Приложение № 4 към Решение № 251 от 29.12.2020 г., публикувано на 08.01.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 251 от 29.12.2020 г. публикувано на 08.01.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 251 от 29.12.2020г. публикувано на 08.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 251 от 29.12.2020 г. публикувано на 08.01.2021 г.

Решение № 251 оот 29.12.2020 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2021 година, публикувано на 08.01.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 250 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Скрежев от общинския бюджет, публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 249 от 22.12.2020 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 249 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.10.2020-17.12.2020 г.,  публикувано на 06.01.2021 г.

Приложения от №1 до №16 към Решение № 248 от 22.12.2020 г.,  публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 248 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 06.01.2021 г.

Приложения от № 1 до № 12 към Решение № 247 от 22.12.2020 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 247 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 246 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, поради разпореденото в Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 245 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно намаляване на наемни вноски за  Обект № 9 – магазин/ателие с полезна площ 44.90 кв.м, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, ул.“Иванка Горова“ № 2, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 244 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно намаляване на наемни вноски за част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КК и КР на гр. Трявна, с площ 980.00 кв.м – паркинг, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 243 от 22.12.2020 г. относно:  Предложение относно управление на общинските горски територии,публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 242 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 241 от 22.12.2020 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 241 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 240 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно откриване на производство по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 239 от 22.12.2020 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 239 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 238 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно Заявка  за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор № BG06RDNP001-7.007- 0095 – C01 от 15.05.2019  г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските за периода 2014 – 2020 г.  по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “  за проект“  Спортна площадка за фитнес уреди на открито“, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 237 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проектно предложение за предоставяне на „топъл обяд“ като местна дейност по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от C0VID-19″ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 236 от 22.12.2020 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на застроителния и регулационен план на  гр. Трявна  в обхват  кв.  61а  и улица с осови точки  523-524-525-225а, публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 235 от 22.12.2020 г. относно: Предложение за включване на инфраструктурни обекти за финансиране със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти за 2020 година, публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 234 от 22.12.2020 г.,  публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 234 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 233 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 на Общински съвет – Трявна,  публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 232 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за продажба на акции, публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 231 от 22.12.2020 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 231 от 22.12.2020 г.,  публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 231 от 22.12.2020 г.,  публикувано на 06.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 231 от 22.12.2020 г., публикувано на 06.01.2021 г.

Решение № 231 от 22.12.2020 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2021 година, публикувано на 06.01.2021 г.

––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 230 от 26.11.2020 г. относно:  Предложение за включване на инфраструктурни обекти за финансиране със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти за 2020 г., публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 229 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно определяне на цена за продажба на 1/2, 4/12, 1/12, 1/12  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73403.501.2401, по КККР на гр. Трявна, община Трявна, ул. „Кисийска мера“ №12, публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 228 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост – помещение №12 в обект с идентификатор №73403.501.465.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – ул. ”Ангел Кънчев” №89, гр.Трявна, публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 227 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно актуализиране списъка за общински жилища, публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 226 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно намаляване на наемни вноски за част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КК и КР на гр. Трявна, с площ 980.00кв.м – паркинг, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 225 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение – публична общинска  собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7,   публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 224 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под  наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника), публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 223 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ и трасета на довеждащите инженерни мрежи за поземлен имот  с идентификатор  04025.48.20 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство”,  публикувано на 03.12.2020 г.                                                                                                                                                                           

Решение № 222 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение №5 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Фондация  „Еко Флора 2018“, публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 221` от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение №5 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Фондация  „Еко Флора 2018“, публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 220 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно актуализиране бюджета  на ОУ „Проф.П.Н. Райков„ гр. Трявна, публикувано на 03.12.2020 г.                                                                                                                                       

Приложение № 1 към Решение№ 219 от 26.11.2020 г., публикувано на 03.12.2020 г.

