатор 81058.368.55 – земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, с цел промяна предназначението на ПИ 81058.368.55, обединяване на двата имота в един общ с   отреждане  „за гробищен парк“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 37 от 26.02.2019 г. за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  73403.84.46 по КК и КР  на гр. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота   „за производствена дейност – мебелно производство” и при необходимост изработване на Парцеларни планове за трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 38 от 26.02.2019 г.  относно отдаване под  наем на имоти  частна общинска собственост – лятна градина и  първи етаж от двуетажна сграда „Калинчева къща”, публикувано на 05.03.2019 г.

 


Решение № 12 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно разрешаване изработване на Трасировъчен план за трасе на кабелна линия 0.4 kV до промишлена сграда в ПИ с идентификатор 73403.501.238 по КК на гр. Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 11 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 11 от 31.01.2019 г. относно: Предложение за създаване на общинско социално предприятие за  благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна и приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 10 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 9 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно изменение на т.1 от Решение № 203/19.12.2018 г. на Общински съвет – Трявна, предоставяне на имоти с идентификатори № 81058.337.17 и № 81058.337.74 за изменение на кадастралната карта на с. Черновръх, Община Трявна за реализиране на проект за превръщане на обект “Тракийско светилище”, м. Елова могила, в туристическа дестинация, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 8 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно проект за обект „Укрепване на пътно платно и корекция на дере в с. Ковачевци, община Трявна“, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 7 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 7 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общински план за младежта за  2019 година, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 6 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика по проект “Създаване на социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010–0241-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 5 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 5 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на нова Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна и отмяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна, приета с Решение № 67 от 01.07.2010 г. от Общински съвет – Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 4 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение  № 3/26.01.2009 на Общински съвет – Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 17 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 16 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 15 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 14 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 13 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 12 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 11 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 10 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 9 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 8 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 7 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 6 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 5 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г. 

Приложение № 1 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 3 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно утвърждаване Проекта за бюджет на Община Трявна за 2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 2 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 2 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 1 от 31.01.2019г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 1 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на структура на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.