ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МЕСТНОСТТА „ЕЛОВА МОГИЛА“

март 19, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с приема през март 2024 г.  на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG06RDNP001-19.732 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на разработвано проектно предложение Изграждане на туристическа инфраструктура в местност „Елова могила“.

Същото ще се проведе на 25 март 2024 г. /понеделник/ от 15:00 ч. в Заседателна зала № 403 в сградата на Община Трявна.

Каним всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата, като наличната документация по проектното предложение Изграждане на туристическа инфраструктура в местност „Елова могила“ може да се разгледа в Общинска администрация  Трявна.

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото обсъждане, както да се депозират в Деловодството на Общината и посредством официалния имейл адрес – tryavna@tryavna.bg, не по-късно от 28 март 2024 г.

Заповядайте!