Решение № 219 от 26.11.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.07.2020-30.09.2020 г., публикувано на 03.12.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––

Решение № 218 от 05.11.2020 г. относно: Предложение относно приемане на становище, във връзка с намерение на „Хелиас“ ЕООД за реализиране на следното инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на индустриален компост“, намиращ се в ПИ 73403.501.467 с предназначение за друг вид производствени и складове дейности с площ 26 959 кв.м в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 146 – промишлено-индустриална зона, публикувано на 11.11.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––

Решение № 217 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно включване на Доброволно формирование „Трявна“ в структурата на Националната асоциация на доброволците в Република България, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 216 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“ по Процедура BG05M9OP001-2.105 – „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 215 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  04025.19.19 по кадастралната карта на с. Бижовци, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  04025.19.19, с цел  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с  отреждане на имота „за обществено обслужване, къмпинг и хотел” и при необходимост изработване на Парцеларни планове за трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 214 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно разрешение изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлени имоти с идентификатори 73403.48.14 и 73403.48.3 по кадастралната карта на гр. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за разширение площадката на поземлен имот  с идентификатор 73403.48.14 с  поземлен имот с идентификатор 73403.48.3  по кадастралната карта на гр. Трявна,  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – ПИ 73403.48.3,  с цел обединяване на двата имота  с отреждане „за жилищно строителство” и при необходимост изработване на парцеларни планове или трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 213 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост – второстепенна улица от осова точка 138а до осова точка 140, кв. 12 по плана на с. Престой, общ. Трявна, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 212 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна в обхват – квартали  2,  5  и  6, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 211 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно одобряване  на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на застроителния и регулационен план на  гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134,  кв. 134б  и улица с о.т. 716-714-713-712-724-725-726, публикувано на 05.11.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 210 от 29.10.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 210 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на извършените  промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 209 от 29.10.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 209 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 208 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ по Процедура BG06RDNP001-19.455 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 207 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване  ниви  от общинския  поземлен  фонд. /заявление от Мл. Йовчев и Ив. Грозев/, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 206 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване  ниви  от общинския  поземлен  фонд. /заявление от Мл. Йовчев и Ив. Грозев/, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 205 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване  ливади  от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване /заявление от Ив. Грозев/, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 204 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно продажба на имот, частна общинска собственост, на собствениците на построената в имота сграда, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 203 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно продажба на имот, частна общинска собственост, на собствениците на построената в имота сграда, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 202 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно приемане на цена за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 156/556 идеални части от УПИ V-849  от кв. 62 по плана на гр. Плачковци, кв. Стоевци, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 201 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие Община Трявна да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2021 г. по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с обект: „Преустройство на сектор за водолечение към отделение по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ  „Д-р Т. Витанов» гр. Трявна“,  публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 200 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0076-C01 от 15.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура”, сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0076-C01 от 15.05.2019 г.,                      публикувано на 05.11.2020 г. –Запис на заповед

Решение № 199 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.117-0002-C01 от 02.07.2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.117 „МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за проект „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“, сключен между Община Трявна, ДФ „Земеделие” и МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.117-0002-C01 от 02.07.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г. –  Запис на заповед

Решение № 198 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост – Народно Читалище „Отец Паисий-2020 г.“  с.Енчовци, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 197 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост – Народно Читалище „Отец Паисий-2020 г.“  с.Енчовци, публикувано на 05.11.2020 г.

Приложение № 1,2,3 към Решение № 196 от 29.10.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 196 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на  МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна  върху част от сграда – здравно заведение, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 195 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на  МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна  върху част от сграда – здравно заведение, публикувано на 05.11.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 194 от 29.10.2020 г. публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 194 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно намаляване капитала на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна. Приемане на учредителен акт с отразените промени в него, публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 193 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно намаляване капитала на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна. Приемане на учредителен акт с отразените промени в него, публикувано на 05.11.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 192 от 29.10.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 192 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост, публикувано на 05.11.2020 г.

Предложение № 1 към Решение № 191 от 29.10.2020 г., публикувано на 05.11.2020 г.

Решение № 191 от 29.10.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Трявна 2014-2020, публикувано на 05.11.2020 г.                                                                 …………………………………………………………………………………………………………..

Решение № 190 от 24.09.2020 г. относно:  Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота сграда. /Кисийска мера/, публикувано на 01.10.2020 г.

Решение № 189 от 24.09.2020 г. относно: Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота сграда. /Кисийска мера/, публикувано на 01.10.2020 г.

Приложения: № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6; № 7; № 8, публикувани на 01.10.2020 г.

Решение № 188 от 24.09.2020 г. относно: Предложение относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинска транспортна схема на община Трявна, публикувано на 01.10.2020 г.

Бюджетна прогноза с Приложения №, № 1а; 6а; 6б; 6в, 6г, ,10а  публикувани на 01.10.2020 г.

Решение № 187 от 24.09.2020 г. относно: Предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., публикувано на 01.10.2020 г.

Отчет за 2019 г. с Приложения №,№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 14, публикувани на 01.10.2020 г.

Решение № 186  от 24.09.2020 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2019 г., публикувано на 01.10.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 185 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно промяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 184 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 183 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно resh-2020-185допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 182 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г. във връзка със закупуване на хидромасажна вана за нуждите на потребителите на Център за рехабилитация и интеграция – Трявна, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 181 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г. Продажба на общинско жилище в гр.Плачковци, ул.“Бедек“ № 2, ет.2, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 180 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отмяна на Решение № 161/30.07.2020 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 179 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0095-C01 от 15.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Спортна площадка за фитнес уреди на открито”, сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0095-C01 от 15.05.2019 г., публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 178 от 27.08.2020 г. относно : Предложение относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по АДБФП № Д-34-95/04.08.2020 г. (рег. № BG16M1OP002-2.009-0094-C01) за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.009-0094 „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“, финансиран по процедура  BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 177 от 27.08.2020 г. относно: Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи на общината за 2020 г.,    публикувано на 03.09.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 176 от 27.08.2020 г. публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 176 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г., публикувано на 03.09.2020 г.

Приложения от № 1 до № 10 вкл. към Решение № 175 от 27.08.2020 г., публикувани на 03.09.2020 г.

Решение № 175 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2020 г., публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 174 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно приемане на изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 173 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 г. на Общински съвет – Трявна,  публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 172 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /Вх. № 310/14.08.2020 г./, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 171 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /Вх. № 310/14.08.2020 г./, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 170 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /Вх. № 309/14.08.2020 г./, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 169 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /Вх. № 309/14.08.2020 г./, публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 168 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски” –  гр. Плачковци през учебната 2020/2021 г. на основание на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.), публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 167 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно разрешаване за формиране на подготвителна група и паралелки в СУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна през учебната 2020/2021 г. на основание на чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.), публикувано на 03.09.2020 г.

Решение № 166 от 27.08.2020 г. относно: Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” – гр. Трявна през учебната 2020/2021 г. на основание на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.), публикувано на 03.09.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 165 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от наемни вноски за Плувен комплекс – Трявна за  2020 година, публикувано на 06.08.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 164 от 30.07.2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 164 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 163 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 02563.526.1, публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 162 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на водопровод и кабел НН за обект „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“, землище Трявна и землище Черновръх, общ. Трявна, публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 161 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение №1 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на НЧ „Съединение-1933“ с. Кисийците, публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 160 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от наемни вноски на част от имот с площ 7.80 кв. м от имот, частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2480 по КК и КР на гр. Трявна, за разполагане на преместваемо съоръжение – павилион,  във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно  положение,      публикувано на 06.08.2020 г.

Приложение № 1  към Решение № 159 от 30.07.2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 159 от 30.07.2020 относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 158 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно увеличаване бюджета на Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване, поддръжка на територии за обществено ползване, публикувано на 06.08.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 157 от 30.07.2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 157 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.06.2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 156 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0095-C01 от 15.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Спортна площадка за фитнес уреди на открито”, сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0095-C01 от 15.05.2019 г.,  публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 155 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно определяне на представител на Общински съвет – Трявна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Габрово, публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 154 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно монтиране на електропастир по границите на Поземлен имот с проектен идентификатор 81058.383.16, публикувано на 06.08.2020

Решение № 153 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно изменение на кадастралната карта по отношение на ПИ с идентификатори 81058.383.2 и 81058.383.12. Сключване на договор за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 152 от 30.07.2020 г. относно: Предложение относно изменение на кадастралната карта по отношение на ПИ с идентификатори 81058.383.2 и 81058.383.12. Сключване на договор за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, публикувано на 06.08.2020 г.

Решение № 151 от 30.07.2020 г. относно: Предложението относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 31 юли 2020 г., публикувано на 06.08.2020 г.

––––––––––––––––––––––––

Приложение № 1 към Решение № 150 от 25.06.2020 г., публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 150 от 25.06.2020 г. относно:  Предложение относно подписване на меморандум между Община Трявна и Сдружение „Съюз на военноинвалидните кооперации в България“,публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 149 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта по Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост с проект „Основен ремонт и реконструкция на спортна сграда, база на стадион „Ангел Кънчев“ в УПИ IV- спортен комплекс от кв. 1 по плана на гр. Трявна, публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 148 от 25.06.2020 г. относно: Предложение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна в обхват – квартали  2,  5  и  6, публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 147 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя с начин на  трайно ползване  нива  от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване /Зл. Кънев/, публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 146 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя с начин на  трайно ползване  нива  от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване /Зл. Кънев/,  публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 145 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване  пасища и ливади  от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване /Хр.Бъчваров/,  публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 144 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно обезопасяване и възстановяване на пешеходна пътека на ул. „Ст. планина“ № 85 в гр. Трявна,  публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 143 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно промяна на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, съгласно Писмо с вх. № ЕО-ТР-593/08.06.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“/, публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 142 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна,публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 141 от 25.06.2020 г.относно:  Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г. във връзка с одобрено проектно предложение на Община Трявна „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“, по процедура № BG 069RDNP001-19.117 „МИГ Дряново-Трявна“, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, публикувано на 02.07.2020 г.

Приложение № 1, 2, 3 и 4 към Решение № 140 от 25.06.2020 г.,  публикувано на 02.07.2020 г.

Решение № 140 от 25.06.2020 г. относно: Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2019 г., публикувано на 02.07.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 139 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по АДБФП № Д-34-32/ 13.05.2020 г. (рег. № BG16M1OP002-2.010-0023-C01) за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.010-0023 „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ от Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ , публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 138 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване с проект „Техническа помощ за изготвяне на технически проект за обект „Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Трявна“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС),  публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 137 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно продажба на движима вещ – метална конструкция, находяща се на ул. „Украйна“ /бивш селскостопански пазар/, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 136 от 28.05.2020 г. относно:  Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 02563.526.1, публикувано на 04.06.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 135 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 02563.526.1, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 134 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост – Урегулиран поземлен имот VІІІ–653 – обществено обслужване, кв. 44 по регулационния план на гр. Плачковци, кв. Късовци, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 133 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 година и отдаване под наем  на земеделски  земи  с начин на  трайно ползване ниви от общинския  поземлен  фонд, публикувано на 04.06.2020 г.

Предложение № 132 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 година и отдаване под наем  на земеделски  земи  с начин на  трайно ползване ниви от общинския  поземлен  фонд, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 131 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 година и отдаване под наем  на земеделски  земи  с начин на  трайно ползване ниви от общинския  поземлен  фонд, публикувано на 04.06.2020 г.

Решеине № 130 от 28.05.2020 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 129 от 28.05.2020 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 128 от 28.05.2020 г. относно:  Предложение относно приемане на цена за учредяване право на пристрояване в Поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 73403.501.300, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 127 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 501.1 по плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи на територията на община Трявна, одобрен със заповед № 174/09.07.2003г. на Областен управител гр. Габрово. Поземлен имот № 501.1 се намира в  местността „Над трафопоста“, с. Бижовци, общ. Трявна и ПУП – ПЗ ще се изработи  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство”, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 126 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на застроителния и регулационен план на  гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134,  кв. 134б  и улица с о.т. 716-714-713-712-724-725-726, публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 125 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 125 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2019-31.12.2019 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решиение № 124 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 124 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение №1 към Решение №123 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 123 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2019 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 122 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно наемни вноски на обект „Калинчева къща“ във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно  положение,  публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 121 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно частично освобождаване от наемни вноски на наемателите на ателиета за занаяти, кабинети за специализирана медицинска помощ, стоматологични кабинети и кабинети на лични лекари“, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 120 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно приемане на мобилно приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване на сесии на Общинския съвет, публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 119 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 119 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Трявна за 2021 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 118 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 118 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 117 от 28.05.2020 г. относно: Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 116 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 116 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 116 от 28.05.2020 г. относно: Предложение за промяна в Справка по чл. 87 от ДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, приета с Решение № 51 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 04.06.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 115 от 28.05.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 115 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 114 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно искане на съгласие за погасяване на задължения във връзка със Заповед № 164/21.05.2019 г. на ИАОС, с която се определят общините, неизпълнили целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 113 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 110/31.07.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 112 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване с проект „Канализационен колектор в  гр. Трявна“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 111 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово, насрочено за 04 юни 2020 г., публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 110 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно чл. 3 от Договор за управление на горски територии – общинска собственост 233-СДУР-19, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 109 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 108 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна за 2019 година, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 107 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД – гр. Трявна за 2019 година, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 106 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна за 2019 година, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение №105 от 28.06.2020 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 104 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна за 2019 година, публикувано на 04.06.2020 г.

Решение № 103 от 28.05.2020 г. относно: Предложение относно отмяна на Решение № 77/27.02.2020 г. и Решение № 78/ 27.02.2020 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 04.06.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 102 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно определяне на нови членове в Общински футболен клуб „Трявна“ – гр. Трявна,  публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 101 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от наеми и такси във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на НС на РБ извънредно положение, публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 100 от 03.04.2020 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд на Веселин Грозев Колев, публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 99 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд на Веселин Грозев Колев, публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 98 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно определяне състава на Обществен съвет за социално подпомагане, публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 97 0т 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 97 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 96 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 96 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 2 към Решение № 95 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 95 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 95 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Трявна за 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 94 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 93 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 93 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно актуализация на Тарифа за определяне размера на таксите за услугите, предоставяни от ОСПБОПТОП – гр. Трявна, публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 92 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 92 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г., през 2019 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 10a-1 към Решение № 91 от 03.04.2020 г.,  публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение №10а към Решение № 91 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 6г към Решение № 91 от 03.04.2020 г.,  публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 06в към Решение № 91 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № към Решение № 91 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 6а към Решение № 91 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1а към Решение № 91 от 03.04.2020 г.,  публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 01 към Решение № 91 от 03.04.2020 г.,  публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 91 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 2 към Решение № 90 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 90 от 03.04.2020 г., публикувано на 10.04.2020 г.

Решение № 90 от 03.04.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на структура на Общинска администрация –Трявна, публикувано на 10.04.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 89 от 26.03.2020 г. относно: Предложение относно утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Трявна, публикувано на 01.04.2020 г.

Решение № 88 от 26.03.2020 г. относно: Предложение относно допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещо възможността за провеждане заседанията  на  комисиите  при  съвета,  чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления, публикувано на 01.04.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Приложение № 2 към Решение № 87 от 27.02.2020 г. – Bangeytzi; Belitzа;  Bijovtzi; Enchovtzi; Plachkovtzi; Prestoy; Radevtzi; Stanchov han; Tryavna; Farevtzi; Chernovrah;, публикувано на 05.03.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 87 от 27.02.2020 г., публикувано на 05.03.2020 г.

Приложение А към Решение № 87 от 27.02.2020 г. , публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 87 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада които  да бъдат предоставени за стопанската  2020-2021 година и годишни рентни плащания,публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 86 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно изменение на Решение № 147/28.04.2016 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 85 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот публична общинска собственост с  идентификатор 73403.502.2067 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 84 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с  идентификатор 73403.501.2893  по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 83 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Станчов хан, общ. Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 82 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Белица, общ. Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 81 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Белица, общ. Трявна,публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 80 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно приемане на цена за продажба на Урегулиран поземлен имот XIX, за складови дейности и автомивка, кв. 19, с площ 814 кв. м по ЗРП на гр. Плачковци, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 79 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно определяне числеността и състава на МКЗУПГМЖСВ, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 78 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под  наем на имоти  общинска собственост – помещения с полезна площ от 62кв.м. и 85кв.м, находящи се в Народно Читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 77 от 27.02.2020п г. относно: Предложение относно отдаване под  наем на имоти  общинска собственост – помещения с полезна площ от 62кв.м. и 85кв.м, находящи се в Народно Читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Приложение № 1 към Решение  № 76 от 27.02.2020 г., публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 76 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2020 г., публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 75 от 27.02.2020 г. относно: Предложение  относно изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 74 от 27.03.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект „Ремонт на материалната база за предоставяне на социалните услуги от Социално предприятие за социални услуги – Трявна“, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 73 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Трявна и гр. Плачковци“, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, чрез Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ – BGENERGY-2.001, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 72 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Трявна и гр. Плачковци“, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, чрез Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ – BGENERGY-2.001, публикувано на 05.03.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 71 от 27.02.2020 г., публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 71 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно приемане на актуален учредителен акт на „Тревненска седмица“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 70 от 27.02.2020 г., публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 70 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно приемане на актуален учредителен акт на МБАЛ  „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна,  публикувано на 05.03.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 69 от 27.02.2020 г.:, публикувано на 05.03.2020 г.

Решение № 69 от 27.02.2020 г. относно: Предложение относно приемане на актуален учредителен акт на Медицински център „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 05.03.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 68 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение /детски кът/ в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 67 от 11.02.2020 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор 58284.26.76  – стопански двор в с. Престой, общ. Трявна, местността „Петровци“ с цел отреждане на имота “за производствена и складова дейност“, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 66 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на  гр. Трявна за част от кв. 102  и кв. 104 и улици с  о.т.339-340-368-369-370-371-371а-491а  и  о.т. 341-340-149-148, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 65 от 11.02.2020 г. относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на водопровод и кабел НН за обект „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“,  землище Трявна и землище Черновръх, общ. Трявна   и даване на предварително съгласие за прокарване на проектните трасета, публикувано на 18.02.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 64 от 11.02.2020 г., публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 64 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2019 г., публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 63 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост. /паркинг/, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 62 от 11.02.20202 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост. /паркинг/, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 61 от 11.02.20202 г. относно: Предложение относно определяне на имоти,частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, публикувано на 18.02.2020 г.

Приложение № 1 към Решениe № 60 от 11.02.2020 г., публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 60 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно актуализация и допълване на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв. м полезна площ, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 59 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд – Трявна, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 58 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за 28.02.2020 г., публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 57 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно прекратяване на процедурата по избор на управител въз основа на конкурс на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 56 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно откриване на производство по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 55 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.012009 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 18.02.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 54 от 11.02.2020 г., публикувано на 18.02.2020 г.

Решение № 54 от 11.02.2020 г. относно: Предложение относно програма за управление на Община Трявна за периода 2019-2023 г., публикувано на 18.02.2020 г.

–––––––––––––––––––––––

Приложение № 1 към Решение № 53 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Решение № 53 от 30.01.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 52 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Решение № 52 от 30.01.2020 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, общинска собственост, публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 20 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 19 към Решение № 51 от 303.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 18 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 17 към Решение № 51от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 16 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 15 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 14 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 13 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 12 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение  № 11 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 10 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 9 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 8 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 7 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 6 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 5 към Решение № 51от 30.01.2020 г.,публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 4 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 3 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 2 към Решение № 51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Приложение № 1 към Решение №  51 от 30.01.2020 г., публикувано на 06.02.2020 г.

Решение № 51 от 30.01.2020 г. относно: Предложение относно утвърждаване проекта за бюджет на община Трявна за 2020 година, публикувано на 06.02.2020 г.

Решение № 50 от 30.01.2020 г. относно: Предложение относно разрешение за сключване на договор за безвъзмездно ползване на компютърен томограф, публикувано на 06.02.2020 г.

Решение № 49 от 30.01.2020 г. относно: Предложение относно искане за финансова подкрепа за МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна в размер на 70 000 лева, публикувано на 06.02.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––

Решение № 48 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет – Трявна, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 47 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от членство в ОФК „Трявна и ОФК „Плачковци“, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 46 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на акционерите на „Централ газ“ АД, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 45 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на акционерите на „Трявна – 2000“ АД, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 44 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно учредяване право на пристрояване в Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 73403.501.300, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 43 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно продажба на УПИ-XIX, за складови дейности и автомивка, кв. 19, с площ 814 кв. м по ЗРП на гр. Плачковци, на собственика на построената в имота сграда, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 42 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение № 10 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Сдружение „Цветница“, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 41 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 40 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен комплекс в гр. Трявна и плувен комплекс гр. Плачковци, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 39 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по КККР на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника), публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 38 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имоти, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 37 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по Проект „Грижа в дома”, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0125-C01, по процедура BG05М9OР001-2.040„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ, публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 36 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно избор и ръководство на постоянните комисии в Общински съвет – Трявна, мандат 2019-2023 г одина, публикувано на 30.01.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 35 от 23.01.2020 г., публикувано на 30.01.2020 г.

Решение № 35 от 23.01.2020 г. относно: Предложение относно приемане Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувано на 30.01.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 34 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно въвеждане на система за безхартиено издание на ОбС – Трявна, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 33 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне на делегат и заместник-делегат на Община Трявна в Общото събрание на сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ (АОСТКИН), публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 32 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне на представител и заместник-представител на Община Трявна в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 31 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 30 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 29 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно промяна в устава на ОФК „Трявна“ – гр. Трявна, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 28 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от членство в ОФК „Балкан“ – гр. Плачковци, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 27 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от членство в ОФК „Трявна“ – гр. Трявна, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 26 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно освобождаване от членство в ОФК „Балкан“ – гр. Плачковци, публикувано на 17.01.2020 г.

Приложения от № от 1 до 15 към Решение № 25 от 10.01.2020 г., публикувани на 17.01.2020 г.

Решение № 25 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 17.01.2020 г.

Приложения от № 1 до № 10 към Решение № 24 от 10.01.2020 г.,  публикувани на 17.01.2020 г.

Решение № 24 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 23 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по КККР на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника), публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 22 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно промяна на представителя на Община Трявна в Колективния върховен орган на Сдружение „Местна инициативна група „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“, публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 21 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна, публикувано на 17.01.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 20 от 10.01.2020 г., публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 20 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Трявна 2019-2024 г., публикувано на 17.01.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 19 от 10.01.2020 г., публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 19 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., публикувано на 17.01.2020 г.

Приложение № 1 към Решение № 18 от 10.01.2020 г., публикувано на 17.01.2020 г.

Решение № 18 от 10.01.2020 г. относно: Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Трявна за периода 2020-2023 г., публикувано на 17.01.2020 г.